פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2014 /2

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2014 /2

‏17/02/2014

מס'- 18-2014

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2014 /2,

נערכה ביום ראשון 2014 /2 /16 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה :

1.       מעד'א חאסבאני-      ראש המועצה .

2.       עסאם עביד-       סגן ראש המועצה .

3.       רובין ביבאר –           חבר המליאה .

4.       מופלח ביסאן-           חבר המליאה .

5.       ד'יב פרג' –                חבר המליאה .

6.       סמיר חבקה-            חבר המליאה .

7.       מאג'ד עבדאללה –   חבר המליאה .

8.       מג'יד חמדאן-          חבר המליאה .

9.       חסין ביבאר –          חבר המליאה .

10.   ג'אד עבאס –           חבר המליאה .

משתתפים ה"ה :

1.       גאלב סייף –             מזכיר המועצה .

2.       זיאד ביבאר – נציג הציבור המקומי .

3.       מהנא ברכאת –          גזבר המועצה .

4.       יוסף עג'מיה –          מבקר המועצה .

5.       סאמר ביסאן-          היועץ המשפטי .

6.       מופלח ברכאת –                מ. מבנים.

7.       כאמל ברכאת –              מ. הרווחה .

8.       תופיק ברכאת –                     קב"ט .

9.       לואי עלימי –    רואה חשבון חיצוני .

10.   . מועתז סעד –                   משכורות.

11.   עלי דאהר –                     מ. תיירות .

נושא הדיון

·         תקציב המועצה 2014 .

מעד'א חאסבאני

·         בירך את כולם ופתח את הישיבה .

·         הציג את סדר היום .

·         אחד התפקידים המרכזיים של המליאה הוא ההחלטה שלה על שנת התקציב, כי בזאת היא משקפת את סדר עדיפויותיה בישוב .

·         הזכיר את ההליכים שנעשו בדרך לגיבוש הצעת התקציב :

א.      דיון מקצועי עם הדרג המקצועי, שעל בסיסו גובשה הצעת התקציב .

ב.      דיון בוועדת ההנהלה והכספים שלנו , בו עלו במהלכו סוגיות ונושאים לבירור והבהרה, הועדה אישרה את הצעת התקציב פה אחד .

ג.        התקיים דיון מקצועי ע"מ לתת מענה לנושאים ולבירורים שהועלו בדיון בוועדת ההנהלה והכספים.

·         כאן אנו מגיעים לדיון המרכזי בהצעת התקציב .

·         בהצעה צורף דף פתיח, שהוגדר כעקרונות מנחים לתכנון המתאר התקציבי להצעת תקציב 2014 , והוא יוגדר כדף פתיח ו/או נספח (1) לפרוטוקול הישיבה. הוא חזר על העקרונות שבו, וקיווה כי יהוו גם עכשיו קווים מנחים לדיון .

·         הגזבר יציג את ההבהרות שנדרשנו להן כתוצאה מהדיון שהיה בוועדת ההנהלה והכספים.

מהנא ברכאת

·         בתקציב 2014 הייתה תוספת של 1 (מש"ח) והוא נתן הבהרות לנושאים והסוגיות שהועלו בוועדת ההנהלה והכספים ויצורפו לפרוטוקול הישיבה כ- (נספח מס' 2) .

מעדא חאסבאני

·         פילוח השכר במועצה הוא כדלקמן: השכר המוניציפלי והפנסיונרים ועבור (66) עובדים ופנסיונרים עומד על כ- (7) מש"ח, באחוזים 19,82% מהתקציב, שכר החינוך (99) עובדים עומד על (11,187) אש"ח שמהווים 31,63% מהתקציב, שכר הרווחה עבור (7) עובדים עומד (859) אש"ח שמהווים 2,43% מהתקציב .

דיב פרג'

הבעיה שהשכר צריך להיות 41% מהתקציב וכיום הוא עומד על כ- 53%, מה שצריך לעשות הוא להגדיל את ההכנסות בכל דרך אפשרית, ו/או לצמצם את ההוצאות של השכר, אנו צריכים לחשוב ולעשות ביחד איך עושים זאת, אך מרווח התמרון שלנו הוא מאוד מאוד צר .

מעד'א חאסבאני

·         כאמל ברכאת- מ. הרווחה יציג את התקציב של המחלקה .

·         הוספנו (118) אש"ח לרווחה, ובאם נשווה תכנון 2014 מול ביצוע 2013 מתברר כי הוספנו כ- (176) אש"ח .

·         ביקש גיבוי ואישור המליאה לגבי מתן פטור להורי האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים מהשתתפותם במימון הפעילות שבהקשר, הסעות וכו' .

כאמל ברכאת

·         נתן סקירה בדומה למה שהעלה בישיבת ועדת הרווחה 2014 /1 .

·          הסביר את הליך תקצוב המחלקה שהוא מובנה ומבוסס על התחשבנות חודשית, וע"פ הוראות מנכ"ל, 75% המשרד ו- 25% מהמועצה .

·         בהתחשבנות זו חייבים להוריד את השתתפות ההורים מראש, ולאחר מכן מתחשבנים עם משרד הרווחה על בסיס 25%- 75%, ראשי הרשויות והמליאה בזמנו שחררו הורים מהשתתפויות אלו, ומגיע להם תודות על כך, המליץ לבוא לקראת המשפחות ולפטור אותם מהשתתפות זו, הסכום הוא כ- (150) אש"ח .

·         הסביר את הליך מילוי הטפסים והתשלומים לספקים ולנתמכים וכו'.

רובין ביבאר

·         שאל באם מה שהוצע בהצעת התקציב מספק את צורכי המחלקה .

·         פנה לכל מנהלי המחלקות שיעלו את הצרכים שלהם .

כאמל ברכאת

·         קיבלנו תוספת של כ- (120) אש"ח שיכולים לתת מענה חשוב לצרכים חיוניים .

·         בנוסף יש לנו הקצבה של כ- (40) אש"ח מהקרן לידידות .

מאג'ד עבדאללה

·         ביקש ממנהל המחלקה כי יחסו לבקשות התושבים תהיה עניינית ועדינה, וזאת בכדי שנוכל לתמוך להגן עליך, זה חשוב .

כאמל ברכאת

·         יש לנו 495 תיקים ברווחה .

ד'יב פרג'

·         למה לא מקציבים תמיכה לחרשים .

·         דווח מ. המחלקה הוא טכני, ביקש הסבר על הפעילות וראש המועצה הנחה שאת הדבר החיוני הזה יש לעשות באמצעות ועדת הרווחה .

כאמל ברכאת

·         לגבי חרשים אכן עשינו שיקבלו מה שנקרא שירותים לחרש, והם מקבלים את מה שמגיע להם דרך הביטוח הלאומי .

·         אנו בדרך להכין לכל בעלי הצרכים השונים וביניהם החרשים מרכז רב נכויות לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלים .

סמיר חבקה

·         שאל מה לגבי נופשונים והשתתפות ההורים שנקבעה והפכה לחוב ישן.

כאמל ברכאת

·         פעלנו בנושא ע"פ הוראות המנכ"ל, ב- 2010 פאיז חנא- יו"ר הועדה הממונה במועצה, החליט כי ההורים ישלמו את השתתפותם וכך נוצר החוב הזה .

מעד'א חאסבאני

·         לגבי סוגיית החובות בכלל, הקמנו וועדה שהיא תטפל בכל הנושא, כולל חובות אלו, ולאחר גיבוש מממצאיה אנו נביאם בפני המליאה .

סאמר ביסאן

·         ציין בהקשר לנושא חובות תושבים כי יש חוק שאי אפשר לעבור עליו .

רובין ביבאר

·         כן צריך וחשוב להתייחס לאזרח שכן הוא משלם חובותיו.

מעד'א חאסבאני

·         כל החלטה שלנו צריכה לעמוד במבחן החוק , יכולות המועצה והחלוקה ההוגנת של המשאבים.

סמיר חבקה

·         שאל באם יש עמותות שתורמות לנושא הרווחה .

מופלח ביסאן

·         יש מקום להגדיל את ההכנסות במיוחד מהמגזר השלישי .

מעד'א חאסבאני

·         אנו נקים עמותה שתדאג לגייס אמצעים לבעלי צרכים מיוחדים וכבר קיימנו מגעים עם גורמים שיתמכו בנושא זה .

·         יש עוד מקורות לגיוס כספים .

כאמל ברכאת

·         יש עוד הכנסות מגורמים שונים .

מעד'א חאסבאני

·         הצהיר כי ראש המועצה יש לו פנסיה ושכרו הוא (7800) ₪, 30% מהנטו של משכורתו תורם למשך שנה לקרן שתהיה לטובת הפעילות במחלקת הרווחה, ואני אמנע מלהתערב בהחלטותיה בנוגע לכספים אלו .

עסאם עביד

·         אנשים בדקו והתעניינו רק במשכורת זאת .

מאג'ד עבדאללה

·         זה חשוב שאנו נבדוק ונתעניין ומתוך כוונה טובה ועניינית, ולא כפי רומז סגן ראש המועצה .

מעד'א חאסבאני

·         ביקש התייחסויות החברים להצעת התקציב, ומי שיציע שינויים בה ביקשו שיגיד מאיזה סעיף להעביר לסעיף המבקש להוסיף לו.

מופלח ביסאן

·         שאל מה לגבי מלגות לסטודנטים .

מעד'א חאסבאני

·         יש לנו כבר כ- 50 מלגות ממקורות חוץ ולא מהתקציב.

חסין ביבאר

·         האם (15) אש"ח, הקצבה חודשית מספיקים לשני המתנסים .

מעד'א חאסבאני

·         כל הפעילויות וההכנסות שעושים במתנ"ס לא נכנסו לתקציב זה, והסביר לחברים מה נעשה ומה שייעשה במטרה להבריא את המתנ"ס ולהוסיף פעילויות .

זיאד ביבאר

·         יש מוקש אחד שצריך לעבור אותו, והוא בניית ההבראה והפעולות של המתנ"ס על ההכנסות מהחוגים בלבד, זה לא יעבוד .

מעד'א חאסבאני

·         הסביר פעולות שנעשו ע"מ להגדיל הכנסות נוספות למתנ"ס , כמו הגדלת הכנסות לקט גן מהתמ"ת, השתתפות מ. ראש הממשלה וכו', והכל מתוך כוונה לא לפטר את העובדים וכן להפעיל את המתנ"ס .

מג'יד חמדאן

·         שאל באם המועצה מקבלת רווחים מתאגיד המים ובאם יש חוזה אתם .

·         ביקש להתייחס לסעיף ההנחה בארנונה וקיבל תשובה כי זו פעולה חשבונאית נדרשת .

מעד'א חאסבאני

·         התאגיד עדיין לא רווחי .

·         אנו שוקלים לעתור נגד התאגיד באם לא יספק לנו את השירות כמתחייב מההסכם מולו .

לואי עלימי

·         יש חוזה עם התאגיד ויש לנו כ- 7% מהמניות שלו .

מג'יד חמדאן

·         ביקש להסביר לו את סעיף שכר נבחרים , וקיבל תשובה כי הדבר מעוגן בחוק .

ד'יב פרג'

·         אני לא מקנא בנו כמועצה, כי אפשרויות המשחק בתקציב זה היא לא משמעותית בלשון המעטה .

·         התייחס לנושא השכר, וכפי שהציג מקודם, אפילו תהיה תוכנית הבראה, אין הרבה ציפיות ממנה לגבי צמצום הוצאות, ומה שנשאר זה מאבק חזק מול משרדי הממשלה ע"מ להשיג הכנסות נוספות, אנו נערוך השוואות עם הכנסות אחרים והמטרה שהתקציב שלנו יהיה בגודל תקציב שלומי כדוגמה .

·         בנושא החינוך למשל צמצמנו ולא הוספנו לחינוך בהצעת התקציב, אך אין לי הצעה  להעביר מסעיפים אחרים, למרות, כואב הלב שמצבנו הוא כזה, בירך את ראש המועצה על מאמציו ליצירת האיזון במערכת, אך אני אמשיך לצעוק כי המצב בחינוך הוא מאוד קשה, החינוך צריך לקבל עדיפות .

·         יש לנו דרכים להביא לכאן עסקים ותיירות והכנסות מתפן וכפי שהציע ראש המועצה וכו' , והכל בכדי להוסיף הכנסות, ויש מקום גם להתייעל, שני הדברים הם המוצא והם חשובים .

·         ביקש שבנושא הרווחה נקבל את ההסברים שנדרשו ומקבל את הצעת ראש המועצה בעניין למידת הנושא.

·         קרא לכולם להביא קולות קוראים וכל אפשרות אחרת שתוסיף הכנסות נוספות למועצה .

מג'יד חמדאן

·         יש התעלמות מקבוצות הספורט.

מעד'א חאסבאני

·         שאל אותו מאיפה להוריד ולתת להם .

·         נתן סקירה על פעילות ספורטיבית בקרב הנוער ובקרב אוכלוסיות אחרות .

·         שני המגרשים שלנו לא תקניים למשחקים, אנו נתאים את מגרש ג'ת לליגה ואז נקציב סכומים לתמיכה, זה תהליך .

רובין ביבאר

·         התייחס לנושא איסוף האשפה ומרכזי פינוי האשפה , שקיבלו בהצעת התקציב תוספת של כ- 50%. 

·         ביקש להדגיש את בקשתו לגבי השארת תחנת המעבר בג'ת, ראש המועצה הודיע כי : "אנו נמסד את המעבר ההדרגתי", ורובין הסכים .

·         בסעיף 24 מקבל מה ששם אבל מבקש הסבר .

·         ביקשתי מהאגף הטכני להביא אליי דרישות שלהם ותגמולם בנושא: שכר, השתלמויות , אמצעים ונסיעות, ביקש כי השימוש בטנדר שהם יהיו בעדיפות ראשונה.

מעד'א חאסבאני

·         ביקש סיוע החברים בהסברה לאוכלוסייה בנושא שמירה על הניקיון ואיכות הסביבה, ובמיוחד שלא יזרקו אשפה ופסולת, לא ברחובות , במוסדות, בשולי הכבישים ובשדות, שיזרקו אותה במרכזים לפינוי האשפה בלבד .

·         במישור העקרוני אני תומך בהשתלמויות מקצועיות למנהלים ואנו נממן אותן ונשלם לאגודות, לגבי העשרה מקצועית אנו נממן 50% וימי הלימודים ירשמו כימי חופש .

סמיר חבקה

·         התייחס לשכר של מנהל הרכש , משכורתו מאוד נמוכה, זה עוול, יש לקחת ממשכורת מנהל ספורט (25) אש"ח, ומשכר פסיכולוגים כך שמשכורתו תגיע ל- (150) אש"ח .

מעד'א חאסבאני

·         נושא שכר מנהל הספורט נבדק, וזה לא השכר שלו לבד ולא ניתן לנגוע בו, מהפסיכולוגים לא רק שאין מקום לקחת נראה שהם מקופחים .

·         ביקשתי שמשרד הפנים יעשה לנו בדיקה רוחבית לכל נושא השכר וקיבלנו תשובתם כי הם לא יכנסו לזה שנה זו, הטלתי את המשימה על מבקר הפנים של המועצה, אני בודק את הדרגות אחד לאחד, מה איך ולאן אפשר להגיע לכל אחד ואחד מהעובדים . במסגרת תוכנית ההבראה אנו נאזן את נושא השכר לטוב ולרע , מי שחסר נתן לו ומי שיש לו מעל נוריד לו .

מאג'ד עבדאללה

·         מצטרף לחברים שדברו על נושא השכר, אני מפנה תשומת לב חבר המליאה סמיר חבקה שבאחד הסעיפים יש חצי משרה שמקבלת שכר גבוהה , אולי משם ניתן להעביר משהוא .

·         אנו נתמוך במגמה שכל אחד יקבל מה שמגיע לו בלבד, זה צודק וחיוני .

·         סמיר ואחרים בזמנו לא אישרו תקציב המועצה ב- 2008 בגלל משכורת ראש המועצה וכך הביאו עלינו את הועדה הממונה שעשתה לנו קוסמטיקה בלבד .

רובין וסמיר

·         זה לא בדיוק כך .

מאג'ד עבדאללה

·         זה תקציב קשה אך אלו היכולות שלנו, וביקש ממנהל הרווחה שיעמוד לטובת התושבים ואנו נתמוך .

·         אנו תומכים בתקציב .

מעד'א חאסבאני

·         דנו בכל הסוגיות שהועלו .

·         מוטלת על כולנו החובה לפעול להגדלת מקורות ההכנסות של המועצה, ובנוסף מוטלת עלינו החובה להוציא את התקציב רק לטובת התושבים, ובכל הדרכים עלינו  לעשות יותר בכמה שפחות , זו משימה לא קלה, אך יצירת איכות חיים לתושבים זו חובתנו.

·          ביקש לאשר את הצעת התקציב עם ההתייחסויות שהוזכרו במהלך הדיון.

החלטה- תקציב המועצה לשנת 2014

·         בעד אישור מסגרת התקציב שהיה (35,364,900) ₪ הצביעו החברים: מעד'א חאסבאני, עסאם עביד, דיב פרג', רובין ביבאר, סמיר חבקה,מופלח ביסאן, מאג'ד עבדללה  וג'אד עבאס .

נמנעו שני חברים : מגיד חמדאן  וחסין ביבאר ,  על כן מסגרת התקציב המועצה לשנת 2014 אושרה ברוב של 8 חברים והימנעות 2.

·         בעד אישור סעיפי התקציב וכפי שהובאו בהצעת התקציב, תמכו 8 חברים והם : מעד'א חאסבאני, עסאם עביד, ד'יב פרג', רובין ביבאר, סמיר חבקה, מופלח ביסאן, מאג'ד עבדללה  וג'אד עבאס.  התנגדו 2 חברים והם מגיד חמדאן  וחסין ביבאר. על כן תקציב המועצה אושר על סעיפיו ברוב של 8 חברים והתנגדות 2.

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:55

רשם : גאלב סייף

 

בכבוד רב,

גאלב סייף                                                                                                              מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                        ראש המועצה

 

תפוצה :

-          הנוכחים .

-          משרד הפנים . נצרת .

-          מבקר המדינה .חיפה .

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00