פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 8/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 8/2015

‏27 אוגוסט 2015

8-2015

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 8/2015 , נערכה ביום רביעי 26/8/2015 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים ה"ה:

1-      מעד'א חאסבאני -         ראש המועצה.

2-      עסאם עביד -                סגן ראש המועצה .(נעדר).

3-      ראובן ביבאר-               חבר המליאה .

4-      מופלח ביסאן-               חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                      חבר המליאה.

6-      סמיר חבקה-                 חבר המליאה (נעדר וקיבל אישור).

7-      מאג'ד עבדאללה-          חבר המליאה .

8-      סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה (נעדר וקיבל אישור).

9-      נאא'ל קטימה -              חבר המליאה .

10-   פד'יל דאהר-                  חבר המליאה (נעדר).

משתתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף- מזכיר המועצה.

2-      עו"ד סאמר ביסאן – יו"מ.

3-      מהנא ברכאת – גזבר המועצה.

4-      זיאד ביבאר – נציג הציבור המקומי.

נושאי הדיון:

1-      אישור פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 7/2015 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      מינוי מ"מ ליו"ר ועדת הרכש.

4-      הודעות ראש הרשות.

מעד'א חאסבאני:

·         בירך את כולם ופתח את הישיבה .

·         הציג את נושאי הדיון.

·         ביקש להעלות לסדר היום שני סעיפים :

1-      אישור יועצים .

2-      הכנת פרוגרמה לשטחי ציבור.

החלטה - סדר היום המעודכן:

·         המליאה מאשרת פה אחד את עדכון סדר היום, ולפי זה סדר היום המעודכן הוא:

1-      אישור פרוטוקול המליאה מן המניין 7/2015 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      מינוי מ"מ ליו"ר ועדת הרכש.

4-      אישור יועצים.

5-      הכנת פרוגרמה לשטחי הציבור.

6-      הודעות ראש הרשות.

סעיף (1)- אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 7/2015

·         לא הגיעו הסתייגויות כלשהן.

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 7/2015

·         הפרוטוקול אושר פה אחד.

סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים.

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת :

 

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1

שיפוץ מוסדות חינוך - חט"ב

(212) אש"ח

מפעל הפיס

תוספת לבדק הבית במוסדות

2

תוכנית " צילה "

(276,289) ₪

מ. החינוך

---------

3

תוספת בנייה בית - ספר יסודי ב'

(1,966,778 ) ₪

מ. חינוך (1,755,998 ₪ ) וממון עצמי (210,780) ₪

הגדלת תב"ר 366

 

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (2) – אישור תב"רים ומכרזים .

·         שלשת התב"רים אושרו פה אחד.

סעיף (3)- מינוי מ"מ ליו"ר ועדת הרכש

·         מאחר ויו"ר ועדת הרכש נמצא פעמים אחדות מחוץ לעבודה , עכב  מצבים שונים ובעיקר בריאות, אבקש למנות את מר עואד קטימה כמ"מ יו"ר הועדה.

ראובן ביבאר:

·         אני מציע לשנות את יו"ר הועדה ולא למנות מ"מ יו"ר .

·         אני מציע את מעד'א ביבאר כמ"מ במקום , כי אני רוצה שמישהו מג'ת יהיה מעורב בנושא הרכש.

מעד'א חאסבאני:

·         לוועדה הזאת יש הרבה מטלות ואנו חייבים למנות מ"מ בכדי לאפשר זרימת העבודה של המועצה.

נאאל קטימה :

·         אני מסכים להצעת ראובן ביבאר לגבי החלפת יו"ר הוועדה , אך לא מסכים להצעתו לבחירת מעד'א ביבאר, כי זה לא בריא להכניס את נושא יאנוח- ג'ת לעניין .

ראובן ביבאר:

·         את הוועדה הזו יש לבדוק באופן יסודי.

מעד'א חאסבאני:

·         ככלל את נושא הוודעות נביא לדיון בישיבה מליאה אחרת.

ד'יב פרג':

·         הציע שהנושא ייבדק במסגרת ארגון נושא הודעות מחדש.

החלטה סעיף (3)- מינוי מ"מ ליו"ר וועדת הרכש.

·         המליאה תדון בנושא במסגרת רה - ארגון ועדות המשנה של המועצה .אושר פה אחד.

סעיף (4)- אישור יועצים

·         נושא מינוי יועצים נובע מכך שחלק מתוכניות החומש מחייבות בניית מספר תוכניות אב מקצועיות , בתחומים השונים , ושיש לבנות אותן תכנונית.

·         אחת התוכניות היא להכין תוכנית אב לניקוז בתוך ומחוץ לישוב.

·         למימון  הפרויקט הזה הועמד לכלל המגזר סכום של (25) מש"ח. אנו נדרשים להכין תוכנית שתוכן  ע"י מתכנן  מקצועי , שיש  לאשר את מינויו בכדי שיוביל אותה, אציין כי החלוקה של התקציב היא לא לפי גודל הישוב אלא לפי התוכנית.

·         היועץ השני שעלינו לאשר התקשרות אתו להובלת מימוש תוכנית בית המורשת אשר הועמד לבנייתו סכום של (35) מש"ח , מ. התרבות והספורט הוא האחראי לבניית  הפרויקט , אנחנו נבחר מתכנן עם צוותו שיוביל ויתכנן את הפרויקט מול שאר המוסדות הנוגעים בדבר, בנוסף  ציין כי הפרויקט מבחינה ארגונית ינוהל ע"י "מנהלת בית המורשת" , ההנהלה תורכב ע"פ המפורט בסעיפי החוק , והפרוגרמה של בית המורשת תוצג  בפני החברים.   

ע'אלב סיף

·         אזכיר לחברים כי יש חוק מאושר הנקרא הקמת " בית המורשת" , למעשה זה לא בית-מורשת , מדובר במכון מחקר על הדרוזים וזו התכלית האמתית מהקמתו והדבר הזה משליך.

 

ד'יב פרג':

·         יש להציג בפנינו את תוכנית החומש , בכדי שנראה במה מדובר (ראש המועצה הבטיח לשלוח את התוכנית לחברים).

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (4)- אישור יועצים.

·         המליאה מאשרת להסמיך את ראש המועצה לבחור ביועצים לשני הפרויקטים , לתוכנית "הניקוז ליאנוח ג'ת בתוך ומחוץ ליישוב ",  ול- " תכנון בית המורשת ". אושר פה אחד.

סעף (5)- פרוגרמה לשטחי הציבור ביאנוח- ג'ת.

·         בוועדת המשנה לתכנון ובניה ובוועדה המחוזית לתכנון ובניה הועלה הצורך לבנות פרוגרמה לשטחים ציבוריים ביאנוח-ג'ת.

·         יש לנו תוכניות להרחבת תוכניות המתאר גם ביאנוח וגם בג'ת , והדבר יוצר צורך להפריש שטחים לצורכי הציבור ,דבר המחייב  הכנת פרוגרמה , עד כה אין לנו תוכנית כזו ביאנוח - ג'ת, זה צורך שהוא מקביל לתכנון הכללי של ההרחבות של תוכניות המתאר,  על כן אנו מחויבים לבחור במתכנן שיכין את התוכנית , המתכננת רוזה דיאמן והצוות שלה כבר אושרה ע"י מינהל התכנון , כי אישורם למתכנן הוא תנאי שלהם לשחרור ההקצבה לפרויקט, ואנו רואים במתכננת רוזה כמובילה את הפרויקט.

ד'יב פרג':

·         משימה זאת צריכה להיות כפופה לוועדת המשנה לתכנון ובניה וראש המועצה הסכים להערה.

מאג'ד עבדללה:

·         אני חושב שאנו מקדימים את המאוחר , כי קודם יש לאשר את תוכנית המתאר , והוא קיבל תשובה כי תוכנית המתאר אושרה .

ד'יב פרג':

·         בכל מתחם יש לקבוע עוגן , בנוסף יש לראות את הצרכים הכלליים ביאנוח- ג'ת.

מעד'א חאסבאני :

·         חובה לבחור ולקבוע את הצרכים שלנו בנוגע לשטחים לצורכי הציבור, זה מחייב בניית תוכנית, את הדבר הזה כנראה שלא עשינו אף פעם.

החלטה סעיף (5)- פרוגרמה לשטחי הציבור ביאנוח- ג'ת

·         המליאה מאשרת לבחור במתכננת רוזה דיאמן וצוותה להכנת פרוגרמה לשטחים ציבוריים ביאנוח - ג'ת . אושר פה אחד.

סעיף (6)- הודעות ראש המועצה

הודעה (1)- פתיחת שנת הלימודים

·         אתמול  עשינו סיור בכל בתי - הספר והמוסדות, יחד עם הקבלן, המהנדסים, מ.מ. החינוך והקב"ט ולפני פתיחת שנת הלימודים.

·         התהליך שעשינו בכדי לאפשר פתחחה מסודרת של שנת הלימודים התבטא בעריכת  מיפוי לצרכי המוסדות, הכנת תוכנית לשיפוצים והביצוע של התוכנית , אני יכול הכריז בפני המליאה כי המוסדות שלנו מוכנים לפתיחת שנת הלימודים.

·         קיימנו ישיבות עם הנהלת המחוז במשרד החינוך, עם המנהלים והגננות, בהן סיכמנו את הנושאים המשותפים , גם את התגבורים שאנו נקבל, את ההכנות ואת פתיחת שנת הלימודים , קיבלנו תגבורים במוזיקה , באומנות , ברובוטיקה ובייעוץ.

מאג'ד עבדללה:

·         קביעת וחלוקת ילדים לפי אזורי רישום לא בוצעה כלשונה, יש מספר חריגים והורה אחד פנה אלי בעניין.

מעד'א חאסבאני:

·         המדיניות היא להיצמד לאזורי הרישום, החריגות שישנן בוצעו לאחר שקיבלנו עליהם  יעוץ מקצועי ואישורים, אך אנו נבדוק כל חריגה.

 

 

 

הודעה (2)- איכות החינוך בגנים

·         במסגרת פרויקט "איכות החינוך בגנים" , בשבוע הבא וביחד עם האדריכלית של הפרויקט , נעשה סיור בגנים ע"מ להכין תוכנית עיצוב פדגוגית. כל החברים מוזמנים להשתתף בסיור , בסוף אוקטובר ועד אמצע נובמבר נערוך יום שיא עם כל הגורמים והמועצה והגנים בו נתלבש על חצרות הגנים ונממש את התוכנית.

הודעה (3)- מנהיגות טכנולוגית

·         מחר עם "נס טכנולוגיות" אנו נערוך מבחן לבחירת התלמידים שילמדו בתוכנית, הבחירה תיעשה מ- 46 תלמידים , לאחר בחירתם למעשה הם יהיו מנהיגים ומובילים טכנולוגיים , זאת תוכנית דגל, היא יוצרת  אוירה מצוינת והתחרות על ההצטרפות אליה מאוד חזקה.

הודעה (4)- השתתפות המליאה בפתיחת שנת הלימודים ב- 1/9/2015

·         אני מזמין את החברים להיות שותפים בפתיחת שנת הלימודים במוסדות, זה מאוד חשוב וחיוני.

ראובן ביבאר:

·         בתקופה האחרונה אני רואה וחש התעוררות בקרב הצעירים והנוער , בנוגע לשיתוף הפעולה שלהם לטובת הקהילה וזה דבר משמח , אך לצערי בשלב מסוים הם מתחילים להטיח האשמות בנבחרי ובעובדי המועצה , אני עניתי על חלק מהטענות , הדבר הגיע לממדים מדאיגים, זה הגיע לשלב ולמצב שבו הצעירים האלה מטילים ספק וזורקים  רפש בכיוון חברי המליאה , תחת המטריה של מה שנקרא " ועד קידום יאנוח ו-  ג'ת", אני חושב שראש המועצה צריך לעשות משהוא בנושא, בקשתי האישית היא שראש המועצה יהיה לו אוזן קשבת, ועליו להעמיד את הדברים על  דיוקם ובאתר של המועצה, האחריות בסופו של דבר היא על ראש המועצה, אני לא אתן לאף אדם שידבר על חבר מליאה, מי שלא יהיה , באם הביקורת הייתה כלפי ראש או אחד המוסדות ממילא, אך ביקורת על נבחרי המועצה מחייבת תגובה והעמדת דברים על דיוקם, הטחת ההאשמות היא מאוד גרועה ומגיעה לרמות מאוד שפלות , ראש המועצה נקרא לפתור את הסוגיה.

מאג'ד עבדללה:

·         ראובן הציג את העניין  בצורה מאוד מדויקת ויפה, אך בנוסף יש כתיבה של עובדי המועצה באופן סלקטיבי ומאוד מגרה.

·         חברת החשמל עושה ניתוקים לבעלי העסקים , וזה מעורר תסיסה בקרבם.

·         חלק מעובדי המועצה משדרים דברים מאוד ספציפיים.

ד'יב פרג':

·         הנציגים הרשמיים של יאנוח - ג'ת הם ראש המועצה וחברי המליאה , ואין לתת לאף גורם לייצג וכפי שנעשה בפייסבוק ובמקומות אחרים , אני יותר לא מוכן להגיב שם , כי הדברים שם הגיעו לרמות מגעילות , ובכדי לשלוט בעניין יש לקבוע דובר למועצה, הוא צריך להיות השופר של המועצה ולהקפיד על כל אמירה , אפילו את התמלילים של ההודעות עליו לבחור ולהקפיד בהן. מה שנעשה ברשתות התקשורת הוא תת רמה . (ע'אלב סיף ציין כי יש דובר למועצה), על ראש המועצה לשלוט בנושא הפרסום השייך  למועצה.

·         אני סנגרתי כנגד השמועות שהנהלת המועצה כאילו הייתה חלק מניתוקי החשמל לבעלי העסקים.

מופלח ביסאן:

·         אני מסכים כי הדיווחים של עובדי המועצה על פעילות המועצה צריכה להיות בשליטה ותחת ביקורת , זאת אמירה מאוד נכונה.

·         אך אני תומך בפעילות של "הועד לקידום ג'ת" , יש להם כתובת וראש המועצה ישב אתם, והם רואים דברים מזווית הראיה שלהם וזה לגיטימי ומפרה ואין להתנגד או להתנגח עם זה , אני מברך ומחזק את ידם של חברי הועד ומבקש שיתוף פעולה לטובת האינטרס הציבורי .

·         בעוד חודש יהיו לנו חגים ויש להיערך לקראתם בכדי להימנע מעשיית הטעויות שנעשו בשנה הקודמת.

·         הודיע כי מיום 6.9.2015 עד 10.9.2015 הוא יהיה בנסיעה לחו"ל, ביקש להימנע מזימון ישיבות של המליאה בתאריכים אלה.

מעד'א חאסבאני:

·         באופן עקרוני, במהלך 10 הימים הקרובים יועלה ויהיה מעודכן אתר המועצה באינטרנט ודרכו אנו נפרסם את פעילויות המועצה.

·         אני כראש המועצה מקשיב לכל קריאה מהציבור , זאת חובתי וזה תפקידי, עד כה פעלתי נכון, ואני משתדל למצוא את האיזון וההבחנה בין הצורך להקשיב ובין האנשים שרוצים לתפוס כותרות , ובשיח שערכתי עם הוועדים השונים דאגתי שיבינו כי המועצה מנוהלת ע"י הנבחרים והעובדים, וכי פעילות המועצה נקבעת באופן מוסדר ומסודר וחוקי.

·         משרד החינוך בדק והתייחס לנושאים שהועלו בביקורת של הוועדים השונים, ובהתייחסותו התברר כי אנו פעלנו נכון וענייני.

·         אנו נגבה באופן  מוחלט את הנבחרים והעובדים , ואיפה שיש להעיר אנו נעשה זאת.

·         אנו נטפל בהערה לגבי הודעות עובדים בפייסבוק .

נאאל קטימה

·         הדבר נעשה יותר משנה , ואני לא מצדיק מה שאתם אומרים, ראש המועצה לא צריך להתייחס לדברים באופן שהוא  עונה עד כה , אי אפשר למנוע תגובות ברשתות החברתיות.

ד'יב פרג':

·         לאזרחים כן מותר לפרסם את דבריהם וכפי שהם רואים ואין לאחד זכות למנוע זאת מהם, הסוגיה היא עם מה שכותבים עובדי מועצה.

מעד'א חאסבאני:

הודעה (5)- סוגיות בתחום התכנון והבניה

 

·         התוכנית ג/15619 - הרחבת שכונת חיילים משוחררים בג'ת  הופקדה ב- 2009 , נתקעה בגלל בעיית פתרון הקצה, לשמחתי התוכנית קיבלה אישור לחידוש ממשרד השיכון, היא כוללת בניית  (600) יח' דיור , אלכס שפול ומנהלת המחוז במ. השיכון סייעו לנו בנושא הזה.

·         קיבלנו אישור לתכנן ביאנוח ש.ח.מ. ל- 600 יח' דיור , מ. השיכון העמיד סכום של (3.3) מש"ח לטובת העניין , הייתי מציע לתכנן שתי שכונות אחת מהן בג'בל אלאשקר.

·         בשלב זה  נאא'ל קטימה עזב את הישיבה מסיבות אישיות.

·         קיבלנו אישור הקצבה לביצוע שינוי ייעוד לחלק שהיה מיועד לבנייה הרוויה בש.ח.מ ביאנוח , קיבלנו תקציב לשנות את היעוד  לטובת חלקות לחיילים משוחררים , משרד השיכון הציעו לנו שני מתכננים מאושרים מטעמם בכדי  להוביל את התכנון.

·         בהמשך לכנס בנוגע למתחם (2) ביאנוח , אנו נקיים כנס בערב ראש השנה, בהשתתפות כל ראשי הרשויות , חברי כנסת ואנשי ציבור שונים , ע"מ להוביל תהליך של קבלת שטחים חקלאיים הנמצאים בבעלות המדינה, והם בשטח השיפוט של המועצות, אשר יינתנו כפיצוי ובתמורה לשטחים שהופרשו לצורכי הציבור, במסגרת תוכניות האחוד והחלוקה שבמתחמים, אנו צריכים את וועדת המשנה לתכנון ובניה שתתגייס ותשתתף בפעילות הזאת שתתקיים  ב- 14/9/2015 .

 

הודעה (6)- ערעור של המועצה בתמ"א 35

·         ביום 6/9/2015 יתקיים דיון בוועדת התכנון המחוזית בערעור שלנו על תמ"א 35 .

הודעה (7)- כביש יאנוח - ג'ת

·         בעוד שבועיים אנו מתחילים את העבודה בפרויקט החשוב הזה, בהתחלה יושקע בו (3.5) מש"ח, וההקצבה תגיע לכ- (6) מש"ח , העבודות יכללו עמודי תאורה , כיכרות וכו'.

הודעה (8)- מנהל המתנ"ס

·         מנהל המתנ"ס פתחי שמא נבחר לנהל את ביה"ס המקיף בג'ולס.

·         חב' המתנ"סים תמנה מ"מ למנהל המתנ"ס וזאת עד להשלמת הליך פרסום מכרז פנימי שלהם לאיוש התפקיד, או לחלופין אם לא יימצא מועמד כזה יפורסם מכרז חיצוני.

 מופלח ביסאן

·         יש לבחור מישהו מיאנוח- ג'ת לתפקיד.

מעד'א חאסבאני:

·         הנושא בסמכות המתנ"ס לבחור במנהל המתנ"ס , והנוהל הוא שהם מפרסמים מכרז פנימי.

מופלח ביסאן:

·         זכותו של ראש המועצה לדרוש כי המנהל ימונה מיאנוח- ג'ת.

ד'יב פרג':

·         פנה למופלח והדגיש בפניו כי הנוהל למינוי מנהל המתנ"ס הוא כפי שציין ראש המועצה.

מופלח ביסאן:

·         פנה לחבר המליאה ד'יב וביקש אותו שלא יענה לו, הוא אמר כי השקענו במתנ"ס (2) מש"ח ויש לנו זכות לקבוע במתנ"ס כיוון שתמכנו בו ובצדק.

מעד'א חאסבאני:

·         אנו התחייבנו לפעול ע"פ החוק , והחוק מחייב פרסום מכרז פנימי, ובשלב השני פרסום מכרז חיצוני , במכרז החיצוני הקודם ניגשו לו (12) איש, רק (3) עברו לשלב המסננת ולשלב ההערכה עבר אז רק פתחי שמא , זאת האמת.

·         בשלב זה כאשר אנו עסוקים בפתיחת שנת הלימודים והצורך בהכנת תוכנית חוגים, ובכדי לא לשבש את עבודת המתנ"ס יש למנות מ"מ למנהל שינהל אותו , ולא ייתכן ולאחר שהשקענו והסדרנו את פעילות המתנ"ס שנחזיר אותו לאחור, אנו לא נסכים לחזור לתקופת החושך שהייתה בו, לכן אנו צריכים להסכים למינוי מ"מ זמני למנהל המתנ"ס, לאחר מכן נפעל באופן סדיר וחוקי לבחירת המנהל הקבוע.

מופלח ביסאן:

·         מה שאמר ראש המועצה נכון , אך לראש המועצה יש משקל במינוי מנהל המתנ"ס , ואפשר לקצר זמנים בהליך המינויי.

מעד'א חאסבאני:

·         אנו חייבים להפעיל את המתנ"ס.

זיאד ביבאר:

·         פנו אליי חלק מהתושבים ושאלו באם הם יכולים להגיע לישיבות המליאה, עניתי  להם שכן הם יכולים , והודה לאבו ריאד רג'א ביבאר שהגיע לישיבה זו,  ראש המועצה הצטרף לברכה.

·         בשם הציבור והחברים אחל החלמה מהירה לראש המועצה הקודם מר יוסף קארוט , הוא תרם רבות ליאנוח- ג'ת, בתחומים שונים ובתפקידים שונים, אחל לו החלמה וחיי אושר. ראש המועצה והחברים והנוכחים הצטרפו לאיחולים , לתודות ולברכות למר יוסף קארוט ולכל החולים תושבי יאנוח -ג'ת.

מעד'א חאסבאני:

·         אנו נערכים לחגים, יש לנו תקציב מאושר ממפעל הפיס לטובת העניין, הזמנו את יו"ר הדירקטוריון של המפעל להיות נוכח בחגיגות שנעשה.

 

רג'א ביבאר:

·         בירך את ראש המועצה והחברים על האווירה והעבודה, אחל להם המשך פעילות מוצלח ושימשיכו להיות  דוגמה ומופת לכלל הציבור שנתן להם את האימון שמגיע להם.

מעד'א חאסבאני:

 

·         הודה למר רג'א ביבאר על נוכחותו ואמירתו.

הישיבה ננעלה בשעה 19:57 .

רשם: ע'אלב סיף

 

בכבוד רב,

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                           מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                    ראש המועצה

 

 

 

תפוצה:

,- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום האישה.

- מ. הפנים , נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה.

 

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00