פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2/2016

‏14 פברואר 2016

2-2016

 

                       פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 2/2016,

                                       נערכה ביום 8/2/2016 , במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני- ראש המועצה.

 2. עסאם עביד - סגן ראש המועצה.

 3. ראובן ביבאר- חבר המליאה.

 4. ד'יב פרג'- חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה- חבר המליאה.

 6. מופלח ביסאן- חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה- חבר המליאה.

 8. סלימאן ( רג'א)  חמדאן- חבר המליאה.

 9. נאא'ל קטימה- חבר המליאה.

 10. ראמי עאמר- חבר המליאה.

 

נוכחים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף- מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת- גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 4. מתעב חמדאן- עוזר ראש המועצה.

 5. עו"ד עלאא' אע'באריה-.

 6. מופלח ברכאת- מהנדס המועצה.

 7. חאתם עג'מיה- מ.מ. תשתית ופיתוח.

 

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 9+11/2015 ו- 1/2016 , מליאה שלא מן המניין 10+11+12+13+14/2015 ו- 1+2+3/2016 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. חוקי עזר : העמדת רכב וחניתו , סלילת רחובות ותיעול.

 4. סככה חקלאית - גיהאד עטאללה.

 5. מינוי נציג הציבור המקומי - מכרז גזבר המועצה.

 6. הודעות ראש הרשות. 

הצעות לסדר:

 1. חבר המליאה סלימאן ( רג'א) חמדאן- תפן.

 2. חבר המליאה סלימאן ( רג'א) חמדאן- הנחות לקשישים.

 

מעד'א חאסבאני:

 • בירך את כולם ופתח את הישיבה.

 • הציג את סדר היום.

 

הצעות לסדר:

 1. הקמת אולם רב תכליתי לתרבות וספורט בג'ת.

 2. החזרת תפן לשטח שפוטנו .

 3. הנחה בארנונה לקשישים הצעתו של מר סלימאן חמדאן .

החלטה הצעתו של מר סלימאן חמדאן:

אושר פה אחד להעלות את שני נושאים הראשונים השלישי יועלה בישיבת המליאה הקרובה .

 

שאלתות :

 1. הקמת הטורבינות - מאג'ד סעד.

 

סדר היום החדש:

 • הסדר יעודכן בהתאם להחלטת המליאה והשינוי הוא :

6.הקמת אולם רב תכליתי לתרבות .

7. החזרת תפן לשטח שפוטנו.

8. הודעות ראש הרשות.

 

תשובה לשאילתה של חבר המליאה מאג'ד סעד:

 • אנחנו כמועצה לא אישרנו שום פעילות בנושא , ואני כראש מועצה לא אשרתי דבר בנוגע להקמת הטורבינות.

 

מאגד' עבדללה:

 • הסביר כי תושבים מקימים כביש ובונים טורבינה ליד האדמה שלהם.

 • ביקש לדעת באם המועצה אשרה את הקמת הטורבינה.


 

מעד'א חאסבאני:

 • המועצה לא נתבקשה לתת אישור , ולא אישרה דבר.

 

עסאם עביד:

על החברה לקבל אישור המועצה.

 

מעד'א חאסבאני:

 • אין לנו סמכות כמועצה להתערב בעשייה של אנשים פרטיים בחלקה הפרטית שלהם אך באם יניחו משהוא בכביש , אז אנו נתערב ונכנס לתמונה , ונאלץ אותם לקבל אישור המועצה.

 

עו"ד סאמר ביסאן:

 • הרחבת כביש מחייבת אישור המועצה.

 

סעיף ( 1)- אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין 9+11/2015 ן- 1/2016 שלא מן המניין 10-14/2015 ו- 1-3/2016 .

לא קבלנו  הסתייגויות כלשהן , פרט להסתייגות חבר המליאה מופלח ביסאן על פרוטוקול מליאה מן המניין 9/2011 שנתקבלה עוד בזמנו ואישרנו אותה והופצה עם הפרוטוקול .

החלטה סעיף(1)- אישור פרוטוקולים:

הפרוטוקולים אושרו ברוב קולות של (9) חברים והתנגדות החבר סלימאן ( רג'א ) חמדאן ( עכב זאת שלא נרשמו דברים בפרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין 14/2015 .

סעיף (2)- אשור תב"רים ומכרזים

 • התב"רים שיוצגו מוגדרים כתב"רים לפעולה ספיצפית , הנושאים שלהם נדונו ואושרו בועדות המועצה השונות והמליאה אשרה אותם  דרשנו בעבר עבורם תקציבים  שאושרו לנו.

 • מהנא ברכאת יציג.

מופלח ביסאן:

ביקשתי שנקבל חומר על כל תב"ר שאנו עומדים לאשר.

מהנא ברכאת:

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1

הנגשת 5 מוסדות חינוך

(550) אש"ח

מ. החינוך

-----

2

נגישות לכיתת ליקוי , שמיעה ביסודי ג'ת

(30)   אש"ח

מ. החינוך

-----

 

שני התב"רים אושרו פה אחד.

 

מהנא ברכאת:

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

3

רווחה חינוכית

69,860 ₪

מ.חינוך

 
     

מפעל הפיס

הגדלת תב"ר 393

מ- 188,869 ₪ עד 258,724 ₪

 

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מימון מפעל הפיס , 53,672 ₪ רכישת ציוד וריהוט לאגף החדש בחט"ב יאנוח- ג'ת.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מימון משרד הבינוי והשיכון , השתתפות בבנין רב תכליתי ( מעונות יום מתנ"ס) ( 3) מש"ח.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מימון משרד הפנים , ( 100) אש"ח , לקידום תוכנית אב מתאר.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מיון משרד הפנים , להחלפת כלי אצירה ישנים ( עגלות אשפה) , הסכום (100) אש"ח.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מימון משרד הפנים לשיקום ושיפוץ מכתב ציבורי יאנוח- ג'ת , ( 160) אש"ח.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

 1. מימון משרד הפנים , קידום ושיפור איכות הסביבה , ( 150) אש"ח ( לתחנות המעבר).

 2. משרד הפנים , רכישת רכבי תפעול למועצה ( 1,031,580) ₪.

החלטה:

שני התב"רים אושרו פה אחד.

 1. מימון משרד הפנים , עבודות פיתוח כבישים בג'ת ( 1,403,341) ₪ .

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד (האישור כולל מה שהוצג מתוכנית בתוספת 4 מתחמים שציין ראובן ביבאר , כביש טארק + גדעאן ביבאר , כביש שכונת משפחת ח'יר ביבאר , וכביש זוהיר ביסאן לפי בקשת מופלח ביסאן).

 1. מימון משרד הפנים (2,741,079) ₪ , פיתוח כבישים ביאנוח.

החלטה:

 • התב"ר אושר פה אחד . בתוספת לדרישה להציב תאורה ולהסדיר כניסה  בשכונת כמאל ח'טיב ושכניו ע"פ בקשת חבר המליאה ד'יב פרג'.

 • בנוסף הודע לחבר את הכביש שיוסדר ליד בית בניו של האני ברכאת עם הכביש של מר עלי עאמר.

 1. מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , (18) אש"ח פעולות בטיחות בדרכים.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

( בשלב זה חבר המליאה סמיר חבקה עזב את הישיבה ).

מעד'א חאסבאני:

אשררנו כבר (3) חוקי עזר וכעת אנו עומדים לאשר עוד (3) שיש חובה לאשרם לפי תוכנית ההבראה וע"פ  מה שדורש החוק .

סעיף (3)- חוקי עזר :

העמדת רכב וחניתו , סלילת רחובות ו- תיעול .

עו"ד עלאא' אע'באריה יציג.

עלאא' אע'באריה יציג :

 • הסביר את הליך הכנת החוקים שנעשה על ידו יחד עם חאתם עג'מיה .

 • 75% מהעלויות שהוצגו בהצעות החוקים הועמסו על משרדי  הממשלה ו- 25% הועמסו על התושבים .

ד'יב פרג':

 • המועצה שלנו נמצאת בדרגה (3) בדירוג הסוציו - אוקנומי , והתושבים לא יכולים לשלם את הסכומים המוצעים בחוקים המוצעים , לכן צריך למצוא מנגנון שיוריד עלויות לתושבים ,

מעד'א חאסבאני:

 • מחד אנו מחויבים מתוקף החוק ומהתחייבות שלנו בתוכנית ההבראה לעדכן החוקי העזר המקומיים התמקדנו בחוקים שיש חובה לאשרם .

 • מאידך מוטלת עלינו האחריות והחובה להתחשב בתושבים ולהקל עליהם , אך במסגרת החוק על כן וחרף כך שהצצות שהכין את ההצעות עלאא' וחאתם עשו עבודה מאוד מקיפה ומקצועית , והביאו בפני המליאה מוצר שביחס לאחרים נראה מאוד סביר , אך בכדי לתת  הזדמנות ללמוד את הנושא מצד החברים  לעומק , וגם שעלאא' וחאתם יבדקו  את חלופת התושבים שנעשתה גם ע"פ המכרזים של המועצה ב- 5 השנים האחרונות אנו נדחה את ההכרעה הם יציגו את תוצאות הבדיקה שלהם בפני המליאה .

ד'יב פרג':

 • ביקש להפיץ את טבלאות ההשוואות עם האחרים בכדי שהחברים יוכלו לבחון אפשריות .

 

מעד'א חאסבאני:

 • הדחיה בקבלת החלטה בעניין לא אמורה להוסיף לנו אך נתן את האפשרות שהחברים ילמדו את הנושא ויציעו פתרונות רצויים .

החלטה סעיף (3) - חוקי עזר:

המליאה מאשרת לדחות את הדיון והאישור החוקים לישיבת המליאה הקרובה

אושר פה אחד.

סעיף (4)- סככה חקלאית - גיהאד  עטאללה

 • הופנתה אלינו בבקשה ממר גיהאד עטאללה , יש לו הסכם חכירה למרעה , שחלקו בשטח שפוט מועצתנו , קרוב לג'ת ההסכם נחתם  ב- 6/11/2013 ותקף עד 31/8/2016 , הוא ביקש לאשר לו ללהקים בשטח המרעה סככה בכדי לאחסן את התבן לעדר שלו , , לאור רגישות וחשיבות הנושא כיוון שזה קשור לשטח השיפוץ , החלטתי להביא את העניין בפני המליאה .

 • אתמול פגשתי את מנהל מחוז הצפון בממ"י וממנו הבנתי שמתן אישורי  החכירה היא בסמכות בלעדית שלהם .

מופלח ברכאת:

 • שטח הסככה 240 מ"ר , והמקום שלה מול שכונת החיילים המשוחררים בג'ת , כנראה שהיא תשמש כרפת ולא רק סככה לאחסון התבן.

עסאם עביד :

 • אני מכיר את גיהאד עטאללה ואת וחיד אבו ג'נב , יש להם מרעה סביב ג'ת , וכל יום הם עושים לנו בעיות עם הפרות שלהם , אני מתנגד לאשר לו להקים סככה.

מופלח ביסאן:

 • גם אני מתנגד לאשר לו להקים סככה , כי הקמת הסככה תביא להקמת דיר ומזה יצא ריחות ומטרד סביבתי שלא ניתן לסבול .

סאמר ביסאן :

 • בעבר הרסו לאדם הזה סככה וחייבו אותו לשלם עלויות אדירות .

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (4)- הקמת סככה - גיהאד עטאללה.

 • המליאה לא מאשרת להקים את הסככה שביקשה מר גיהאד עטאללה .אושר פה אחד.

סעיף (5) - מינוי נציג הציבור המקומי- מכרז גזבר המועצה

 • במכרז גזבר המועצה המליאה אמורה לבחור בנציג הציבור שהשכלתו עומדת באותם דרישות של התפקיד.

 • זה לא אומר שאנו מבצעים תהליך שהוא נוגד או מפריע להמשך התהליך המשפטי המתנהל במכרז , והמינוי כפוף לתוכן החלטת ביהמ"ש בנושא .

עו"ד סאמר ביסאן

לפי חוזר מנכל מיום 15/7/2015 , המועמד צריך לעמוד בקריטריונים שינם בחוזר.


 

מעד'א חאסבאני:

 • הקריא את תוכן החוזר הנוגע לנושא.

 • החברים מתבקשים להציע מועמדים.

עסאם עביד:

הציע מר נור עבאס , בן 54 יש לו תואר שני , הוא מנהל חב' פז גז בצפון , יש לו ניסיון בניהול כספים , לא היה שותף או מועמד במערכת הבחירות .

מאג'ד עבדללה:

הציע את מר זיאד סעיד , יש לו תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים , בדרך לדוקטור , מנהל מחלקה בחב' החשמל , ומנהל תקציב מעל (800) מש"ח, אין לו עבר פלילי , אינו פושט רגל , והוא בעל מעמד בבטחון , ולא היה מעורב במערכת הבחירות ולא מועמד .

מופלח ביסאן:

שני המועמדים ראויים , ואני חושב שלא בהול לבחור כעת את נציג הציבור המקומי למכרז הגזבר.

מעד'א חאסבאני:

שני המועמדים איכותיים ומקובלים.

החלטה סעיף (5) - מינוי נציג הציבור המקומי במכרז גזבר המועצה.

 • בעד מועמדות מר נור עבאס תמכו (5) חברים והם : מעד'א חאסבאני, עסאם עביד , ד'יב פרג', ראובן ביבאר, ומופלח ביסאן, המעמדות מר זיאד סעיד תמכו (4) חברים : מאג'ד עבדללה , סלימאן חמדאן , נאא'ל קטימה , ראמי עאמר . המליאה מאשרת ברוב קולות של (5) חברים את מועמדתו של מר נור עבאס כנציג הציבור המקומי במכרז גזבר המועצה.

 • היה ויש תקלה במועמדותו של מר נור עבאס, אוטומטית יהיה מר זיאד סעיד נציג הציבור המקומי למכרז זה. אושר פה אחד.

סעיף (6)- הקמת אולם רב תכליתי לספורט ותרבות בג'ת

 • אין לנו בג'ת אולם ספורט ובניין פעילות התרבותית , ואנו רוצים לקדם פרויקט להקמת בניין לטובת שני הנושאים , על כן אנו נקים בניין רב תכליתי שייתן את המענה הנדרש  בשני התחומים.

 • מקום הקמת הבניין חשוב מאוד , וראוי שהחברים יתנו דעתם בעניין , לדבר השפעה על התפתחות הישוב העתידית ועל עתיד הנוער ואיפה שיש קרקע זמינה בכדי לקצר את טווח ההכנות לביצוע אמורות ושלא ימשכו מעבר לשנה עד לביצוע הפרויקט .

 • מופלח ברכאת יציג את האופציות למקום הבניין.

מופלח ברכאת:

לאחר שהסביר והצביע על האפשרויות השונות , המקום מתאים הוא באיזור מגרש כדורגל בג'ת שם יש לנו 6 דונם פנויים .


 

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (6)- הקמת מבנה רב תכליתי לספורט ותרבות בג'ת.

 • המליאה מאשרת להקים את המבנה הרב תכליתי לתרבות וספורט בכפר ג'ת , בגו"ח 18748/13 ( בשטח המיועד למבני ציבור) , והיא מסכימה את המהנדס מופלח ברכאת לפנות בשם המועצה לרשות מנהל מקרקע , ישראל, במטרה לחכור את השטח . אושר פה אחד.

סעיף (7) - החזרת תפן לשטח שפוטנו

סלימאן (רג'א ) חמדאן יציג.

סלימאן (רג'א) חמדאן

 • העלינו את נושא החזרת תפן אלינו וקבלת ארנונה מספר פעמים , ועד עכשיו אין אנו רואים דברים שבוצעו בשטח , ביקש לשמוע מה נעשה בעניין עד כה ומה מתכוון ראש המועצה לעשות בכדי להחזירם את הזכות שלנו לשטח שפוטנו .

 • הייתה לי שיחה בעניין עם שיך' מזיד חמדאן נציג הציבור המקומי בתקופת הועדה הממונה .

 • הנושא חשוב מאין כמוהו והוא נוגע וחשוב לכל התושבים בלי יוצא מן הכלל ואין אחד בישוב שיש לו מצפון ואחריות שלא רוצה שיחזירו את תפן לשטח שפוטנו ובמסגרת החוק.

 • היות והיו פניות קודמות בנושא ולאחרונה גם ע"י מר אריק ברמי יו"ר הועדה הממונה ומזיד חמדאן שהיה נציג הציבור המקומי , חשוב שאנו נמשיך מאיפה שהגיעו הם .

 • כל פעם מנסים ומחדשים את המאבק בנושא החזרת תפן וזה חשוב ורצוי ויש לעשותו .

 • אני מציע שנקבץ את כל ההחלטות והתשובות שיש בעניין בכדי שנוכל לעשות בעניין בצורה יסודית ומסודרת וע'אלב סיף ( מזכיר ) המועצה הוא המומחה בנושא.

 • אנו צריכים להיות מאוד רציניים בנושא תפן.

ע'אלב סיף :

 • הסביר בקיצור לאין הגיעו הדברים.

 • הדברים עמוקים ומהותיים ובאותו הזמן גם פשוטים, מאחר ויש חוק שלפיו הוקמה המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן , יש לשנות את החוק ע"י חקיקה בכנסת בדיוק כפי שנעשה בנושא פירוק אחוד הרשויות .

 • עבודה אחידה ורצינית בוודאות תביא את הדבר הרצוי החזרת תפן לשטח שפוטנו.

מעד'א חאסבאני:

 • במה שאני אומר כעת למעשה אני מבטא את החשיבה הכוללת והכללית של יאנוח- ג'ת , תפן היא חלק בלתי נפרד מיאנוח ג'ת והיא זכות בלעדית שלנו וצריך לעשות הכל ע"מ להחזירה לשטח שיפוטנו .

 • בעניין זה הלכנו בשני צירים : הראשון לקבל ארנונה מתפן ועשינו לא מעט צעדים בעניין הוקמה ועדת ע"י משרד הפנים והיא התכנסה 10 פעמים המפגש האחרון והסכמים שלה היה ב- 10/2015 היא אמורה להציג את סיכומיה בפני שר הפנים , העליתי את הנושא בפני מנכ"לית מ. הפנים  וביקשתי שתאיץ את הצגת הסיכומים בפני השר .

 • בעניין החזרת תפן לשטח השפוט , צריך ללמוד את ההיסטוריה , כולל התייחסויות של משרד הפנים הרשויות אחרות ומה היה שם , עלינו  לגייס את חברי הכנסת ע"מ להביא מהלך שיביא לחקיקה שתחזיר  שתחזיר את האשור לשטח שפוטנו .

 • יש לנו (4) חברי כנסת שיש להם השפעה על מקבלי ההחלטות וכולם מחויבים לעזור לנו .

 • הציע שתי פעולות : להמשיך בלחץ לקבל חלק מההכנסות בתפן , ולעבוד ע"מ לגייס את חברי הכנסת בכדי שיובילו מהלך לחקיקה בכנסת שתחזיר לנו את האזור הזה לשטח שפוטנו .

סעיף (7)-

המליאה מאשרת את סיכום של ראש המועצה :

 1. לפעול לקבלת חלק מההכנסות מתפן .

 2. לפעול בכנסת לשנות את חוק שיחזיר לנו את האזור , לשטח שפוטנו.

אושר פה אחד.

סעיף (8)- הודעות ראש המרשות

הודעה (1)- הפעלת בית הקשיש בג'ת

 • הודה לסגן ראש המועצה לוועדת הרווחה ולעוזר ראש המועצה ולאחרים על עשייתם שהביאה  לפתיחת בית הקשיש בג'ת זה דבר טוב ומבורך .

עסאם עביד:

 • הודה לראש המועצה ליו"ר וועדת הרווחה , למתנ"ס למ.מ הרווחה ולעוזר ראש המועצה על סיועם בפתיחת בית הקשישים מחדש בג'ת .

 • אתמול והיום הגיעו כ- 30 קשישים לבית הקשיש שם.

מעד'א חאסבאני:

בקרוב אנו נחנוך מספר פרויקטים וכולם מוזמנים  להיות נוכחים בעת החניכה

 

                                                  הישיבה ננעלה בשעה 20:30

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                  מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                            ראש המועצה
 

העתק:

- הנוכחים.

- היועצת לקידום מעמד האשה.

- מ. הפנים , נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה.


 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00