פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבת מליאה מן המנין 4/2015

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבת מליאה מן המנין 4/2015

‏14/04/2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ישיבת מליאה מן המנין 4/2015

יום 1/4/2015 שעה 18:00

נוכחים:

 • מר מעדא חסבאני-  ראש המועצה.

 • מר עסאם עביד-      סגן ראש המועצה.

 • מר דיב פאיז פרג'-   חבר מועצה.

 • מר סמיר חבקה-     חבר מועצה.

 • מר רובין ביבאר-     חבר מועצה.

 • מר מפלח ביסאן-     חבר מועצה.

 • שיח' מאג'ד סעד-     חבר מועצה.

 • שיח' רג'א חמדאן-   חבר מועצה.

 • שיח' פדיל דאהר-    חבר מועצה.

 • מר נאאל קטימה-    חבר מועצה.

משתתפים:

 • עו'ד סאמר ביסאן- יועץ משפטי.

 • מר חאתם עג'מיה- מ.מ. תשתיות ופיתוח.

ראש המועצה

 • פתח את הישיבה, ושלח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה ,לכל החולים משני הכפרים ובמיוחד למזכיר המועצה המאושפז בבית החולים.

 • ראש המועצה ביקש לשנות את סדר יום הדיון במליאה ומציע לקיים דיון רק בסעיפים המפורטים להלן:-

 1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 3/2015 ,ופרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  שלא מן המניין 2/2015.

 2. אישור תקנון ההנצחה והשמות שהוכן ע"י ועדת ההנצחה והשמות.

 3. הודעות ראש הרשות.

 • הבקשה להוריד סעיפים מהדיון המתוכנן וכפי שהופיע בהזמנה לדיון במליאה הינה תוצאה של :

 1. בקשת חבר המליאה דיב פאיז פרג'  לדון בהנצחת זכרו ופועלו של המנוח אבו חסין עאמר עאמר , הינה מוקדמת מדי, ואין אפשרות לדון בבקשה זו עד לאישור התקנון להנצחת אישים.

 2. הורדת סעיפי תב"רים ומכרזים בגלל שאין תב"רים או מכרזים העומדים על הפרק, ( ומאותה סיבה הגזבר לא נוכח בישיבה).

 3. לא נתקבלו השגות ו/או הערות לפרוטוקולים של הישיבות הקודמות.

 • ראש המועצה מבקש את אישור חברי המליאה לסד היום החדש המוצע, ולביטול הסעיפים כפי שהוסבר לעיל.אושר פה אחד.

עסאם עביד :

 • בישיבה הקודמת של מליאת המועצה, ובעת הדיון בסעיף התקנון של הנצחת אישים, ובעת שיצאתי מחדר הישיבות ,מישהו טען שיצאתי עם הניירת והמסמכים של התקנון. ואני מצהיר כאן, כעת ,ובאופן שלא משתמע לשתי פנים, שלא יצאתי מחדר הישיבות עם מסמכי התקנון של ועדת הנצחת שמות ואישורים (את הניירת קיבלתי בצהרי אותו יום).

מעדא חסבאני:

 • מבחינה אתית, טכנית, ומקצועית ולמען השקיפות אני לא יכול ולא רוצה למנוע מאף אחד לדבר ולהביע את דעתו בכל עת ובכל נושא.

 • אבקש מכל חבר מליאה שמרגיש שקיים ליקוי כלשהו בתפקוד מישהו מהמועצה, להודיע לי ע"מ לטפל במידי ובאופן נקודתי, בכל תקלה בזמן אמת. כמובן שהחומר לדיוני מליאת המועצה חייב להיות מחולק לחברי המליאה ע"פ לוח זמנים מוגדר בחוק ובשיטה ונוהל על פי החוק.

 • החומר של ועדת ההנצחה והשמות הועבר לחברי המועצה מיד לאחר תום הישיבה הקודמת .וכן סוכם לקיים דיון היום ע"מ לסכם ולהפוך את התקנון לכלי ולמצפן בעבודתנו השוטפת בעת הדיונים העתידים להנצחת זכרם ופועלם של אנשים.

מאג'ד עבדאללה:

 • העברתי מכתב מנומק לוועדת ההנצחה עם הערות שראיתי לנכון.

רובין ביבאר:

 • ועדת ההנצחה והשמות התכנסה בעקבות המכתב של מר מאג'ד עבדאללה ושל מר עסאם עביד, לדיון של כמה שעות, לאחר קבלת חוות דעת משפטית בעניין.( מאג'ד לא נכח בישיבה).

 • רוב הטענות שהועלו במכתביהם של מר מאג'ד ושל מר עסאם קיבלו התייחסות ומענה בתקנון החדש המוצג בפניכם כעת. (כל החומר מופיע בתקנון וועדת הנצחת השמות והפסלים, ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול ישיבה זו).

עסאם עביד:

 • הסעיפים שהעליתי במכתבי קיבלו התייחסות, ופרק זמן של 7 שנים הינו זמן סביר והגיוני, אך מה קורה עם אזרח שעבר לגור בכפר יאנוח-ג'ת, ובשנה הראשונה נקלע למצב של שריפה או מקרה חירום בתוך בית, והוא נהרג בזמן פעולות החילוץ ובמהלך פינוי דיירי הבית.

מעדא חסבאני:

 • זהו מקרה חריג בצורה קיצונית  ובמקרה חריג שכזה תמיד יהיה דיון פרטני במליאת המועצה.

רובין ביבאר:

 • זהו מקרה חריג שבחריגים.

 • וועדת ההנצחה והשמות מורכבת מ – ( 3 ) חברי מליאה, נציג ציבור ויועץ משפטי ולדעתי זהו מניין מספק ומספיק לחלוטין.

 • לפעמים דברים נאמרים בתום לב, ויש לקחת אותם בפרופורציה הנכונה.

 • התקנון המוצע של ועדת ההנצחה והשמות בא לקבוע תנאים חדים וברורים, ובא כדי לתת כלי עבודה מקצועי טהור, תוך נטרול הפוליטיקה.

דיב פרג':

 • זוהי פעם ראשונה שמוצע תקנון פרטני, שיקבע כלי עבודה בצורה מקצועית טהורה.

מעדא חסבאני:

 • התקנון יאפשר עבודה שוויונית, מקצועית ואמינה, תוך נטרול החלטות ממניעים פוליטיים שמתקבלות מתוך רגש ותחושות בטן.

רג'א חמדאן:

 • הקריטריונים שנקבעו הגיוניים ומקצועיים, וישנם הרבה תושבים מיאנוח-ג'ת שעומדים בקריטריונים .

מאג'ד עבדאללה:

 • צריך אומץ לב ויושר אישי וציבורי של חברי ועדת השמות, ולכן מציע שהדיונים של הועדה יהיו חסויים וסודיים.

רובין ביבאר:

 • הוועדה הורידה את פרק הערעור של 30 יום שהועבר למליאה.

 • כל מה שאושר בעבר בעניין הנצחת אישים  עומד על כנו ולא ישתנה.

 

דיב פרג':

 • עומדת הזכות לכל תושב ביאנוח-ג'ת לפנות לוועדה להנצחת זכר איש/אישה זהו או אחרת.

רובין ביבאר:

 • היו פניות שלכל משפחה יהיה אפשרות להנציח מקסימום אדם אחד מכל משפחה.

סמיר חבקה:

 • יש לקחת בחשבון ולהתייחס לעובדה, שלתושב המועמד להנצחה האם קיבל משכורת עבור עבודתו, ועבור הפעולות שבגינה ישנה המלצה להנצחה. דהיינו האם העילה להנצחה הינה חלק מעבודה שבגינה קיבל משכורת.

נאאל קטימה:

 • מאחר והועדה ממליצה בפני מליאת המועצה, על הנצחת זכר איש/אישה זה או אחר, והמליאה היא הגוף הסטטורי אשר יאשר את ההנצחה, מבקש לערוך את ההצבעה בצורה חשאית ע"מ למנוע אי נעימות.

סאמר ביסאן (יועמ"ש):

 • אסור בתכלית האיסור לערוך הצבעות חשאיות.

מעדא חסבאני:

 • כל החלטה שמתקבלת במליאת המועצה ברוב חברים, הינה החלטה שיש לכבד ולפעול על פיה, וחובתנו לגבות את ההחלטות שלנו, כי זהו הבסיס של כל דמוקרטיה . וחובה של כל  מי שהצביע נגד או הסתייג מהחלטה זו או אחרת שהתקבלה ברוב קולות, לקבל ולאמץ את רצון הרוב , על כן עלינו לפעול באומץ לב וביושר, וחשוב להביע את דעתנו ועמדתנו, ועל כן חשוב, הכרחי ואתי שההצבעות יהיו פומביות.

מפלח ביסאן:

 • מברך את חברי ועדת ההנצחה והשמות על עבודתם המקצועית.

 • היו שינויים בתקנון הקודם והגרסה המתוקנת מספקת ונותנת מענה.

 • יש ליישר קו עם כל האנשים שהונצחו בעבר.

 • כל הנצחה עתידית תהיה ע"פ התקנון המאושר.

עסאם עביד:

 • האם הייתה התייחסות להנצחות העבר.       

רובין ביבאר:

 • היה סעיף בתקנון של אישור הנצחות קודמות.

מעדא חסבאני:

 • חובתה של כל חברה וקהילה להנציח אישים שתרמו תרומה ממשית ומוחשית לקהילה, והשפיעו על חייה ועל עתידה.

 • לא ניתן לבחון ולמדוד כל תרומה במשקולת כמותית.

 • הקריטריונים שנקבעו בתקנון המוצע הינם העוגן ,הבסיס והפרמטרים , שוועדת ההנצחה תפעל על פיהם בבואה להחליט על הנצחת אישים.

 • ועדת ההנצחה הינה המסננת הראשונה של הנצחת האישים, ואילו מליאת המועצה הינה המסננת השנייה שצריכה להחליט להנציח זכרם של אישים, לאחר שתשמע את המלצות ועדת ההנצחה.

 • יותר חשוב ופרקטי מעצם אישור הנצחת האישים, הוא סדר הפעולות שיש לנקוט ולבצע להנצחה, מאחר ויש להעצים את ההנצחה בצורה אינטנסיבית, ביחד ובתיאום עם משפחת המונצח ,ע"מ ליצור מודל לחיקוי לכלל התושבים והקהילה. ולהטמעת ערכי הנתינה והתרומה לשימור מורשתנו. ואסור לנו לסיים את מהלך ההנצחה באישור מליאת המועצה וההכרזה על ההנצחה.

 • ועדת ההנצחה ומליאת המועצה יפעלו בהתאם לקריטריונים ושיקולים ענייניים ברורים וע"פ התקנון, ויש למצוא את הנוסחה המתאימה להתאים בין המונצח לבין המוסד או אתר ההנצחה הספציפי, ואסור לנו להיכנע לתכתיבים ולתחושות בטן ואסור לנו לפעול בפזיזות.

 • שיח' נגיב חסין עג'מיה תרם כ 1.5 דונם לבניה לווקף להנצחת זכר בנו המנוח וליד נג'יב עג'מיה. ולא נמצא סימוכין של מליאת מועצה להנצחת זכרו. ואני מבקש לתת תוקף להנצחת זכרו של המנוח וליד נגיב עג'מיה.

הערות טכניות לתקנון המוצע:

 1. יש למספר את כל עמודי התקנון.

 2. יש למספר סעיפים ראשיים ותתי סעיפים.

 3. לתקן בדף 2 סעיף 3 לנוסח ," בכל צורך ואו פניה הנוגעת למתן שם או הנצחה שיועלה ע"י חברי המליאה או הציבור, אז הועדה תידון בו". "שיקול הדעת וההמלצה בסמכות ועדה זו בלבד".

-כבישים, ככרות ושכונות יקראו בשמות אוניברסליים בלבד.

 1. בעמוד 3: בפרק ועדת הנצחה וסמלים יש להוסיף את המלה רצוי שההנצחה תהיה.....

 2. עמוד 7: לרשום החייאת זכר המנוצח ולמחוק את החייאת המנוצח.

 3. יש לרשום שייערך פעם בשנה טקס מרכזי אחד להנצחת זכר כל המונצחים במשותף, ולא ייערכו טקסים בודדים של כל מונצח בנפרד.

 4. להוסיף התייחסות לסעיף חריגת זמן משבע שנים.

 5. לתת תוקף להחלטות מליאה קודמת בעניין הנצחת אישים.

רובין ביבאר:

 • אחרי תיקון התקנון ע"פ הטיוטה שהועברה לי ע"י ראש המועצה וע"פ הסעיפים שהוזכרו אני מבין שהתקנון מאושר.

מעדא חסבאני:

החלטה : אישור תקנון ההנצחה

 • מבקש לקבל את אישור המליאה לתקנון ועדת ההנצחה והשמות. אושר פה אחד.

סעיף 2 - הודעות ראש רשות:

 1. ביום 24/3/2014 היה יום המעשים הטובים, שבו נטלו חלק ניכר מתושבי ינוח-ג'ת החל מגני ילדים, בתי ספר, נוער, מתנדבים, ארגוני נשים ועוד.....

זה היה יום מוצלח ומשב רוח מרענן וממליץ לקיים אירוע כזה 3-4 פעמים בשנה.

 1. יש התקדמות בתכנון המתחמים ביאנוח-ג'ת. ביום 30/3/2015 היה מועד אחרון להגשת בקשות להכללת חלקות בתוכנית מתאר מוצעת עתידית, והמועצה תמפה ותרכז את כל הבקשות.     

 2. שבוע הבא יתקיים דיון פרטני לפעולות האינטנסיביות של חודש אפריל (חג העצמאות, יום הזיכרון, חג נביא שועייב עליו השלום ועוד....).

 3. יום המשפחה: התקיים אירוע של יום המשפחה בהשתתפות כ 160 נשים מיאנוח-ג'ת.

 4. ועדות המועצה: הסתיים רבעון וחלק מהועדות לא קיימו דיונים, ומבקש שראשי הועדות יקיימו דיונים ופגישות בוועדותיהם.

 5. בחג הנביא שועייב, המועצה תעמיד אוטובוס להסעת תושבים בוגרים לקבר הנביא שועייב עליו השלום.

 6. צעדת האביב תתקיים ביום 24/4/2015, ראש מרכז הפעלות יהיה הר אשכר. תוכנית מפורטת תקבע בהמשך.  

 7. מבקש מכל חברי המועצה לקחת חלק פעיל בפעילויות שיתקיימו בחודש אפריל.


 

 • הישיבה ננעלה בשעה 19:15

 • רשם : חאתם עג'מיה.

בכבוד רב,

ע'אלב סיף                                                                                          מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                        ראש המועצה

תפוצה:

 • הנוכחים .

 • מזכיר המועצה.

 • גזבר המועצה.

 • נציג הציבור המקומי.

 • מבקר המועצה.

 • היועצת לקידום מעמד האישה.

 • מ. הפנים – נצרת.

 • מבקר המדינה- חיפה.

 

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00