פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 5/2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 5/2014

‏12 מאי 2014

11-2014

 

 

                   פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 5/2014 ,

              נערכה ביום שני 5/5/2014 בשעה 16:00 במועצה.

 

 

נוכחים ה"ה:

 

1-     מעדא חאסבאני   - ראש המועצה.

2-     עסאם עביד          - סגן ראש המועצה.

3-     רובין ביבאר         - חבר מליאה.

4-     מופלח ביסאן       - חבר מליאה.

5-     סמיר חבקה         - חבר מליאה.

6-     דיב פרג'               - חבר מליאה.

7-     מאג'ד עבדללה     - חבר מליאה.

8-     חסין ביבאר         - חבר מליאה.

9-     ג'אד עבאס           - חבר מליאה (לא הופיע ביקש אישור).

10- סלימאן חמדאן    - חבר מליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-     ג'אלב סייף      - מזכיר המועצה.

2-     מהנא ברכאת  - גזבר המועצה.

3-     זיאד ביבאר     - נציג ציבור המקומי.

4-     עו"ד סאמר ביסאן  - יו"מ.

 

הצעות לסדר:

 

1-     תביעות כנגד המועצה- סמיר חבקה.

2-     גינון לבית הקברות בג'ת, חיבור שכונות מעל 3 בתים בתשתיות , גיזום עצים בכבישים הראשיים - עסאם עביד , מופלח ביסאן וראובין ביבאר.

 

נושאי הדיון:

 

1-     אישור פרוטוקול המליאה מן המניין 4/2014 .

2-     מינוי חבר המליאה סלימאן תופיק חמדאן כחבר מליאה.

3-     אישור תב"רים ומכרזים.

4-     אישור אבני הדרך לתוכנית ההבראה.

5-     תיקון החלטת המליאה משנת 1992 - הגדרת שכונה.

6-     תביעות כנגד המועצה- הצעתו לסדר על סמיר חבקה.

7-     הודעות ראש הרשות.

 

מעדא חאסבאני:

 

·        פתח את הישיבה ובירך את כולם.

·        הציג את נושאי הדיון.

·        בשם המליאה והיות ואנו ביום הזיכרון אנו שולחים חיבוק חם למשפחות השכולות ומשתתפים בצערם.

·        אחל לתושבי המועצה ולכלל האוכלוסייה במדינה חג עצמאות שמח.

·        בשם כל חברי המליאה אנו שולחים תנחומים למשפחה דאהר במות המנוחה אמאל דאהר ז"ל.

·        היות והמחלקה המשפטית לא הצליחה לעדכן את כל חברי המליאה בחומר הנדרש, אנו דוחים את הדיון בסעיף 6 שיועבר לדיון בישיבה הבאה.

·        הציג את ההצעות לסדר של החברים עסאם והאחרים והציע להעלות את נושאיה בישיבה הבאה אם בכלל. מופלח ביקש להעלותה בישיבה הקרובה עם התייחסות בעלי העניין.

·        הציע כי סעיף (2) יהפוך לסעיף הראשון, ומלבד זה אין שינויים. אושר פה אחד.

 

לפי זה סדר היום החדש והמאושר של הישיבה הוא:

 

1-     מינוי חבר המליאה סלימאן תופיק חמדאן.

2-     אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 4/2014 .

3-     אישור תב"רים ומכרזים.

4-     אישור אבני הדרך - תוכנית ההבראה.

5-     תיקוף החלטת המליאה משנת 1992 - הגדרת שכונה.

6-     הודעות ראש הרשות.

 

סעיף (1)- מינוי חבר המליאה סלימאן תופיק חמדאן:

 

·        חבר המליאה מר מג'יד חמדאן הגיש מכתב התפטרות מחברותו במליאה, הקריא את תוכנו (מצ"ב לפרוטוקול). אני מאשר את ההתפטרות ומאשר את מינויו של מר סלימאן תופיק חמדאן כחבר המליאה כמחליפו, אנו מצפים שיתרום מניסיונו וממעמדו לטובת העבודה , אנו בטוחים שהוא יתרום ויירתם לעבודה ומאחלים לשיתוף פעולה הדדי.

·        כל החברים בירכו את מר סלימאן ואחלו לו הצלחה במילוי תפקידו.וע"פ הצעת ראש המועצה כל החברים אשרו פה אחד כי הוא יחליף את קודמו מר מג'יד חמדאן בראשות וחברות ועדות המשנה של המועצה.

 

 סעיף(2) - אישור פרוטוקול מליאה מן המניין 5/2014 :

 

סמיר חבקה:

אני רואה בחומרה ששאלות ששאלתי, בישיבה ושלא צורפו אליהם תשובות מחלקת הרווחה. אני מבקש לדחות את הסעיף עד שנקבל את התשובות ולצרפן לפרוטוקול.

מעדא חאסבאני:

המזכיר יעביר את הפרוטוקול למנהל מחלקת הרווחה והוא ישיב על השאלות, וכפי שנתן אותן במליאה בעת הדיון שנערך בנושא, ע"מ להשלים את פרטי הדיון בנושא הרווחה ובכדי שהתושב יבין את פרטי הדיון שהתנהל במליאה והתייחסות חברי המליאה ותשובות המחלקה בהתאם. אחרי השלמת הפרטים הפרוטוקול יועמד לאישור מחדש.

 

מופלח ביסאן:

לא קיבלתי ההזמנה לוועדת המכרזים האחרונה , לא אני ולא עו"ד סאמר ביסאן.

 

ג'אלב סייף:

אני העברתי את ההזמנות בעצמי ומסרתי אותם בבית.

 

מעדא חאסבאני:

המזכיר יקפיד להעביר את ההזמנה עד  הבית, וימסור אותם למישהוא בוגר עם חתימתו וישלח הודעות SMS  .

 

החלטה סעיף(2)- אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 5/2014

 

·        הפרוטוקול לא מאושר עד שיצורפו תשובות מחלקת הרווחה לשאלות שהועלו בו ע"י חבר המליאה סמיר חבקה. אושר פה אחד.

 

סעיף ( 3) - אישור תב"רים ומכרזים

 

אין תב"רים ומכרזים לאישור.

 

מאג'ד עבדאללה:

העיר כי על מהנדס המועצה להיצמד באומדן שהוא מגיש למכרזים לשווי התב"ר, במכרז האחרון התב"ר היה (120) אש"ח והמהנדס הגיש אומדן ע"ס (143) אש"ח.

 

רואבין ביבאר:

זה ניתן וזה נכון כי יש להבדיל בין שני דברים , כי מה שאני מקבל כהקצבה זה דבר , ומה העלות בתכנון זה דבר אחר ואין סתירה ביניהם, אך בביצוע כן צריך להיצמד למסגרת התקציב שבתב"ר. 

 

מעדא חאסבאני:

הסביר את ההליך של הכנת הפרויקט כולל האומדן, אך בכל מקרה הביצוע כפוף ליכולת התקציבית .ואכן הביצוע הוא לפי התקציב ולא לפי האומדן. מאג'ד קיבל את ההסבר.

  

סעיף (4) - אישור אבני הדרך לתוכנית ההבראה

 

·        תוכנית ההבראה המוצגת מתבססת ונסמכת על התקציב שאישרה המליאה בישיבתה שלא מן מניין 2/2014 .

·        התקציב שאישרנו במליאה וכפי שציינתם אז כולכם , הוא תקציב שמעמיד לאזרח את השירות המינימלי ולא הרצוי והמכסימלי ובגלל המצב הגרעוני של המועצה.

·        התלבטנו בכל סעיף וסעיף בתקציב , ובסוף המליאה מתוך אחריות החליטה לאשר את תקציב 2014, תחת העיקרון של תקציב מאוזן ונגזר מכך שאנחנו נתן לאוכלוסייה את השירותים החיוניים ביותר וגם זה עם מאמץ רב אפילו.

·        ע"מ לשמור על איזון תקציבי מחד , ומאידך לעמוד ביעוד האמיתי של המועצה, שזה מתן שירותים חיוניים ושיפור איכות החיים  בחינוך, בתרבות , ספורט, איכו"ס, רווחה, תמיכה בילד ובזקן וכו'... אנו נדרשים להגדיל את מקורות ההכנסה ולצמצם את ההוצאות ובכלל זה הוצאות שכר .

·        ע"מ להגיע למצב זה קיימתי סדרה של דיונים מול מ. פנים וכל הגופים המקצועיים או אלה שיש להם סמכויות לתת לנו מענה לבעיית הגרעון שלנו.

 

 

 

 

 

בסיכומו של דיון סוכמו הדברים הבאים:

 

1-     הציג את נספח מס' 2 המשקף את ההסדר שסוכם מול משרד הפנים. בטיפול בגרעון אנו עושים הבחנה בין המתנ"ס ולגרעון המצטבר של המועצה , אלה שני תהליכים נפרדים ומתחברים.

 

2-     הציג איך מטפלים בגרעון של המועצה שהוא (11,086) אש"ח. הגרעון הזה מהווה 30,6% מהתקציב של הרשות נכון לתאריך 31/12/2013.

 

3-     ע"פ נוהלי מ. פנים מקובל שבמועצה שיש בה גרעון כזה להכיר ב- 12,5% מהתקציב המועצה המהווים (4,091) אש"ח. והגרעון שמשרד הפנים שותף לטיפול בו הוא (6,995) אש"ח.

 

4-     אנו סוגרים את הסכום של (6,995) אש"ח ע"י פריסתו לשנתיים ל- 2014 ו- 2015 .

 

5-     מזה הסכום של (3,497) אש"ח , אנו מקבלים כמענקים לכיסוי הגרעון, כלומר מחצית הסכום, והסכום של (3,497) אש"ח אנו מקבלים כהלוואה ל- 10שנים.

 

6-     הציג נספח מס' 1 ובו אבני הדרך בהסדר ההבראה, יש פה את התהליך שעל בסיסו יועברו התקציבים במהלך שנות העבודה 2014 ו- 2015 .

 

אבני הדרך:

 

א-   הוצאות השכר הכללי , בנושא זה אנו נבצע את הדברים הבאים :

1-    בדיקת שכר מקצועית חיצונית כללית וכוללת של דרגות , התוספות והחזרי הוצאות למעלה ולמטה, תוצאות הבדיקה תדווח בכתובים .

 

2-    בסוגיית כוח האדם, השאיפה שלי היא להוביל תהליך של התאמות בתוך המבנה הארגוני, הוצאה לפנסיה בגלל גיל ומחלה ובהסכמה , או לעשות התאמות  לצורך.

 

3-    יהיו פיטורי כוח אדם לצורכי ריענון כוח האדם מטעמי מחלה או פיטורים עכב ביטול משרה. כיום וכפי שידוע לכולם רמת השכר מהתקציב היא 56% (כולל המתנ"ס). כל  התהליכים שיהיו בכוח האדם  יבוצעו בהגינות וברגישות , תוך הקפדה על הוראות החוק.

 

ב-    הסדרת חוזה ספקים ונותני שרות:

הכוונה היא שאנו הולכים לבחון את כל ההסכמים של נותני השרות למועצה והספקים כמו ביטוחים, בנקים, אשפה וכו'.. הכול ייבדק, הרעיון הוא לחסוך כסף.

 

 

 

 

ג-     סקר נכסים:

משרד הפנים רואה בהתנהלות המועצה בעניין סקר הנכסים כהתנהגות המחויבת בשינוי , תחילה , לא תקין שהמועצה לא ערכה סקר נכסים מאז 1991 חרף כל ההתחייבויות של ראשי המועצות שחתמו על תוכניות הבראה בעבר ( שנת 2004 ו- 2009) וכנ"ל בוועדה הממונה. על כן חובה לבצע סקר נכסים וזה יהווה אחד מאבני הבוחן של התוכנית, יחד עם המליאה נוביל ביצוע סקר נכסים המתבסס על מקסימום הקלות שהחוק מאפשר.

 

ד-    חוקי עזר:

מתוקף חוזר מנכ"ל , מוטלת החובה על מועצת הרשות לחוקק חוקי עזר שהם חובה והם : סלילת כבישים והשתתפות בעלי החלקות הצמודים לדרך הנסללת , באופן יחסי מהחלק שהרשות משלמת בניכוי מענקים.

תיעול וניקוז חוק זהה להליך חקיקת חוק הכבישים, התשלום לשני החוקים האלה הוא באמצעות תשלומי אגרה. תבראוה ואיכו"ס, שילוט ומודעות, לשני חוקים אלה המועצה נדרשת לאשר צוו המסמיך פקח לתת קנס ואת סוגי הקנסות.

פיקוח חניה גם הוא מחייב צוו לקנס בכפרים ומושבים החוק לא קיים. כל החוקים הנוגעים למים וביוב בטלים והועברו לתאגיד . אנו נעשה בדיקה לחוקי העזר הקיימים , נעדכנם לכיוון ביטול  התקוף ו/או כל מה שנדרש לעשותו.

 

      דיב פרג':

 

·        שאל באם אנו מחוקקים חוק עזר האם קיימת חובה לבצעו ?

 

                 

      סמיר חבקה:

 

·        חוקים שלא תואמים לכפרים ומושבים או שאין חובת לבצעם שאל למה לכנס אליהם, והוא קיבל תשובה שכן צריך לאשרם.

 

      מעדא חאסבאני:

 

ה-   הגשת דו"ח ניתוח חובות ופיגורים של התושבים למועצה.

 

הטיפול בעניין זה יבוצע ע"פ הוראות החוק, בשקיפות ובהגינות מלאה, הוא יחל בתהליכי גביה ואכיפה, במסגרתו תינתן הטבה מכסימלית ע"פ החוק לחייבים שיבוא לסלק את חובם .

 

       רובין ביבאר:

 

·        ע"מ להשיג את המטרה חייבים להתחשב במצבו הכלכלי של החייב, האם לראש המועצה יש סמכות להקל ? קיבל תשובה שכל עניין ידון בפני עצמו.

 

       מעדא חאסבאני:

 

·        תהיה גמישות עניינית באישורים מעין אלה, אך הכול יתואם ונקבל הסכמת משרד הפנים בעת הביצוע.

 

 

ו-      חוב המתנ"ס

 

·        המליאה אישרה הלוואה ע"ס (1,6) מש"ח לטובת סגירת חובות המתנ"ס, הסיכום היה שמשרד הפנים מאשר את בקשת מליאת המועצה לקבלת ההלוואה הזו לכיסוי חובות המתנ"ס. הסכום הזה אמור לתת מענה לסגירת כל החובות של המתנ"ס.

 

·        המתנ"ס ומרגע כיסוי חובותיו יפעל ע"פ תוכנית מאוזנת ללא גירעונות וחובות , וע"פ התוכנית העסקית שהנהלת המתנ"ס הגישה למשרד הפנים ואושרה על ידו.

 

·        התוכנית העסקית של המתנ"ס הכוללת כיסוי החובות וביצוע תוכנית הפעילות של המתנ"ס מתבססת על העקרונות הבאים:

 

1-     הכנסות עצמיות מהפעילות שהמתנ"ס מבצע.

 

2-     הרשות תעביר למתנ"ס את כל הקשור בחינוך הבלתי פורמלי, ספורט לא ייצוגי ואורח חיים בריא, נוער, גיל רך, אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים , נשים , מתנדבים , תרבות , קייטנות קיץ , הכשרה מקצועית , למידה וכהנה.

 

3-     מתקציב התמיכה שהמועצה סיכמה להעביר לפעילות המתנ"ס בסך (180) אש"ח.

 

4-     העמדת (180) אש"ח נוספים מהמועצה בשנת התקציב 2015 כסיוע נוסף למתנ"ס לכיסוי ההלוואה, כך אנו מגיעים לאיזון.

 

         רובין ביבאר:

 

·        על חבר המליאה חסין ביבאר להעביר מידע נכון בנוגע למתנ"ס.

·        אנו עושים סדר במתנ"ס , רק בקדנציה זו נעשה סדר.

 

          חסין ביבאר:

                   

·        המידע שהעברתי היה נכון.

                

          מעדא חאסבאני:

 

·        שאל את חבר המליאה החסין באם עובדי ועובדות מקבלים משכורות והוא ענה שכן.

 

           מאג'ד עבדאללה:

 

·        רובין הביא את הועדה הקרואה לכאן.

 

           סמיר חבקה:

 

·        פנה לחסין ביבאר ואמר לו האם אתה שם לב שאתה מתייחס רק למתנ"ס.

 

     מופלח ביסאן :

 

·        ראש המועצה טיפל במתנ"ס בצורה הכי טובה שיכולה להיות.

 

     דיב פרג':

 

·        המידע שהעביר חסין נכון אך חסר, ולכן זה הוא הפגם שהוא עשה, משמע כי יש להעביר את כל המידע וכפי שהוא.

 

     מעדא חאסבאני:

 

·        נושא הבראת המתנ"ס הוא תהליך.

 

    חסין ביבאר:

·        שאלתי ע"מ שלא נחזור למצב שהיה.

 

   מעדא חאסבאני:

 

·        לאחר שהבהרנו והסכמנו אנו ממשיכים.

 

   סלימאן חמדאן:

 

·        המטרה שלנו לשרת את האינטרסים של הציבור שלנו ומה שעושה חסין ביבאר הוא לגיטימי , יש לשמור על כבוד הדדי ועל אינטרסים של כולנו, ואז לא תהיינה בעיות , אסור שהעניינים יתנהלו במישור האישי.

 

 מעדא חאסבאני:

 

·        אלה הם אבני הדרך לתוכנית ההבראה , מי שרוצה מהחברים להעיר או להציע הבמה פתוחה בפני כולם.

 

מאג'ד עבדאללה:

 

·        שאל כמה המועצה יכולה לספוג הלוואות.

 

מעדא חאסבאני:

 

·        החזר ההלוואות בכל מקרה מופיע בתקציב המועצה, והתקציב תמיד יאושר ע"י המליאה.

 

·        ביקש שותפות מלאה בנשיאה בנטל ההסברה לציבור בכל העניינים הקשורים לתוכנית ההבראה.

 

 

 

 

 

 

 

 

עסאם עביד:

 

·        אנו תומכים בתוכנית ההבראה אך אסור לחזור לגירעונות.

 

מופלח ביסאן

 

·        אני בעד להבריא את המועצה, ויש להביא את המועצה למתן שירותים לאזרח ויש לשפר אותם ע"י שיפור המשילות, וזה עצם מהות קיום המועצה. ואם נעשו טעויות אסור שהאזרח ישלם את המחיר בתוכנית ההבראה, יש לדאוג לשמר את היכולת שלנו לתת שרות לאזרח ולא להסתמך על כסף עתידי , אפילו במחיר של קבלת הלוואה לשם הבטחת מתן שירותים נאותים לאזרחים.

דיב פרג':

 

·        אני מבין כי את הגרעון אנו מכסים מההלוואה והמענקים, בנוסף אנו מוסיפים הכנסות נוספות מארנונה ומצמצום הוצאות ועוד , עם הכסף הנחסך וההכנסות המתווספות אנו אמורים לתת יותר שירותים לאזרח.

 

סמיר חבקה:

 

·        שאל שתי שאלות :

1-     בחוק  העזר נושא השתתפות התושבים לא נראה לי ושאל אם יש אפשרות לא לקבל את מה שיש בחוק, המצב הזה למעשה יכניס את התושבים לחובות , האם יש אפשרות לא להכניס את הנושא הזה לתוך חוק העזר.

2-     בתוכנית ההבראה המוצעת שאל כמה אחוזים אנחנו מצליחים להפחית מאחוזי הוצאות השכר הקיימות ?

 

מעדא חאסבאני:

 

·        לגבי חוק העזר מוטלת חובה לחוקק את החוק ואין מקום לשקול הדעת .בהוראות החוק קובעים את רמת השתתפות האזרחים לכן נעשה מה שהחוק מאפשר לנו.

 

סעיף(4) אישור אבני הדרך-  תוכנית הבראה:

 

·        המליאה מאשרת את תוכנית ההבראה שהוצעה ובכלל זה את אבני הדרך שהוצגו בתוכנית על ידי ראש המועצה, ומסמיכה את בעלי זכות החתימה במועצה לחתום על הסכם ההבראה מול משרד הפנים. אושר פה אחד.

 

סעיף (5) תיקוף החלטת המליאה משנת 1992 - הגדרת שכונה:

 

·        מליאת המועצה קבלה בשנת 1992 החלטה שמגדירה מה זה שכונה , לאור הגדרה זו המועצה נתנה את השרות בהיבט של פיתוח תשתיות , כבישים , גדרות , מעקות, תאורה, ופיתוח עירוני לשכונה.

 

·        ראיתי לנכון להביא את הנושא הזה לדיון במליאה על מנת לתת תוקף להגדרה ולחדד אותה.

·        הציע שכל  (3) בתי אב באם גרים בבניין אחד או יותר ונמצאים על כביש שכונתי יחשבו כשכונה ותהיה השתתפות התושב ב- 1,5 מ"ר משטח הכביש.

 

·        אחרי ההצעה הראשונית הזו הועלו על ידי החברים והנוכחים הצעות שונות ובסופו של עניין ראש המועצה הציע לקבל את  ההחלטה דלמטה.

  

החלטה סעיף (5) - תיקוף החלטת המליאה משנת 1992 -  הגדרת שכונה .

 

·        דוחים קבלת החלטה בעניין , היועץ המשפטי יחד עם המהנדסים יכינו הצעה שתועלה לדיון בישיבה מליאה אחרת .אושר פה אחד.

 

סעיף(6) הודעות

פגישה עם בנק מרכנתיל

 

·        דרשנו מבנק מרכנתיל שייתן לנו מלגות לסטודנטים והם הסכימו , העביר לחברים טפסי בקשה לאותה מלגה, יש להעביר את הבקשות לגזבר שירכז אותם.

 

                  הישיבה ננעלה בשעה 18:10

 

                      רשם: ע'אלב סייף

 

 

 

                                  בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                       מעדא חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                ראש המועצה

 

 

 

 

העתק:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- רכזת מעמד קידום האישה.

- מ. הפנים - נצרת.

- מ. המדינה - חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00