פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 3/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 3/2015

‏י"ז/אדר/תשע"ה

‏08 מרץ 2015

מס' 3-2015

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 3/2015, נערכה במועצה ביום רביעי 4/3/2015  בשעה 18:00 .

 

נוכחים ה"ה:

 

 1. מעד'א חאסבאני-           ראש המועצה.

 2. עסאם עביד -                 סגן ראש המועצה.

 3. מופלח ביסאן-               חבר המליאה.

 4. ראובן ביבאר-                חבר המליאה.

 5. סמיר חבקה-                 חבר המליאה.

 6. ד'יב פרג'-                      חבר המליאה (לא נכח , בחו"ל וקיבל אישור).

 7. מאג'ד עבדאללה-          חבר המליאה.

 8. נאאל קטימה-               חבר המליאה  (לא נכח).

 9. סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

 10. פד'יל דאהר -                חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

 1. ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

 2. מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

 3. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 4. לוטפי ביסאן-          מ. תברואה.

 

נושאי הדיון:

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה  מן המניין 2/2015 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. אישור חוקי העזר המקומיים - איכו"ס , רוכלות ומודעות ושלטים.

 4. מינוי מ"מ לגזבר עם זכות חתימה.

 5. הודעות ראש הרשות .

 

הצעות לסדר:

 

 1. פד'יל דאהר- קריאת שמו של ביה"ס היסודי ב' על שמו של המנוח חסין דאהר ז"ל.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • בירך את כולם ופתח את הישיבה .

 • בשם חברי המליאה אנו שולחים תנחומים והשתתפות בצערם במות יקירם, למשפחת המנוח חסין דאהר ז"ל, יהי זכרו ברוך.

 • מאחר והיו פניות מחברי המליאה, ביקש לערוך תיקונים בסדר היום , ביקש להסיר מסדר היום סעיף(4)- מינוי מ"מ גזבר  עם חתימה.

 • הציג את הצעתו לסדר היום של החב' מאג'ד עבדאללה מ- 11/2/2015 בנושא הנחה בארנונה לכל   התושבים שבנו ללא רישיון ומשלמים קנסות.

 • הופנו אלי שתי הצעות לסדר היום בעניין הנצחת זכרם של אנשים,  של מר פד'יל דאהר בעניין הנצחת שמו של המנוח חסין דאהר ז"ל, והשנייה מהחבר ראובן ביבאר בעניין הנצחת שמו  של  המנוח שיך אבו סאטע יוסף סואטירי ז"ל. ביקש משני חברי המליאה ראובן ופד'יל שיסכימו לא להעלות את ההצעות  לסדר היום, ולדחות את הדיון בהצעותיהם לאחר שהמליאה תאשר את התקנון להנצחה, שאמור להגיע לדיון במליאה  בישיבה שלא מן המניין במהלך השבועיים הקרובים, לאחר מכן ההצעות ידונו בוועדת הסמלים ,  כולל שאר הפניות שהופנו להנצחה וע"פ התקנון שיאושר, הסיכום של הועדה יובא לאישור המליאה  בהמשך,  שני החברים הסכימו להצעת ראש המועצה.

 • חבר המליאה מאג'ד עבדאללה הסכים לדחות את הדיון בהצעתו לסדר עד לדיון בהצעה בוועדת ההנחות ואז יחליט מה יעשה הלאה.

החלטה : סדר היום של הישיבה:

 

 • המליאה אישרה פה אחד את הצעת ראש המועצה,  וע"פ זה :

 

סדר היום של הישיבה המעודכן הוא:

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 2/2015 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. אישור חוקי העזר: רוכלות, איכו"ס ומודעות ושלטים ובהתאם להחלטת המליאה.

 4. הודעות ראש הרשות.

 

סעיף (1)- אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 2/2015

 

 • חבר המליאה סלימאן חמדאן ציין כי הוא לא נכח בישיבה וכי מה שהיה נוכח  הוא חבר המליאה פד'יל דאהר ובניגוד למה שנכתב בפרוטוקול , ביקש לערוך תיקון הפרוטוקול בהתאם לכך , ראש המועצה אמר  שהעניין יתוקן ע"י המזכיר.

סמיר חבקה:

 • הזכיר כי לא נדונה הצעתו לסדר בעניין הנצחת קריאת שמו של המנוח חמד סיף ז"ל על בנין בית - הספר היסודי ב' , שאל  מה המשמעות החוקית במקרה ששני חברים ביקשו להנציח שני שמות לאותו  מוסד ? , ראש המועצה השיב לו כי ההתייחסות להצעה הזאת תהיה באותה מתכונת  של הטיפול בהצעות לסדר שדובר בהם מקודם והדומות להצעתו , כלומר שהטיפול יהיה ע"פ אמות המידה שיקבעו בתקנון ההנצחה, ותוך שבועיים אנו נקדם את העניין.

 

מופלח ביסאן:

 • אני מבקש ליישם את ההחלטה הקודמת בעניין הנצחת שמו של המנוח מוניר ביסאן ז"ל , ושלא תהיה מריחה בעניין.

 • ראש המועצה אמר כי החלטות קודמות קיימות להנצחה יישארו תקפות , צריך למצוא זמן לארגן את האירוע שבהקשר.

 

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקול  ישיבת המליאה מן המניין 2/2015

 

 • פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 20152 אושר , יחד עם הצורך לתקן את רשימת הנוכחים בישיבה , יש להחליף את הנוכחות בין החברים סלימאן חמדאן ופד'יל דאהר. החבר סלימאן חמדאן נמנע  בהצבעה , והחברים האחרים כולם אישרו את הפרוטוקול , לכן הפרוטוקול אושר ברוב של 8 חברים , ובהימנעות החבר סלימאן חמדאן .

 • בישיבה הבאה יוצגו בפני המליאה נתונים על המצב הכספי של  בית העם לשמחות ביאנוח , לאחר שמיעת הדו"חות אנו נתייחס לעניינו ובהתאם להחלטת המליאה.

 

סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 • מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

 • ביקש לאשר את התב"רים דלהלן :

 

מס'

משרד ממן

הפרויקט

סכום ההרשאה

סכום השתתפות המועצה

סה"כ התב"ר

הערות

1

מ. הפנים

התאמת נגישות מגרש כדורסל ג'ת

52,820 ₪

22,637 ₪

75,457₪

------

2

מ. הפנים

התאמת נגישות אולם ספורט יאנוח

210,909 ₪

90,390 ₪

301,299 ₪

------

3

מ. הפנים

הנגשת בניין מועדון פייס

27,171  ₪

11,644 ₪

38,815   ₪

------

4

מ. הפנים

הנגשת מגרש כדורגל ג'ת

52,155  ₪

22,351 ₪

74,506   ₪

------

5

מ. הפנים

הנגשת בית העם ג'ת

16,364  ₪

7,013  ₪

23,377   ₪

------

6

מ. הפנים

הנגשת מבנה מתנ"ס ביאנוח

199,169 ₪

85,358 ₪

284,527 ₪

------

7

מ. הפנים

הנגשת מבנה המועצה

41,154 ₪

17,638 ₪

58,792   ₪

------

8

טוטו ווינר

שדרוג מכשירי כושר, מועדון ופרקים בג'ת

(150) אש"ח

(7,500)  ₪

157,500 ₪

------

9

תרבות וספורט

הקמת ושיפוץ מתקני ספורט

(118,398) ₪

13,155  ₪

132,453אש"ח

------

10

מ. הכלכלה

תכנון מעונות יום חדשים, יאנוח

(196) אש"ח

---------

(196) אש"ח

------

11

מ. הכלכלה

תכנון מועמות יום חדשים, ג'ת

(196)אש"ח

----

(196) אש"ח

------


 

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 

 • כל התב"רים אושרו פה אחד.

 

סעיף (3)- אישור חוקי העזר : רוכלות, איכו"ס ושילוט ומודעות

 

 • הצעת החוקים הקודמת תוקנה ע"פ החלטת המליאה בישיבתה  מן המניין 2/2015 .

 

 • היועמ"ש המשפטי יציג.

עו"ד סאמר ביסאן:

 

 • בחוק הרוכלות לא היו  שינויים ולכן ההצעה נשארה כפי שהיתה .

 • הסביר את השינויים בשני החוקים האחרים שנעשו בהתאם להחלטות המליאה בישיבה מן המניין 2/2015 .

 

סמיר חבקה :

 

 • בחוק הרוכלות הייתה לי  הסתייגות על סעיף 12 . 

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף(3) - אישור חוקי העזר : רוכלות , איכו"ס ושלטים ומודעות

 

 • המליאה מאשרת את הנוסח שהוגש בישיבה זו של שלשת חוקי העזר המקומיים: רוכלות , איכות הסביבה וחוק השלטים והמודעות,  אושרו פה אחד.

 

מהנא ברכאת- הודעה אישית

 

 • לפני שנה הודעתי לראש המועצה ובגלל מצב הבריאותי שאני רוצה לפרוש מהעבודה, אני כעת בתהליך הפרישה , וברגע שמשרד הפנים יאשר את התנאים שביקשתי אני עומד לפרוש מעבודתי במועצה.

 

 • אני עומד לנסוע לחו"ל למשך שבוע , וע"פ מה שדורש החוק הריני להודיע למליאה ולקבל אישורכם.  כל החברים אשרו את הבקשה פה אחד,  ואחלו לו עם הנוכחים נסיעה טובה וחזרה בשלום.

 

מעד'א חאסבאני

הודעה (1) - הודעת הגזבר

 

 • לגבי הגזבר , מעבר לזה שהיה לי הרבה פניות אליו שימשיך בעבודתו, הודה לו על היענותו עד כה למרות מצבו, בנוסף הודה לו על עבודתו ועשייתו, אך כנראה המצב כעת מאלץ את  פרישתו ואנו מודים לו ומאחלים לו הצלחה.

 • אנו נעשה תהליך שימוע שיועבר למ. הפנים לאישור, לאחר קבלת אישורם,  אנו נמשיך בתהליך, התהליך הזה לא יגמר בימים ספורים, כי כל אלה שפרשו מאז אוגוסט שנה שעברה, רק בשבוע באחרון קבלנו רק שני אישורים עבורם. התהליך מתיש וארוך , ויש מלחמה על כל קיצור תהליך והגזבר ליווה אותי בכמה תחנות בתהליך.

 • בשלב מסוים אנו נאלץ למנות מ"מ לגזבר עם זכות חתימה , רק כשנקבל נחיצות משרה אז נמשיך את תהליך המינוי ודרך מכרז, למדתי מניסיון כי השליטה בנושא הזה היא בידי פקידים במשרד הפנים. אנו נזמן את וועדת השימוע ונתחיל את התהליך הזה.

 

הודעה (2)- הקמת וועדת חקירה לחלוקת הכנסות מהמועצה התעשייתית מגדל תפן

 

 • לפי בקשתי ולפני עשרה ימים, מנכ"ל משרד  הפנים מינה  ועדת חקירה בעניין, תפקיד הועדה לבדוק נושא חלוקת הכנסות מתפן , התהליך הוא אחד משני התהליכים מקבילים שהחלטנו עליהם , אנו נמשיך להילחם להחזרת תפן לשטח השיפוט שלנו, ובו בזמן אנו נלחם ע"מ לקבל הכנסות מתפן , אני אופיע בפני הועדה ואני מקווה להשיג את המקסימום דרכה.

 

הודעה (3)- כנס בנושא תכנון ובניה

 

 • ב- 9-3-2015 אנו נזמן את הציבור לכנס בנושא תכנון ובניה , מי שיוביל את הכנס היא ועדת המשנה לתכנון ובניה , ישתתפו בו אדם קולמן והמהנדס של הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל ובודק התוכניות, גם ראש עירית סכנין מר מאזן ע'נאים עם המהנדס של העיריה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון והבניה לב הגליל ישתתפו , יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. הכנס יהיה בבית העם לשמחות ביאנוח , כולם מוזמנים להשתתף בו.

 

 • זה מהלך ראשון שאחריו אנו נכנס ישיבה עם מתכנני המתחמים והציבור.

 

הודעה (4) - הקמת גוף מתנדבים

 

 • ביקשתי מקודם לסייע בהקמת הגוף החשוב הזה , הסגן והקב"ט נתבקשו לרכזו,  הם דברו עם מספר אנשים מהגמלאים כמו מופק סעיד, נאזם סביתי, יאסר ביסאן, זהר אלדין ח'טיב ועוד, בקש שהחברים יסייעו בהקמת הגוף של המתנדבים כי זה חשוב מאוד .

 

עסאם עביד:

 

 • מספיק שכל אחד יביא 3 מתנדבים ואז הנושא יוסדר וזה יספיק.

 

מעד'א חאסבאני:

 

 • ב- 16.3.2015 וב- 18.3.2015 אנו מארגנים השתלמות סע"ר ( סיוע ועזרה ראשונה) למתנדבים.

 

הודעה(5)- תאגיד המים והביוב אלעין

 

 • אתמול היינו בדיון בתאגיד יחד עם הסגן , פירות המלחמה שעשינו באה לידי ביטוי בחלוקת המשאבים של התאגיד לשנת 2015 , כעת יש לנו מכרזים בביצוע בהיקף של כ- (18,781,000 ) ₪ , זה לא כולל פרויקט חיבור שכונת אלעריד' בהיקף של (3,5) מש"ח , ולא כולל קוו הביוב של תפן שעולה (59) מש"ח שאמור לפתור לנו בעיות הקצה. זה אומר שאנו ועד סוף השנה פותרים את בעיית הביוב ביאנוח ג'ת עד לשנת 2040 .

 • מה שנעשה כעת בפרויקט המים שעלותו היא כ- (2,264) אש"ח , זה יפתור את כל הבעיות שהיו ב- 30 השנים האחרונות, וגם זה הישג . ביקש שהחברים יסבירו לקהילה  כי המליאה הזאת פותרת בעיות שורש.

 

הודעה (6)- הקמת מועדון מופת לקשישים

 

 • היום פתחנו את מועדון מופת לקשישים בשני הכפרים, עלותו  הכוללת היא של (247) אש"ח לכל כפר,  זה כולל פעילות ענפה ב- 3 ימים בשבוע כולל ארוחה , הקשישים השתתפו בפתיחה.  ביקש שחברי המליאה יהיו שותפים פעילים  בפעילות הזאת  ושיעזרו בעידוד השתתפות הקשישים משני המינים, בזה אנו נותנים לקשישים שלנו חלק ממה שאנו מחויבים לתת להם.

 

הודעה (7)- העברת הגן של נוהאד חבקה ביאנוח

 

 • העברנו את הגן של נוהאד חבקה למבנה החדש אצל מר סלימאן פאיז פרג', ברצוני להודות לכל מי שנטל חלק בתהליך זה ( חינוך, מהנדס מבנים ועוד) , עכשיו אנו נקדם את הקמת " המרכז לגיל הרך" במקום בו היה הגן. עלות הכנת המכרז ( 181) אש"ח.


 

הודעה(8)- עיר ללא אלימות

 

 • בשבוע הבא אנו נשב עם מנכ"ל הפרויקט הארצי , בכדי להתחיל במימוש התוכנית של עיר ללא אלימות אצלנו. 

                                             הישבה ננעלה בשעה 19:20

 

                                                  רשם : ע'אלב סיף 

בכבוד רב,


 

ע'אלב סיף                                                                                                           מעד'א חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                           ראש המועצה

 

העתק

- הנוכחים וחברי המליאה.

- מבקר המועצה .

- נציג הציבור המקומי, כאן.

- היועצת לקידום  מעמד האישה, כאן.

- מ. הפנים ,  נצרת.

- מבקר המדינה,  חיפה.

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00