פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 11/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 11/2015

‏26 נובמבר 2015

11-2015

פרוטוקול  ישיבת מליאה מן המניין 11/2015, נערכה ביום 25/11/2015, במועצה

 

נוכחים ה"ה:

 1. מעד'א חאסבאני-          ראש המועצה.

 2. עסאם עביד-                  סגן ראש המועצה  ( חסר באישור).

 3. ראובן ביבאר-                חבר המליאה.

 4. מופלח ביסאן-               חבר המליאה ( חסר ולא השתתף).

 5. ד'יב פרג'-                      חבר המליאה.

 6. סמיר חבקה-                 חבר המליאה.

 7. מאג'ד עבדללה-             חבר המליאה.

 8. סלימאן( רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

 9. נאאל קטימה-               חבר המליאה ( חסר באישור) .

 10. ראמי עאמר-                 חבר  המליאה.

המשתתפים ה"ה:

 1. ע'אלב סיף -             מזכיר המועצה.

 2. עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

 3. מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

 4. זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

 5. השייכים: עמאר חבקה, סאהר סעד, כמאל חאסבאני, סאלח סיף וסאלח חמדאן.

נושאי הדיון:

 1. אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 10/2015, שלא מן המניין 7+9/2015 , ועדת הספורט 1/2015 , ועדת החינוך 2/2015 .

 2. אישור תב"רים ומכרזים.

 3. הקמת המדרשה הדתית " אלרוע'בה" ביאנוח.

 4. מוני המים.

 5. סקר נכסים.

 6. הודעות ראש הרשות.

מעד'א חאסבאני:

 • פתח את הישיבה ובירך את כולם .

 • בירך את חבר המליאה החדש ראמי עאמר , בשם כולם אחל לו הצלחה והוסיף :  "ביחד נמשיך לקדם את הישוב " , הודה לחב' המליאה פד'יל דאהר על עבודתו ותרומתו כחבר מליאה ואחל לו ולמשפחתו כל טוב.

 • בשם כולם שלח תנחומים למשפחות שאבדו יקירים: משפח' סיף במות המנוחה חיסן סיף אם מעד'א ז"ל אמו של מזכיר המועצה , למשפ' ביסאן ולחברנו  עפו ביסאן במותה של המנוחה סומייה ביסאן ז"ל, ולמשפ' סעיד במותו של המנוח אבו פארס מחמד סעיד ז"ל,  יהי זכרם ברוך.

 • הודיע למליאה ולנוכחים כי הוחלט על צירופנו לרשימת הישובים הנכללים באזור פיתוח ונזכה להנחה במס בגובה 7% , זה שנים  אנו נלחמים לקבל את ההטבה הזו , הודה לכל אלה שפעלו להשגת היעד הזה, בתחילת ינואר 2016 התקנות יכנסו לתוקף כך שנזכה בהנחה. אנו נמשיך במאבק ונדרוש שיצרפו אותנו לקוו העימות.

 • בקרוב יוכרע נושא קבלתנו חלק מהארנונה מתפן ,המהלך הבא שלנו הוא החזרת אזור התעשייה תפן לשטח שיפוטנו , זה הוא סדר היום הציבורי שלנו .

 • ביקש להוריד מסדר היום את נושא סקר הנכסים, וזאת בכדי להשלים עבודת מטה מכינה, אח"כ נביא את הנושא לדיון . שאר הנושאים לדיון שהופיעו בהזמנה לישיבה יידונו כרגיל .

החלטה - סדר היום:

 • המליאה מאשרת פה אחד את סדר היום המעודכן , כלומר הורדת סעיף סקר הנכסים מהדיון.

השבעת חבר המליאה ראמי עאמר

 • היועמ"ש הקריא את הסעיף הרלוונטי להשבעת חבר המליאה החדש והמופיע בפקודת המועצות המקומיות , נוסח חדש , סעיף (35) ג  (ג).

 • חבר המליאה ראמי עאמר ונשבע  בפני כולם על פי נוסח ההשבעה, כולם בירכו אותו ואחלו לו הצלחה.

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : מליאה מן המניין 10/2015 , שלא מן המניין 7+9/2015 , ועדת הספורט 1/2015 , ועדת החינוך 2/2015 .

 • לא היו הסתייגויות כלשהן.

החלטה סעיף (1)- אישור פרוטוקולים

 • המליאה מאשרת את  הפרוטוקולים דלהלן : מליאת המועצה מן המניין 10/2015 ושלא מן המניין 7+9/2015 , ועדת הספורט 1/2015 וועדת החינוך 2/2015 .אושר פה אחד.

סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים

 • מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת:

מס'

הסכום

מקור המימון

הנושא

הערות

1

(99)  אש"ח

תקציב שוטף

שיפוץ גנים

סעיף תקציבי 741001/750

2

(60)   אש"ח

תקציב שוטף

כיכר ג'ת

סעיף תקציבי 741001/750

3

(250 ) אש"ח

תקציב שוטף

שיפוץ מועדון צופים בג'ת

סעיף תקציבי 741001/750

4

(290 ) אש"ח

תקציב שוטף

הגדלת תב"ר (394 ) קירוי מגרש בי"ס אלחכמה

--------

5

470,474    ₪

מ. לביטחון פנים

( 376,395 ) ₪

עיר ללא אלימות

השתתפות המועצה (94,099 ) ₪

6

(466,660 ) ₪

מ. הפנים

מימון תוכניות מפורטות ביאנוח - ג'ת

----

7

(160)   אש"ח

מ. השיכון

שיפוץ מרכז הגיל הרך והצטיידות

------

8

הגדלת הקצבה מ- (451,074 )    ₪ ל- ( 1,151,074 ) ₪

מ. העבודה והרווחה

הקמת מועדנית והגדלת תב"ר (389)

הגדלת התב"ר בסכום של  (700) אש"ח

9

(300)  אש"ח

מ. הבינוי והשיכון

שינוי יעוד בגוש 10998

-------

10

(3)      מש"ח

מ. הבינוי והשיכון

הרחבת שכונה חדשה

-------

11

(300) אש"ח

מ. הבינוי והשיכון

שינוי יעוד 18726

--------

מעד'א חאסבאני:

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 • המליאה מאשרת פה אחד את כל התב"רים דלעיל: שיפוץ גנים - (300) אש"ח , כיכר ג'ת - (60) אש"ח , שיפוץ  מועדון הצופים בג'ת - (250) אש"ח , הגדלת תב"ר קירוי מגרש בי"ס אלחכמה ג'ת - (290 ) אש"ח , עיר ללא אלימות ( 470,474) ₪ כאשר השתתפות המועצה היא ע"ס ( 94,099) ₪ , מימון תוכניות מפורטות ביאנוח- ג'ת - ( 466,660) ₪ , שיפוץ מרכז הגיל הרך - (160) אש"ח , הקמת מועדונית ע"י הגדלת תב"ר 389 ע"ס ( 700 ) אש"ח כך שסכום התב"ר יהיה ( 1,151,074) ₪ , הרחבה שכונה חדשה - ( 3) מש"ח , הרחבת שכונה חדשה -  (300) אש"ח ושינוי יעוד לגוש 18726  - (300) אש"ח .

סעיף (3)- הקמת המדרשה הדתית אלרוע'בה

 • השייכים הנמצאים אתנו הם חלק מהוועד המוביל להקמת המדרשה.

 • בירך את השייכים על היוזמה הברוכה , במיוחד שזה נעשה בהתנדבות , הם דוגמה טובה ומופת לדור הצעיר.

 • הקריא נייר העמדה בנוגע לרציונל של הפרויקט ( יצורף לפרוטוקול ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו) , ונתן הארות והוסיף פרטים שהבהירו את התמונה והנדרש. חתומים על המסמךהרציונל  - "וועד וקף סידנא שמס עה"ש יאנוח " .

 • הייתה פניה למועצה הדתית העליונה ולמנהיגות הרוחנית לעדה הדרוזית בכדי שיסייעו בהקמת הפרויקט , התקיימו שתי ישיבות משותפות איתם, אחת בלי השייך' מוופק טריף והשנייה יחד אתו.

 • נעשה סיור שטח במשותף באזור אלרוע'בה (الرغبه).

 • למועצה הדתית העליונה יש מתכנן- האדריכל אריק פרוינד,  הוא השתתף בפגישה השנייה שערכנו אתם, הגיש לנו הצעה לתוכנית מפורטת של הפרויקט ( תצורף לפרוטוקול ) .

 • בדיונים שהיו הצהרתי , ואני חוזר על הצהרה זו, שהמועצה מחויבת לפעול בהתאם למה שמאפשר לה החוק , ומכאן הייתה התחייבות כי במידה ותקבל המליאה כעת  החלטה שאנו נהיה שותפים בהקמת הפרויקט המבורך הזה, אנו נפעל אך ורק ע"פ החוק , וועד הפרויקט הסכים לגישה ולאמירה הזאת.

 • כמועצה אין לנו תקציבים צבועים למימון הפרויקט, אך נפעל להשיג תקציבים מהמוסדות הממשלתיים השונים וממקורות איפה שניתן להשיג.

 • בדיון האחרון שערכנו בהשתתפות שייך' מוופק טריף, סוכם ששלשת הגורמים, דהיינו המועצה הדתית הדרוזית העליונה, המועצה המקומית יאנוח-ג'ת ווועד הווקף סתי שמסה,  נלך ביחד ונישא בעלויות שווה בשווה : המועצה תשא ב- 1/3 העלויות , המועצה הדתית העליונה 1/3 ווועד הוקף 1/3 .

 • הערכת עלות התכנון לתוכנית המפורטת היא כ- (320) אש"ח , כאשר יש בתוכו כל האלמנטים הנדרשים לתכנון הנדרש ע"פ חוק( ההצעה וכאמור תצורף לפרוטוקול ).

 • לאחר שנקבל החלטה עקרונית שאנו כמועצה נאמץ הפרויקט,  אנו נקים ביחד עם האחרים  את הכלי הארגוני לצורכי התיאום הנדרשים לבנייתו.

מאג'ד עבדללה:

 • בירך את הקמת הפרויקט החשוב הזה, וציין כי כחברי מליאה וכאשר נבחרנו התחייבנו לפעול לטובת הכלל , זה פרויקט מאוד חיוני שיחזק את האמונה והדת ולכן אנו מחויבים לתמוך בו בכל הכוח עד להקמתו.

 • בירך את חבר המליאה ראמי עאמר על הצטרפותו כחבר מליאה ואחל לו הצלחה במילוי תפקידו .

סמיר חבקה:

 • שאל באם יש סיכוי שהועדה לתכנון ובניה לא תאשר את התכנון של פרויקט אלרוע'בה , הוא קיבל תשובה כי צריך ובכל מקרה ומצב ליזום ולעשות.

 • בירך את היוזמים להקמת הפרויקט , כאשר מסתכלים על מה שנעשה בו עד כה, זה ממש מרומם  את הרוח , הרבה תודות לוועד הפעולה להקמתו בשמי ובשם כולם.

ד'יב פרג':

 • זה מאוד חשוב שאנשים ילמדו דת כמו שצריך, יש ללמוד את הדת ולא רק להתפלל , זה יוסיף לנו הרבה סלחנות ואהבה וסובלנות, הצטרף לברכות ולתמיכה בפרויקט.

ראובן ביבאר:

 • הצטרף לברכות על היוזמה ובירך את הקמת הפרויקט .

 • ליוזם התוכנית יש משקל לקידומה , הציע כי היוזם הבלעדי לפרויקט תהיה המועצה הדתית הדרוזית העליונה וזאת  ע"מ שהתוכנית לא תתקל במכשולים ותזרום ולא יעכבו את ביצועה ניגודים כלשהם , וטוב ובריא יותר  שלמועצה  לא תהיה חלק מהיוזמים התכנוניים , זה לא אומר  שהמועצה לא תעשה כל מה שנדרש ע"מ לסייע ולתמוך בהקמת הפרויקט ותהיה שותפה וכפי שמוצע לבנייתו וקידומו, פשוט בכדי שהפרויקט יזרום בכל התנאים ולא תהיה בו עצירה או  מעצורים כלשהם.

זיאד ביבאר:

 • הצטרף לברכות על היוזמה ולפרויקט.

 • בכל מקרה עלינו  להקים את הפרויקט, כי הוא חיוני גם לישוב וגם לכלל העדה.

מעד'א חאסבאני:

 • עליי לציין בחיוב כי בדיון השני שנערך עם המועצה הדתית נכח שייך' אבו חסן יוסף פרג' כנציג הוקף ביאנוח ותמך בפרויקט , דבר שמחזק את הקונצנזוס התומך בו.

 • כולנו מתגייסים להצלחת הקמת הפרויקט וכולנו רציניים בכוונתנו .

 • לחלוקת העלויות יש משמעויות תקציביות מגייסות , כי תרומת שליש על ידי  האוכלוסייה , באמצעות  זה שהועד קיבל על עצמו לשאת בשליש מהעלויות , חשובה ומשמעותית ויש לה הרבה משמעויות חיוביות ומגייסות.

 • אנו לא נחסוך במאמצים ע"מ שהפרויקט יוקם.

החלטה סעיף ( 3)- הקמת המדרשה הדתית אלרוע'בה ( المدرسة الدينية الرغبه).

 • המליאה מאשרת כי המועצה תפנה למועצה הדתית העליונה במטרה לבדוק אפשרות  שהם יהיו יוזמי התכנון באמצעות התוכנית המפורטת להקמת המדרשה הדתית אלרוע'בה ( المدرسه الدينيه الرغبه - يانوح) . אושר פה אחד.

 • המליאה מאשרת אימוץ הצעת "ועד וקף סידנא שמס עה"ש" , הקוראת להוביל תהליך התכנון להקמת " המדרשה הדתית אלרוע'בה", כאשר העלויות תחולקנה שווה בשווה בין שלושת הגורמים השותפים : המועצה הדתית הדרוזית העליונה 1/3 , המועצה המקומית יאנוח- ג'ת 1/3 וועד וקף סידנא שמס עה"ש " 1/3 . אושר פה אחד.

סעיף (4)- מוני המים.

 • חבר המליאה מאג'ד עבדללה שיזם את העלאת הנושא יציג אותו.

מאג'ד עבדללה:

 • פנו אלי מספר תושבים בתלונה על הלקויים של מוני המים החדשים שהתקינו בתאגיד ( תאגיד המים והביוב אלעין) כאשר המונה רושם צריכה מעל הצריכה האמיתית של התושב, בדקתי בעצמי את החשבוניות שהופקו על ידם , יש חשש אמיתי כי הקריאה היא גניבה מהתושבים , קשיש שהיה לו חשבון קודם ע"ס 120 ₪ קיבל חשבון חדש ע"ס (500) ₪ .אני עצמי קיבלתי חשבון ע"ס(900) ₪ , יש חשבונות מנופחים ולא סבירים שהן לא אמתיות ולא משקפות את צריכת התושב האמתית .

 • ביקש שהמליאה תדון  בעניין בכדי לטפל בתופעה ולמנוע את הגזלה הזאת מהתושב, וכי היא זאת שתיזום את הטיפול ההולם בסוגיה.

זיאד ביבאר:

 • התאגיד עושה קריאה כל 70 ימים במקום פעם כל חודשים, זה מגדיל את היקף הצריכה החריגה שלפיה מחייבים תשלום חריג, וזה עולה הרבה כסף לתושב , גם בזה יש לטפל .

מעד'א חאסבאני:

 • הגיעו אלינו תלונות מתושבים על חריגה בצריכת המים ביחס לצריכה שהייתה להם בעבר.

 • ישבנו עם מנכ"ל התאגיד , עשינו ניסיון מדגמי של התקנת מונים מכניים  ליד מונים קר"מ ( קריאה מרחוק) , אנו שבועיים במדגם זה, התברר לנו כי הקריאה של הלוויינים היא גדולה מהקריאה הרגילה. סוכם עם התאגיד  כי אנו נמשיך את הבדיקה לחודשים וכי התאגיד יפרסם כי החיוב הנוכח יהיה בהתאם לקריאות הקודמות שהיו לפני העלייה המוזרה הזאת , וזה יהווה תשלום ע"ח או סופי כפי שיתברר ויסוכם בבדיקה הנערכת בתום החודשיים.

ד'יב פרג':

 • יש לדרוש מהתאגיד שיתחייב כי לא יתבע תושבים בגין ההודעות ששלחו לתושבים וכי החשבוניות שנשלחו בטלות , כך נגן על זכויות התושבים.

מעד'א חאסבאני:

 • חלק מהתושבים יזמו והתקינו גם הם מונים , כך שיש במקומות אחדים (3) מונים על אותו קוו .

 • מתברר כי הפער בין הקריאה במונה החדש לעומת הישן מגיע לכ- 40% וזה מאוד משמעותי.

 • אנו נבדוק את הסוגיה שהעלה נציג הציבור לגבי ימי קריאת המונים- באחריות מהנדס תשתיות מול התאגיד.

 • אנו נדרוש שהתאגיד יקפיד בנושא הקריאות ושהוא יבטל את החשבוניות.

ראמי עאמר:

 • הצביע על מקרה שבו התאגיד רשמו (3) צרכנים בביתו במקום (5) דבר שמגדיל רווחיהם הלא חוקיים, גם בזה יש לטפל .

מעד'א חאסבאני:

 • לסיכום הנושא , אנו נטפל מול התאגיד בכל הסוגיות שהועלו וברוח הדיון שהיה.

סעיף (5)- הודעות ראש המועצה

הודעה (1)- תקציב המועצה 2016

 • גמרנו את הכנת התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 , שלחנו לחברים את ההצעה וההזמנות לישיבת ועדת  ההנהלה והכספים ולישיבת המליאה שלא מן המניין שידונו בו.

הודעה (2) - חוקי העזר במועצה

אנו מחויבים להשלים עדכון ל- (3) חוקים נוספים , בשבוע הבא נשלים הכנתם ולאחר מכן נערוך בהם דיון במליאת המועצה.

הודעה (3)- הוצאת עלון למועצה ופרויקט ההוקרה למצטיינים

 • המועצה תוציא לאור עלון למועצה, שישקף את פעילותה מאז תחילת הקדנציה הזו, ראש המועצה  והמזכיר  קראו לחברים להיות שותפים מלאים בעריכתו וברעיונות שיביאו מקסימום יידע ותודעה ויעילות לטובת הציבור, וזאת לאור חשיבותו התיעודית , המוסדית והציבורית בנוגע להעברת מידע ויידע לאוכלוסייה .

 • בנוסף המועצה מתכוונת לערוך טקס הוקרה לכל  אלה שהצטיינו בתחומים השונים, לדבר משמעות ציבורית ומעשית מאוד גבוהה , החברים מתבקשים להציע מועמדים ורעיונות להצלחת הרעיון ומימושו.


 

הישיבה ננעלה בשעה 19:12

 

רשם: ע'אלב סיף


 

בכבוד רב,

ע'אלב סיף                                                                                                           מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                                   ראש המועצה

 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום האישה.

- מ. הפנים נצרת.

- מבקר המדינה , חיפה

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00