פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מן המניין 6/2015

פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מן המניין 6/2015

‏10 יוני 2015

מליאה מן המניין מס' 6-2015

 

 

         פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מן המניין 6/2015 , נערכה ב- 8/6/2015 במועצה

 

נוכחים ה"ה:

1-      מעד'א חאסבאני -         ראש המועצה.

2-      עסאם עביד-                  סגן ראש המועצה ( לא השתתף קיבל אישור).

3-      רובין ביבאר -                חבר המליאה.

4-      מופלח ביסאן-                חבר המליאה.

5-      ד'יב פרג'-                       חבר המליאה. (לא השתתף קיבל אישור)

6-      סמיר חבקה-                  חבר המליאה.(לא השתתף וקיבל אישור ).

7-      מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה.

8-      נאא'ל קטימה-               חבר המליאה

9-      סלימאן (רג'א ) חמדאן- חבר המליאה.

10-   פד'יל דאהר-                   חבר המליאה.

משתפים ה"ה:

1-      ע'אלב סיף-             מזכיר המועצה

2-      מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

3-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

4-      זיאד ביבאר-            נציג הציבור המקומי.

הצעה לסדר:

·         " ביטול נוהל העסקת עובדי ומנהלי מחלקות המועצה בימי שביתה"  - לחבר המליאה ראובן ביבאר.

נושא הדיון:

1-      אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 5/2015 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      דיון בדו"ח הרבעוני הרביעי לשנת 2014 .

4-      הודעות ראש המועצה.

מעד'א חאסבאני:

·         פתח את הישיבה ובירך את כולם.

·         בשם כולם שלח תנחומים למשפח' קטימה במותו של השיך' אבו עלי סלים קטימה ז"ל .

·         כן שלח תנחומים למשפח' ביסאן במותה של המנוחה אם ח'דר שהרבאן ביסאן ז"ל . יהי זכרם ברוך.

·         הציג את נושאי הדיון.

·         יש לנו את הצעתו לסדר של מר ראובין ביבאר , הוא ביקש לבטלה.  על כן היא לא תועלה לסדר היום.

סעיף(1)- אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 5/2015

·         לא הגיעו הסתייגויות כלשהן.

החלטה סעיף (1) - אישור פרוטוקול  ישיבת המליאה מן המניין 5/2015

 

·         המליאה מאשרת את  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין 20155 , אושר פה אחד.

סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים

·         מהנא ברכאת יציג.

 מהנא ברכאת

 

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1

הגדלת התב"ר - תוכנית חינוך סביבתית

סכום ההגדלה 54,150   ₪

המשרד להגנת הסביבה

תב"ר   מס'372  ע"ס 57,895 ₪

2

תוכנית הפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים

248,500 ₪

מ. הרווחה

----

 

 

החלטה  סעיף (2) - אישור תב"רים ומכרזים

 

·         המליאה מאשרת את שני התב"רים. אושר פה אחד.

סעיף (3)- דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2014

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

·         בד"כ הדו"ח הזה מגיעים מאוחר , ולכן העיכוב בהצגתו .

·         חלק שני דפים מס' 4 ו- 10 של הדו"ח , שני הדפים מעודכנים יותר ממה שחולק קודם.

·         חלק לחברים רבעון (1) לשנת 2015 , יחולק לכל החברים שלא הופיעו לישיבה יחד עם שני הדפים של הדו"ח הקודם.

·         ככלל עמדנו בתוכנית ההבראה ויש לנו תקציב מאוזן , וכן אנו עומדים באבני הדרך של התוכנית.

מאג'ד עבדאללה

·         שאל לגבי סעיף ההכנסות ממים , וקיבל תשובה כי זה נובע מגביית חובות עבר בנושא מים .

 

זיאד ביבאר:

·         אני לא עודכנתי על המועד האחרון של הישיבה, ביקש לשכלל את שיטת ההודעות בכדי שהדבר לא יישנה. מזכיר המועצה הבטיח לבדוק באם זה קרה וידווח.

פד'יל דאהר:

·         בנוגע לפרוטוקול ישיבת המליאה שבו אושרו ההנצחות של האישים , לא קיבלתי את התיקון לפרוטוקול . מזכיר המועצה ציין כי התיקון נשלח לכל החברים והנוגעים בדבר בדואר ובאופן שווה, אך בכל מקרה חבר המליאה פד'יל יקבל עותק.

מעד'א חאסבאני:

·         אבקש ממזכיר המועצה להקפיד יותר על מסירת המועדים והחומר לחברי המליאה ולנציג הציבור המקומי, כך שיקבלו את כל החומר שיש לשלחו במדויק ובזמן וללא תקלות.

סעיף (4)- הודעות ראש המועצה

הודעה (1)- מינוי עו"ד סאמר ביסאן כיועץ משפטי

·         בשם כולם אנו מברכים את עו"ד סאמר ביסאן על זכייתו במכרז היועץ המשפטי,  ומאחלים לו הצלחה במילוי תפקידו ( כל הנוכחים ברכו אותו).

הודעה (2)- דיון בתוכנית מס' 2550230904- אנרגיות רוח ביאנוח ג'ת  .

·         קיבלתי פניה מחב' זודיאק בה בקשה שלהם  שאנו נקיים דיון בעניין הצבת טורבינות רוח במרחב שטח שיפוט המועצה.

·         מאחר ואני הודעתי למליאה בפברואר 2014, שאני כראש הרשות נמצא בניגוד עניינים בעניין פרויקט טורבינות הרוח , על כן אני לא משתתף ולא אהיה שותף להחלטות ולדיונים שיערכו בעניין , לא בנוגע לחברת זודיאק או בנוגע לכל חברה אחרת שעוסקת בטורבינות רוח , ואני אוסיף מידע נוסף בעניין , אני החלטתי  למכור את המניות שלי בחברה זו . המניות האלו היו מופקדות בנאמנות עיוורת במשרדו של עו"ד ששמו ופרטיו הועברו ליועץ המשפטי של המועצה, ואכן אני מכרתי  אותם , כך שאני לא אהיה שותף לא בפרויקט ולא בחברה.

·         אני מודיע למליאה שהדיון בעניין הפרויקט, או כל פרויקט שיופנה למליאה בנוגע לטורבינות רוח , יידון תחילה בוועדת התכנון והבניה וכמתחייב , לאחר מכן המליאה תדון בהמלצותיה,  הדיון בעניין זה יהיה בראשותו  ובניהולו של סגן ראש המועצה , על כן אני מעביר בזה את החומר והפניה ליו"ר וועדת התכנון והבניה מר ראובין ביבאר,  שישלים את הבחינה של הנושא בוועדה, יגבשו המלצות,  שיוגשו לאישור המליאה  וכאמור הכול בראשותו ובניצוחו של סגן ראש המועצה ( החומר הועבר לחבר המליאה ראובן ביבאר  בנוכחות כולם)

הודעה (3) - עבודות תכנון המתחמים בתוכנית המתאר

·         משרד השיכון העמיד לנו בתחילת התהליך של תכנון המתחמים ביאנוח- ג'ת בתוכנית המתאר סכום של (1,3) מש"ח.

·         המליאה שסיימה את הקדנציה שלה, התקשרה עם שני מתכננים , אינג' שריף ג'דבאן שמונה לתכנן את מתחמי יאנוח, ואינג' פאדל פאעור שמונה לתכנן את מתחמי ג'ת .

·         משרד השיכון פנה אלינו וביקש להמשיך את תהליך התכנון , וע"פ אותה התקשרות  בשני הישובים, כלומר עד לגמר התקציב לפרויקט הזה.

·         יתרות  ההקצבה הן : ביאנוח 294,896 ₪ , ובג'ת (105) אש"ח .

·         סיכמנו עם המתכננים כי עלות סוכם תכנון דונם אחד , בתכנון העתידי , תעמוד על (4) אש"ח , לעומת (6800) ₪ בתכנון הקודם.

·         על כן אנו ממשיכים בתכנון הזה במתחם (7) ו- (10) ובמתכונת הזאת .

הודעה (4)- אישור צוו המסים לשנת 2016

·         בסוף השבוע הבא אנו נזמן את המליאה בכדי לקיים דיון ונאשר את צוו המסים לשנת 2016 , ע"פ הנוהל התקין אנו אמורים לאשרו עד סוף החודש.

הודעה (5)- מאבק הרשויות המקומיות לשוויון

·         דווח לחברים על פרטי המאבק ותוצאותיו , כולל תהליך זיהוי הצרכים , התאום והדיונים שנעשו עם ומול המוסדות הממשלתיים, בסיכומם הייתה הסכמה הדדית כי הסכום שדרוש לנו בכדי לממן את הפרויקט המוסכם הוא (2,4) מיליארד ₪ , ב- 14/2/2015 הונחה התוכנית המוסכמת על שולחן הממשלה , היות והממשלה הייתה ממשלת מעבר , אושרה עקרונית , ובד בבד אושר תשלום מקדמה ע"ח התוכנית ע"ס (186) מש"ח, וכי לאחר כינון הממשלה החדשה היא  תאשר את התוכנית באופן סופי וחוקי. כאמור היינו אמורים לקבל את המקדמה עד 15/2/2015 , אך מה שקבלו זה גרושים , עשינו את הפניות הנדרשות ועם כל הגורמים הרלוונטיים , התברר לנו כי עניין התוכנית והמקדמה כלל לא הוזכרו או הובאו בהסכמים הקואליציוניים , הלכנו כראשי רשויות והפגנו בפני משרד האוצר , דרישתנו הייתה ברורה וחד משמעית , אנו חייבים להשיג את הסכומים והסיכומים האלו, עוד פעם יצאנו להפגנה בפני מ. ראש הממשלה ובמשך 3 שעות סגרנו את הכביש , עם אותם דרישות , זה לא עזר , אז הכרזנו על ההפגנה ההמונית וקראנו - " יום הזעם", לאחר ההכרזה היו הרבה משאים ומתנים, בהם הוצגו הצעות וחלופות שונות ומשונות , אך אנו נצמדנו לעמדה המוסכמת שלנו , ובעיקר לדרישה לפיה הממשלה תאשר ותתקף את התוכנית והאישור העקרוני שהיה, וכי עליה להזרים ובמידית את  כול הסכום של המקדמה ע"ס (186) מש"ח.  במאבק הזה הייתה אחדות של כלם - חברי הכנסת הדרוזים , מהימין ומהשמאל, והם דברו בשפה שלנו , ההנהגה הדתית עמדה ותמכה בנו, קבלנו תמיכתם של כול הארגונים השונים בעדה, כולם הביעו תמיכה בלתי מסויגת, כן קיבלנו תמיכה מאסיבית וחזקה מגורמים רבים מחוץ לשורות העדה. על רקע זה הממשלה נכנעה לדרישות הצודקות שלנו, ולפי ההחלטה שהתקבלה, אישרה הממשלה שאנו נקבל (387) מש"ח, ושאר הסכום נקבל עד 2019 , האתגר הגדול  שלנו הוא שלא  יקרה מצב שבו אנו לא נמצא איך לנתב את הכסף הזה, זה מחייב עבודה קולקטיבית במלוא הקצב , של המועצה ובוועדות, יש להחליט על סדרי העדיפויות , אנו צריכים להכין תוכנית ביצוע, בה פירוט איך אנו ננצל את הסכומים האלה. אמנם בתוך הפורום עדיין לא החלטנו על חלוקת הסכומים בין הכפרים, אך האחדות שלנו תימשך ואנו נשאר מאוחדים גם בעת החלוקה. לכן אני קורא לחברים להפעיל את הועדות , במיוחד הרווחה, הספורט, ,התכנון והבניה והחינוך.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:05

 

רשם : ע'אלב סיף

 

 

בכבוד רב,

 

ע'אלב סיף                                                                                                   מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                           ראש המועצה

 

 

 

תפוצה:

 

- הנוכחים והחברים.

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום מעמד האישה

- מ. הפנים. נצרת.

- מבקר המדינה . חיפה.

 

 

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00