פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין3/2015

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין3/2015

‏22 יוני 2015

3-2015

 

 

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין3/2015 , נערכה ביום ראשון 21/06/2015 בשעה 18:00 במועצה.

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      מעד'א חאסבאני-          ראש המועצה.

2-      עסאם עביד-                  סגן ראש המועצה.

3-      רואבין ביבאר -             חבר המליאה. (לא נכח - קיבל אשור).

4-      ד'יב פרג'-                      חבר המליאה .

5-      סמיר חבקה -                חבר המליאה.

6-      סלימאן (רג'א) חמדאן- חבר המליאה.

7-      מופלח ביסאן-               חבר המליאה. (לא נכח - באבל).

8-      מאג'ד עבדאללה-          חבר המליאה.

9-      נאא'ל קטימה-              חבר המליאה.

10-   פד'יל דאהר-                  חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף-              מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת-         גזבר המועצה.

3-      עןאד קטימה -         מנהל גביה .

4-      עו"ד סאמר ביסאן- יועמ"ש.

5-      עואד קטימה –        מ. הגביה.

6-      זיאד ביבאר –         נציג הציבור המקומי.

 

סדר היום:

 

1-      אישור צוו המסים 2016 .

2-      אישור שינוים ונוהלים למחיקת חובות.

3-      תוכנית טורבינות הרוח ביאנוח - ג'ת.

4-      הודעות ראש הרשות.

מעד'א חאסבאני:

·         בירך את כולם ופתח את הישבה.

·         בשם המליאה שלח תנחומים למשפחת ח'יר, ביסאן , ביבאר  וברכאת במותו של המנוח מרסל סלימאן ח'יר ז"ל מכפר יסיף.

·         הציג את נושאי הדיון.

·         בהתאם לפניית הסגן , אנו מסירים את הסעיף השלישי מסדר היום, ביקש מהמליאה להוסיף סעיף לסדר היום : " אישור תב"רים ומכרזים" .

סדר היום המוצע הוא:

1-      אישור צוו המסים 2016 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      אישור הצעת השינויים לנוהלים למחיקת חובות.

4-      הודעות ראש הרשות.

 

החלטה - סדר היום

·         סדר היום החדש אושר פה אחד.

זיאד ביבאר:

·         אני רוצה להודיע כי לא קיבלתי את ההזמנה לישיבה הזאת , ולא הודעת sms .

ע'אלב סיף:

·         אני בעצמי מסרתי את ההזמנה לבן של נציג הציבור המקומי בתחנת הדלק שלו בג'ת. בנוסף  שלחתי הודעת סימס לכל חברי המליאה.

מעד'א חאסבאני:

·         אני מבקש ומדגיש שוב שיש לוודא שההזמנה נמסרת או לחברי המליאה או לנמענים בהתאם לזימון . וכי יש להדגיש בפני מי שמקבל את ההזמנה שאכן הוא יעביר אותה לנמען.

·         כל החברים הקבועים בדיוני המליאה יש לעדכנם בסמס.

סעיף (1)- אישור צוו המסים 2016

·         עואד קטימה יציג.

עואד קטימה:

·         נתן הארות והבהרות על תוכן הצוו.

מאג'ד עבדאללה:

·         היה עדיף לעשות השוואה בין תוכן הצוו המוצע לצוו שאושר בשנה הקודמת.

מעד'א חאסבאני:

·         מי שצריך לבקש הבהרות זה החברים

·         בהתחשב במצב האוכלוסייה הכלכלי , אנו דאגנו לא להעלות את הארנונה.

ד'יב פרג':

·         בעבר העלינו את נושא מתן הנחות לעסקים , אני מבקש לתת הנחות לעסקים בשני הכפרים .

·         אני מבקש לקבל פרטים על גודל הגביה מעסקים .

מעד'א חאסבאני:

·         יש להפריד בין נושא צוו המסים לבין הנחות לעסקים,  סיכמנו אז שאנו נטפל בנושא הנחות לעסקים במסגרת תהליך אישור התקציב, על כן יש לגבש מודל להנחות לעסקים שיוכנס למסגרת תקציב המועצה לשנת 2016 , יש לתאם את העניין עם היו"מ , הסגן יוביל את העניין .

החלטה סעיף (1) - אישור צוו המיסים לשנת 2016 .

·         המליאה מאשרת את צוו המסים לשנת 2016 , אושר פה אחד.

·         המליאה מסמיכה את סגן ראש המועצה בהיותו יו"ר ועדת ההנחות ואת חבריה ואת החברים : ד'יב פרג , מאג'ד עבדאללה ופדיל דאהר , לגבש המלצות בעניין  מתן הנחות לעסקים או סוגיות אחרות הקשורות לארנונה והעומדות בהוראות החוק , כפוף לחוות דעת מהיועץ המשפטי , ושיביאו אותן בפני המליאה לאישור עד 15/9/2015 . אושר פה אחד.

סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

·         מהנא ברכאת יציג.

מהנא ברכאת

 

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הערות

1

הלוואה כישום  לאבני הדרך של תוכנית ההבראה

מש"ח

בנק דקסיה ישראל בע"מ

ריבית 3.8% הקרן והרבית צמודים למדד הצרכן

 

מעד'א חאסבאני

החלטה סעיף (2)- אישור תב"רים ומכרזים

 

·         המליאה מאשרת את ההלוואה מבנק דקסיה ישראל בע"מ ע"ס מליון ₪, ובהתאם לטופס המצורף לפרוטוקול ואשר יהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכותרתו : "נוסח לאישור המועצה בקשר עם נטילת אשראי מבנק דקסיה ישראל בע"מ" . אושר פה אחד.

סעיף (3) - אישור הצעות לשינויים בנוהל מחיקת חובות

·         המליאה קיבלה החלטה במסגרת תוכנית ההבראה לטפל בחובות בפיגור.

·         מחלקת הגביה וסגן ראש המועצה, בהיותו יו"ר ועדת ההנחות , ומהשיח שקיימו עם התושבים החייבים כספים למועצה , הגיעו למסקנה שיש צורך לשפר את ההחלטה הקודמת , היות וחלק מנושאי החוב, קיימת לגביהם מחלוקת, זה מחד , ומאידך הבעלים החייבים לא מצליחים לעמוד בתנאי ההסדר שהודיעו להם עליהם בההחלטה הקודמת , על כן שניהם גיבשו הצעה שתאפשר להם טיפול יותר יעיל בחובות שבפיגור .

·         עואד קטימה יציג.

עואד קטימה

·         הקריא את תוכן ההצעה והסביר את פרטיה.

מעד'א חאסבאני:

·         הבראת המועצה היא לא רק טיפול בנושא העובדים ועוד, היא כוללת הבראת היחסים עם התושב , ונושא הסדרת החובות הוא חלק משיקום זה.

עסאם עביד :

·         ביקש מהחברים שיעזרו בשכנוע התושבים החייבים לבוא ולהסדיר את ענינם.

·         ע"מ לשמור על הסודיות והפרטיות אנו נקיים דיונים עם חייבים באופן פרטני ודיסקרטי.

זיאד ביבאר :

·         הציע לתת פטור לחייבים בנושא כבישים.

מעד'א חאסבאני:

·         חוקית זה לא ניתן.

פד'יל דאהר:

·         שאל על המשמעות של קבלת התראה לחייב שהוא בהסדר , בה הוא נדרש תוך 15 יום לשלם את הסכום. עואד קטימה ענה כי יש לבדוק את הנושא , אך מי שלא משלם שני תשלומים רצופים הוא מקבל התראה.

מעד'א חאסבאני:

·         שאל את עואד איך מוציאים את התראות לתושבים , והוא ענה כי מנהל הגביה והגזבר מוצאים את ההתראות ומי שעומד בהסדר לא שולחים לו התראה.

·         אנו צריכים להביע הערכה רבה למחלקת הגביה , כי מה שמאפשר למועצה לקבל תקציבים ומענקים זה רמת הגביה , אך יש לעשות בקרה לפני שמשחררים התראה , אך לפני זה  יש להרים טלפון לחייב ולרשום ולתעד את ההתקשרות. 

סמיר חבקה:

·         מה קורה עם אלה שיש אתם בעיה וחובם במחלקות , מה נעשה מאז שדנו בנושא , האם המועצה צריכה לפנות לחייב או הוא צריך לפנות למועצה.  הוא קיבל התייחסות לכל השאלות .

מעד'א חאסבאני:

·         יש דברים שאנו לא יכולים לחקור אותם , אך תושב שקבל מספר התראות ולא הגיב, במצב כזה אי אפשר לנגוע בעניין שלו .

 

החלטה סעיף (3)- אישור הצעת שינויים בנוהל למחיקת חובות.

 

·         המליאה מאשרת את ההצעה למחיקת חובות עבר, המצורפת לפרוטוקול והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממנו,  וכפי שהוצגה בפני המליאה .

·         למעט שינוי בסעיף 6 להצעה המסמיך את ועדת ההנחות שתחליט על מספר חודשי פרישת החזר החוב . אושר פה אחד.

ד'יב פרג':

·         בשבת 20/6/2015 , שלחתי בדואר אלקטרוני הודעה לידידי ראובן ביבאר -  יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה שאני חבר בה , בנושא הפרוטוקול של ישיבת הועדה מיום 17/6/2015 , ואני מצטט :" תמוהה בעיניי ואפילו מעבר לכך , איך טיוטת הפרוטוקול שבנדון מודלפת לציבור , באופן מכוון ומטעה, וזאת טרם בדיקת ואישור הפרוטוקול ע"י יו"ר הועדה , כנהוג בוועדות שאנו שותפים בהם,  וציינתי כי אני מבקש מכבודו לערוך בירור מעמיק להדלפה זו,  וזאת בכדי להעמיד דברים על דיוקם , מחד, ולדאוג שהדלפות מכוונות מעין אלו לא תהיינה במחוזותינו, מאידך , ולדאוג ולעבור באופן מעמיק על טיוטת הפרוטוקול טרם הפצתו , בכדי שישקף באופן מהימן את רוח הדברים שנאמרו ע"י כל אחד מהחברים, וגם רוח הדברים שהועדה החליטה עליהם, ובנוסף ציינתי כי אני יודע כי הועדה בראשותו של ידידי ראובן מונעת משיקולים מקצועיים וממלכתיים גרידא, וכך נמשיך לפעול , על אף כל הניסיונות הלא ראויים הנ"ל , אני מצפה לבדיקתו לנושא ולתשובתו ".

·         זה מאוד לא מכובד שמראים טיוטה של פרוטוקול וביקש חקירה בעניין.

מעד'א חאסבאני:

·         אני רואה בחומרה רבה הוצאת מידע לציבור לא מבוסס ולא מאושר. כי בעייני זה לא תקין ואסור שיקרה, כל מידע אחרי אישור רשמי,  אנו נפעל  לפרסמו לציבור.

·         יו"ר הועדה יבדוק , בגמר הבדיקות יאמרו דברים.

הודעה (1)- ארנונה ברשויות המקומיות

·         משרד הפנים מקיים דיון בנושא, בהובלת השר, מדובר על שיטה אחידה בקביעות הארנונה ונושא אגרת השמירה. הדיון יטפל גם בסוגית הפטור מארנונה לנכים ולמתגוררים אתם.

הודעה (2)- סייעות לגני חובה וטרום חובה

·         פורסם כי כביכול היה סיכום לעניין , אך האמת היא כי מש"מ מתנגדים לזה , וההתנגדות נובעת מזה שהם רוצים לחייב את משרד החינוך בתשלום ההוצאות ולא את המועצות,  על כן אנו כמועצה נשארו באותו מקום שהיינו בו.

·         אותו סיפור קרה  בנושא ביטול תאגידי המים, יצאו לתקשורת בכל מיני הצהרות והודיעו על רעיונות, שכולם לא רלוונטיים ולא עניינים ולא מעשיים.

הודעה (3)- קוו הביוב תפן - עכו.

·         אנו נלחמים על הפרויקט, כי הוא פותר לנו את בעיות הקצה בנושא הביוב , יש לנו בעיה עם איכות הסביבה והירוקים באזור אלמניסה בג'ת , החלופה היא לקדוח מנהרה בתוך ההר בכדי להעביר את הקוו דרכה, הקידוח המוצע יעלה כ-  (6) מש"ח שיתווספו לעלויות האחרות של הפרויקט.

הודעה (4)- סקירה על פרויקט.

·         דווח למליאה על פרויקטים בביצוע והם :

·         בניית הבניין החדש ליסודי ע"ש סלמאן פרג' , אנו בשלב השלמת היסודות.

·         אולם הספורט ביאנוח ,משופץ כעת בעלות של (1) מש"ח .

·         אנו בשלבי סיום לפרויקט הרכבת שיברים לשליטה ברשת המים בשני הישובים.

·         קוו עוקף ביוב לוטפי ביבאר בשלבי סיום, וקוו הביוב בשכונת דרומה בג'ת בשלבי סיום , וכל הפערים בנושא הביוב ביאנוח בדרום ובצפון , אושר לנו תקציב להשלמתם ואף פורסם מכרז, כנראה ולקראת אמצע שנת 2016 אנו נהיה עם רשת ביוב מושלמת וגמורה בשני הכפרים.

סלימאן (רג'א) חמדאן

·         בפקיעין התקינו אל חוזר למוני המים, הציע שהמועצה תדאג שיתקינו דבר כזה אצלנו.

מעד'א חאסבאני:

·         המועדונית בג'ת בביצוע  ותוך 4 חודשים אנו מסיימים את העבודה .

·         כביש 39 בג'ת, בעלות של מש"ח , בשלבי סיום. אנו דאגנו שהכביש המחבר יאנוח - ג'ת ישופץ , עלות הפרויקט היא (5) מש"ח , תוך חצי שנה העבודות יסתיימו .

·         נשמיש את בריכת המים בג'ת , ונכין אותה כמאגר גם לעת חירום.

·         נעשו עבודות הכנה רבות ע"י הוודעות של המועצה , לאחר אישור הממשלה לתוכנית החומש, אני מבקש מכם להשלים את הדיונים שישלימו את התכנונים והצרכים הנדרשים , יש להשלים את המיפוי של הצרכים , ואלו הם בדיוק הדברים והנושאים שמעניינים את הציבור.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה  19:30

רשם: ע'אלב סיף

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                מעד'א חאסבאני

מזכיר המועצה                                                                                         ראש המועצה

 

 

 

 

תפוצה:

- הנוכחים והחברים

- מבקר המועצה.

- היועצת לקידום האשה, כאן.

-  מבקר המדינה , חיפה.

- מ. הפנים, נצרת.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00