פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין 10/2014

פרוטוקול ישיבת המליאה  מן המניין  10/2014

‏16 נובמבר 2014

40-2014

 

פרוטוקול ישיבת המליאה  מן המניין  10/2014 , נערכה ב- 12/11/2014  בשעה  18:00  במועצה

 

 

נוכחים ה"ה:

 

1-      מעדא חאסבאני-           ראש המועצה .

2-       עסאם עביד -           סגן ראש המועצה.

3-      ראובין ביבאר-              חבר המליאה .( נעדר).

4-      מופלח ביסאן -              חבר המליאה .

5-      סמיר חבקה-                  חבר המליאה.

6-      ד'יב פרג'-                       חבר המליאה.

7-      מאג'ד עבדאללה-           חבר המליאה.

8-      נאא'ל קטימה-               חבר המליאה.

9-      פדיל דאהר-                   חבר המליאה.

10-   סלימאן(רג'א) חמדאן-   חבר המליאה.

 

משתתפים ה"ה:

 

1-      ע'אלב סיף - מזכיר המועצה.

2-      מהנא ברכאת- גזבר המועצה.

3-      מופלח ביסאן- יועמ"ש.

 

נושאי הדיון:

 

1-      אישור פרוטוקולים: מליאת המועצה - מן המניין 9/2014 , שלא מן המניין 9+10+11/2014 , ועדת החינוך 1+3/2014 , ועדת מל"ח 3/2014 .

2-      אישור תב"רים ומכרזים.

3-      הצגת הדו"חות הרבעוניים מס' 2+3 .

4-      הודעות ראש הרשות.

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         פתח את הישיבה וברך את כולם .

·         בשם כולם , חברים, הנהלה ועובדי המועצה שלח תנחומים למשפחות שאיבדו יקיריהם לאחרונה והם :המנוח שמס ביסאן ז"ל, המנוח אבו כמאל יוסף  ברכאת ז"ל, המנוח אבו אחמד עלי חבקה ז"ל  אביו של חבר המליאה סמיר חבקה, המנוח  חסין עלי חבקה ז"ל, יהי זכרם ברוך.

·         הציג את נושאי הדיון.

 

סעיף (1)- אישור פרוטוקולים : מליאת המועצה מן המניין 9/2014 , ולא מן המניין 11+9+10/2014 , ועדת חינוך 1+3/2014 , מל"ח 3/2014 .

 

·         לא היו הסתייגויות לגבי כל הפרוטוקולים.

 

החלטה סעיף (1) אישור פרוטוקולים

·         כל הפרוטוקולים אושרו פה אחד.

 

סמיר חבקה:

 

·         שאל מה לגבי מכתב ההערות של המבקר שנשלח וצורף  לאחד  הפרוטוקולים?

 

מעד'א חאסבאני:

 

·         עקרונית ומעשית, התייחסויות כלשהן בעת דיון כלשהוא , נאמרות בישיבה בה נערך הדיון ותו לו. לא מקובל לצרף אותם לפרוטוקול וכפי שנעשה במכתב אליו התייחס סמיר, אך ורק תוך כדי הישיבה ניתן להביע עמדה או להתייחס.

·         כל התייחסות שהיא מחוץ לישיבה אין לה משמעות  כלשהיא , והיא לא תילקח בחשבון, וזה תקף לגבי ההערות שהופיעו במכתב המבקר ששאל  לגביו חבר המליאה סמיר,  אנו רואה בשיטה הזו, שאחרי הדיון במליאה באים ומעלים נושאים או הערות, כדבר לא חוקי ולא ראוי. לא מנענו מאחד להביע את דעתו או השקפתו או לרשום הערותיו , הדברים שהועלו דנו בהם דיון לעומק ועניינית.

·         אחרי הדיון הכבד והענייני שנעשה זה לא מכובד שיועלו דברים בכתובים ולכן לא נתייחס אליהם ולא ניקח אותם בחשבון.

·         למרות, יש לי לומר מלה טובה על מה שנכתב בדוחות של הביקורת.

 

מהנא ברכאת

 

·         רציתי להתייחס למכתב הזה של המבקר שיש בו הרבה הטעיות האשמות וטעויות אך אני מסתפק במה שאמר ראש המועצה.

 

סעיף (2)- אישור מכרזים ותב"רים:

 

·         מהנא ברכאת הגזבר יציג .

 

מהנא ברכאת

 

מס'

נושא

סכום

מקור המימון

הערות

1

חידוש מבנים - קירוי מגרש בי"ס אלחכמה ג'ת

(300) אש"ח

מ.חינוך

_____

2

רווחה חינוכית

הגדלת סכום התב"ר מ- (36,660) ₪ עד ל-   (188,869) ₪  

מ. החינוך

הגדלת תב"ר 393

 

 

 

מעדא חאסבאני

 

החלטה סעיף ( 2) - אישור תב"רים ומכרזים

 

שני התב"רים אושרו פה אחד.

 

סעיף ( 3) - הצגת הדוחות הרבעוניים מס' 2+3

 

·         לא כל החברים היו שותפים לכל התהליך של בניית  תקציב המועצה לשנת 2014  אשר אישרנו אותו ב- 6/2/2014 .

·         גיבשנו תוכנית הבראה ואושרה ע"י המליאה ב- 29/5/2014 , משמע שאישרנו תקציב חדש.  אחרי זה הייתה בדיקת מבקר מ. הפנים והמבקרים  הציגו את סיכומיהם בפנינו ב- 19/10/2014 .

·         שני הדוחות שאנו דנים בהם אכן נבחנו ע"י מבקר משרד הפנים והם אשר צורפו להזמנה לישיבה זו . דו"ח מס' (3) למעשה מסכם את שנת התקציב והוא מהווה בסיס לבניית תקציב 2015 , לכן ביקשנו להציג את שני הדו"חות בפני החברים .

·         לשאלת חב' המליאה ד'יב פרג , ציין כי בתוכנית ההבראה אנו מטפלים בכמה אבני דרך :

א.      שהתקציב  של המועצה יהיה מאוזן וזה נעשה .

ב.      יש לבצע  בדיקת שכר מקיפה לכולם , עד סוף החודש נקבל אותה.

ג.        יש לעשות עדככון לחוקי העזר - והטיפול בעדכון מתקיים במלואו במרץ ,עד  ינואר נביאם לדיון במליאה.

ד.      יש לעשות סקר הנכסים והדבר ייעשה במהלך המחצית הראשונה של 2015 כפוף לאישור המליאה.

ה.      הטיפול בחובות אוכלוסייה הישנים-  מדובר בחוב של (12-13)  מש"ח ,  בהסכמת המליאה פרסמנו לאוכלוסייה תוכנית, אך עדיין לא התחלנו לנקוט בצעדים אחרים לגבייתם , דבר שנחל לעשותו  בקרוב.

·         זה התהליך שבסופו אנו אמורים לאזן את המצב הכספי של המועצה.

·         מהנא ברכאת יציג את הדו"חות,  יסביר ויאיר.

 

מהנא ברכאת

 

·         הסביר, העיר והאיר בפני חברי המליאה את תוכן ומשמעויות הדו"ח הרבעוני מס' (3) .

 

נאא'ל קטימה

 

·         ביקש רשימת עובדי המועצה שפרשו במסגרת תוכנית ההבראה.

 

מעדא חאסבאני

 

·         מזכיר המועצה יספק לחב' נאאל את הרשימה.

 

מופלח ביסאן:

 

·         שאל איך מגיעים ל- (4) מש"ח גרעון בתב"רים , ביקש פירוט הגירעונות האלו.

 

מהנא ברכאת

 

·         הגרעון הוא מצטבר ומזה כ- 20 שנה אנו, נעביר לחבר המליאה את הפירוט.

מעד'א חאסבאני

 

·         ראש המועצה והגזבר אכן אחראים שלא תהיינה חריגות בתב"רים, ויש נוהל של חריגה בתב"רים וכעת אנו נצמדים לנוהל זה, כך שאנו דואגים שלא תהיינה חריגות.

·         על רקע הוכוח והטענות שהעלו חברים , הסביר את הליך אישור העבודות בתב"רים,  כידוע עבודות בראשית ביצוען לפי ההליך הזה, אין הגזבר או ראש המועצה יכולים להיות בתמונה, רק לקראת שלב התשלום עבור ביצוע העבודה או המכרז הגזבר וראש המועצה יכולים לעלות על חריגות ו/או אישורם.

 

ד'יב פרג'

 

·         שאל באם מנהלי המחלקות עובדים מול הגזבר כך שהם  מבצעים עבודות פיר הקצבות , בעבודת מטה נכונה זה מה שצריך לעשותו.  הציע שיהיה נוהל עבודה בו הגזבר יושב עם מנהלים בכדי להכפיף ביצוע עבודות או רכישת טובין ליכולת או ההקצבה התקציבית.

·         חברי המליאה עסאם, מופלח , פדיל , סמיר , נאאל , סלימאן ומאג'ד הצטרפו להערות ולדיון שהועלו בהקשר, והצטרפו לתקווה שהדברים יוסדרו ע"פ החוק , הנוהליים וצורכי המועצה.

 

ד'יב פרג'

 

·         שאל לגבי הארנונה , למה הפוטנציאל לארנונה הוא (7.2 ) מש"ח , אך הסכום לגביה הוא רק  (4,2) מש"ח,  איך זה מסתדר.

 

מהנא ברכאת

 

·         יש כ- (2) מש"ח הנחות , ומה שנרשם כסכום צפוי לגביה הוא ההערכה של המועצה לסכום הריאלי שניתן לגבות אותו.

 

ד'יב פרג'

 

·         מה שמציל את המצב הוא הגביה הטובה שהגיעה ל- 94% , והמענקים שקבלנו.

·         יש חריגה מאוד גדולה בשכר המגיעה ל- 54% מהתקציב , שאל לגב' החריגה הנוספת ע"ס (1,5) מש"ח שמעלה את החריגה ל- 60% מהשכר,  במקום שנצמצם את החריגה בפועל אנו מגדילים אותה.

 

מהנא ברכאת

 

·         החריגה היא כתוצאה מתשלום שכר עובדי המתנ"ס ועוד דברים .

 

ד'יב פרג'

 

·         יש תוספת של ( 5)  משרות נוספות וכולן חורגות.

·         בכל הסעיפים יש חריגות בשכר פרט למחלקת התברואה, בחינוך וברווחה יש חריגת שכר של כ- (1) מש"ח .

·         סכ"ה  יש לנו (133) משרות .

מע'דא חאסבאני

 

·         במשרות לא הייתה תוספת כלשהיא ולו במשרה אחת .

·         יש משרות ייעודיות שאנו קיבלנו אישור לגביהם, והכסף שלהם עדיין לא נכנס לקופת המועצה.

 

 מאג'ד עבדאללה

 

·         האם בתקציב 2015 תהיה לנו ירידה בשכר או לא , זאת היא השאלה .

 

מעד'א חאסבאני

 

·         אנו נבהיר את העניין הזה , נעשה ניתוח לשכר  ולמשרות ונעדכן את החברים בפרטים.

 

ד'יב פרג'

 

·         יש סימנים הפוכים בדו"ח , הגרעון נרשם במקום העודף ולהיפך, כמו בדף (4) - סעיף הוצאות שכר כללי .

 

מהנא ברכאת

 

·         כך מסמנים במשרד הפנים וכך מקובל לרשום את הגרעון והעודף .

 

ד'יב פרג'

 

·         בסעיף (5) מתברר שקיבלנו תקציבים ממשרד החינוך והתחבורה בלבד , למה אין הכנסות  ממשרדים אחרים.

 

מהנא ברכאת

 

·         הכנסות אלו מתייחסות להכנסות בתב"רים מאותם משרדים, ראה דף אחר שבו יש פירוט של הכנסות ממשרדים אחרים.

 

ד'יב פרג'

 

·         שאל   מה זה (בעמ' (5) )  "פעולות שנעשו" , ע"ס (2,888 ) מש"ח , ביקש פירוט לגבי אותן פעולות וקיבל הבטחה שהוא יקבל את הפירוט.

 

מופלח ביסאן

 

·         מה הדברים שנעשו בתב"ר 451 (עמ' 6)  .

 

 

 

מהנא ברכאת

 

·         אנו נוציא דו"ח תב"רים עם פרטים על מה שנעשה ומה שולם וכו'...

 

ד'יב פרג'

 

·         בוצעו תב"רים ב- (5,7) מש"ח , ביקש לקבל פירוט , והובטח שיסופק לו.

·         לגבי אישור מחיקת חובות שנעשה , הדבר לא הופיע בדו"ח , קבל תשובה שזה לא נעשה כי עדיין לא קיבלנו אישור משרד הפנים למחיקתם, לן הדבר לא הופיע בדו"ח.

 

עסאם עביד

 

·          בעמ' 5 ,שאל מה הכוונה בסעיף "עודפות - מימון זמני" ,  קיבל הסבר על כך מהגזבר.

·         בעמ' (5) ישנו סעיף שנקרא  " מקורות אחרים" ושאל מה זה קיבל הבטחה שהדבר יובהר בהמשך. (בשלב זה נאא'ל קטימה עזב את הישיבה כי הוא חייב ללכת לעבודה) .

·         בעמ' 6 הופיע סעיף שנקרא " נכסים צבוריים" , מה זה , קיבל תשובה שזה בתי עם וכו'...

 

מופלח ביסאן

 

·         שאל מה זה הכנסות ממכירת מים וקיבל תשובה שזה חובות ישנים.

·         שאל באם תאגיד המים והביוב אלעין מופיע  בדו"ח , קיבל תשובה כי רק המניות נרשמו בדו"ח.

·         שאל לגבי התשלום עבור השאלת עובד המועצה לתאגיד , אנו המועצה היחידה  בארץ שהשאלנו כזה עובד, וכך יצא שאנו הפראיירים של העניין . צריך להיזהר מהניפוח במנגנון הקיזוז שעשויים לעשותו בתאגיד, ההסכם לגבי השאלת העובד בין המועצה לתאגיד הסתיים ב- 1.1.2014 , שאל מה עושים במצב זה?.

מעד'א חאסבאני

 

·         אני אבדוק את הדבר מול תאגיד המים והביוב אלעין.

 

ד'יב פרג'

 

·         בעמ' (4) בסעיף " העברות והוצאות חד פעמיות" ,  היה בתקציב (40) אש"ח והסכום הגיע ל- (537) אש"ח , למה הקפיצה האדירה הזאת , קיבל תשובה שזה סכום עלות פרישת העובדים במסגרת תוכנית ההבראה.

 

פדיל דאהר

 

·         שאל באם אפשר להיפרד מתאגיד המים והביוב וקיבל תשובה מראש המועצה שזה בלתי אפשרי .

 

מעד'א חאסבאני

 

סיכום סעיף (3) - הצגת הדו"חות הרבעוניים 2+3/2014 לעיון

 

·         לסיכום הצגת הדו"חות שנעשתה ע"י הגזבר יבוצעו הדברים הבאים :

א.       ראש המועצה יבדוק את נושא העובד המושאל מול תאגיד המים והביוב אלעין, ולגופו של עניין בלבד ולא לגופו של האיש .

ב.      הגזבר יכין לחברי המליאה דו"ח תב"רים בו פירוט המספר, הסכום , היעוד והעבודות, החריגה , התאריכים וכו'... כן יש לשלוח דו"ח מרוכז של ל התב"רים ב- 2014 , בו יופיע מה הסטטוס של כל תב"ר,  את שני הדו"חות יש לשלוח לחברים תוך (10) ימים .

ג.        הגזבר יכין וישלח לחברים דו"ח הוצאות שכר לפי מחלקות, בו יופיע תקצוב מאושר מול ביצוע בפועל.

ד.      הגזבר יכין וישלח דו"ח לגבי המשרות הקימות במועצה עם פירוט.

·         כל הדוחות האלו יוגשו לחברים תוך (10) ימים.

 

סעיף (4)- הודעות ראש המועצה.

 

הודעה (1)- בחירת מועצתנו לתוכנית סביבה שווה

 

·         קיבלנו מהמשרד לאיכו"ס אישור שאנו צורפנו לתוכנית הזאת לעוד (41) רשויות שנמצאות בתוכנית , לדבר משמעויות תקציביות אדירות , יש בצירוף הזה הרבה משאבים שאנו צריכים.

 

הודעה (2)- בחירת מועצתנו כמועצה מודל  בנושא תיירות החקלאות

 

·         לדבר יש משמעות כלכלית חיוביות אדירה, מחר אנו יושבים עם משרד החקלאות אצלנו  במועצה ע"מ ללמוד את הפרטים .

 

הודעה (3)- צירוף מועצתנו לתוכנית הגוינט – "איכות החינוך"  לגיל הרך.

 

·         מגיע לאשתו של מופלח ביסאן הרבה תודות על הסיוע שלה בצירופנו לתוכנית החשובה הזאת, למעשה אנו ואום אלפחם היחידים במגזר הערבי שנבחרנו להיות חלק מהתוכנית הזאת , לדבר משמעויות תקציביות חיוביות ביותר.

 

הודעה (4)- פרסום מכרז 9/2014  - בניית ביה"ס היסודי סלמאן פרג'

 

·         היום פרסמנו את המכרז הזה, עלותו היא כ- (12) מש"ח , הרסנו את הבניין ועכשיו פרסמנו את מכרז לבנייה ומקווים שנכנס למבנה החדש  ב- 1/9/2015 .

 

הודעה (5)- תקציב המועצה 2015

 

·         הנחיתי את מנהלי המחלקות לבנות תקציב מחלקתי ולהתחבר לחברי המועצה ולראשי הועדות ע"מ שכולם יהיו שותפים לבניית התקציב,  בהקשר זה דיון אחד כבר נעשה  בוועדת הרווחה , וועדת החינוך אמורים לקיים  דיון כזה, שאר הועדות : התשתיות, התכנון והבניה וכולם מתבקשים לעשות אותו תהליך, בכדי שהחברים יוכלו  לבטא  את רצון הועדות בתוך התקציב שיבנה,  וכדי להביא לתוכו את הצרכים ואת רצונות האוכלוסייה ואת החזון של  החברים .

·         על כל חבר מליאה שישב עם מנהל מחלקה כלשהיא להביא בחשבון את תוכנית ההבראה ואת הצורך להיות מאוזנים ושהדבר יתבטא ויילקח בחשבון הן בתכנון והן בביצוע.

·         ד'יב פרג' שאל באם ראש המועצה הקציב סכום לכל מחלקה שתוכל על בסיסו לבנות את תקציבה, קיבל תשובה שההנחיות היו שיש לסכם את ההקצבה מול ביצוע  השנה הנוכחית ולהוסיף לזה התחייבויות קיימות , כל  אלו  יהוו הבסיס להצעת התקציב שהמחלקה תגיש, דהיינו חשוב ממוצע ביצוע של 9 חודשים מחולק ל- 12 חודשים , יהוו הבסיס לבניית התקציב , הדבר סיפק את ד'יב .

·         תוך שבועיים אנו נראה את התמונה הכוללת , אז נקיים דיון בוועדת ההנהלה , אחריה נביא את ההצעה הראשונית של תקציב המועצה ל- 2015 לדיון במליאה.

הודעות (6)- אשרות תקציביות

 

·         עקרונית ובעל פה קיבלנו מספר אשרות תקציביות , אנו נביא את אישורם  למליאה בעת קבלתם  בכתובים.

 

 

 

                                    הישיבה ננעלה בשעה 19:50

                                              רשם : ע'אלב סיף

 

 

 

                                                  בכבוד רב,

 

 

 

 

ע'אלב סיף                                                                                                          מעד'א חאסבאני

 

מזכיר המועצה                                                                                                  ראש המועצה

 

 

 

תפוצה:

-          הנוכחים והחברים.

-          מבקר המועצה.

-          נציג הציבור המקומי.

- היועצת לקידום מעמד האישה.

- מ. הפנים . נצרת.

- מבקר הפנים. חיפה.

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00