נוהל חופש המידע

נוהל חופש המידע

‏30/03/2016

מס' : 1-16

נוהל חופש המידע

1 . הגדרה

הרשות המקומית נותנת שירותים לתושבים בעלי עסקים , חברי מועצה ולמוסדות שלטון השונים .במסגרת עבודתי נאגר אצלה מידע שונה ע"פ דין , חוק חופש המידע , התשנ"ח – 1988 (להלן:"החוק") , חובה על הרשות למסור לפונים אליה מידע המצוי ברשותה והוא כתוב , מוקלט,מוסרט,מצולם או ממוחשב . מסירת המידע מבוצעת במסגרת לוח זמנים מוגדר וקבוע בחוק .

2 . המטרה

נוהל זה נועד למסד את השיטה להגשת בקשה לקבלת מידע מהרשות , דרך הטיפול בפניה ופרק הזמן להתייחסות לפניות .

3 . כלל

לכל אזרח או תושב ( כולל תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל ) זכות לבקש מידע המצוי אצל הרשות . ראש הרשות ממנה אחראי למסירת המידע (להלן : " הממונה" במועצה מונה מנהל מחלקה משפטית של הרשות כממונה על חוק חופש המידע .

3 . 1 הגשת בקשה

בקשה לקבלת המידע תיעשה בכתב באמצעות טופס המצ"ב (נספח א') שיפורסם באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדיה .

3.2 בדיקה

לאחר קבלת הבקשה , יבדק הממונה את הבקשה יוודא שהמידע המבוקש מצוי אצל הרשות והאם קיימת מניעה ע"פ החוק ל

3.3 תשובה לפניה

החלטת הממונה לפניה תהא בכתב ותינתן עד ששלב ימי עבודה מיום קבלת הפניה .

3.4 זמן תגובה

בכפוף למגבלות והוראות החוק ,"נתן החומר המבוקש תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה קיימת אפשרות להאריך תקופה זו במקרה שהממונה זקוק לארכה לשם טיפול בפניה יקבל הפונה הודעה מתאימה בכתב .

3.5 מידע לפרסום באתר הרשות

באתר האינטרנט של רשות יפורסמו באופן קבוע הנתונים הבאים :-

  • חוקי עזר .

  • פרוטוקול ישיבות מועצה .

  • פעילות הרשות ע"פ חוק חופש המידע .

  • מידע לגבי רישיון עסק .

3.6תשלומים : התעריפים קבועים בתקנות שפורסמו והנם צמודים למדד  

3.6.1 אגרת בקשת מידע .

3.6.2 אגרת הפקת מידע .

3.6.3 אגרת טיפול במידע .( הקובע בתקנות חופש המידע ( אגרות) תשנ"ט 1999) .

 

4. פטורים מתשלום אגרות :  

- מקום בו אדם מבקש מידע  עבור עצמו הוא יהיה פטור מתשלום אגרה ובלבד שהטיפול בבקשה לא צריך השקעה העולה על 4 שעות עבודה .

4.1.1 :  מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות התש"ם 1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות , התשנ"ט – 1999 , שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך ע"פ דין ופועלת לקידום מטרה ציבורית , וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי , פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית ( מטרה ציבורית בהגדרתה בסעיף 9(ג)(ב) לפקודת מס הכנסה ) .

מבקש שהציג אישור על קבלת גמלה , פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה בראשונות החל בשעה הרביעית .

 

  • הערה : התשלומים של הפונה לשלם קבועים בתקנות חופש המידע ( אגרות ) תשנ"ט – 1999 , והאמור לעיל ביחס לגובה האגרה והפטורים כפוף לקבוע בתקנות .

4. סיכום :

 נוהל חופש המידע הינו נוהל חשוב המאפשר למי שזכאי לקבל את המידע לקבל מידע המצוי אצל הרשות בשקיפות מלאה , והכל בכפיפות להוראות הדין .


 

בברכה ,

 

מתעב חמדאן

עוזר ראש המועצה


 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00