חוק עזר לינוח-ג'ת (תברואה וסילוק מפגעים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (תברואה וסילוק מפגעים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (תברואה וסילוק מפגעים), התשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 491, תשנ"ב )15.9.1992(, עמ' 585

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו24- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"אורווה"  -מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר, שמשתמשים בו יחד עם האורווה;

"בור שפכים"  -מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של צואים, דלוחים, שפכים או פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או חומר אחר, לרבות ביב או תעלה;

"ביב פרטי"  -ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים שעליהם, לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא בקרה;

"ביב ציבורי"  -ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא בקרה וכל חלקיהם, למעט ביב פרטי;

"בעל חיים"  -לרבות עופות ודגים;

"בעל נכס"  -אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"זבל"  -גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה;

"ליקוי"  -לגבי מבנה - פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה לאחר זמן;

"מאושר"  -מאושר בידי המועצה, או בידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך;

"מבנה"  -בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או חלק מהם, על מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין אם הם מצויים בתוך המבנה ובין אם הם מצויים בסביבתו;

"מוהל"  -המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקה בבית הבד אחרי הוצאת השמן;

"מועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"מיתקן תברואה"  -אינסטלציה סניטרית, לרבות קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזר בבנין ומחוצה לו, וכן מחסום ותא בקרה בביב ציבורי ובבור שפכים, לרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על כליה, צינורותיה ואבזריה;

"מפגע"  -כל אחד מאלה:

)1( העדר בתי כסא במספר מספיק ומסוג מאושר, או קיום בית כסא שאינו מסוג מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה ציבורית;

)2( העדר פחי אשפה במספר מספיק ומסוג מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה ציבורית;

)3( גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה, שלדעת התברואן הדבר עלול לגרום נזק לבריאות, בין בבנין עצמו ובין בבנין סמוך;

)4( החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות;

)5( צפיפות מרובה בנכס העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות;

)6( העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, או שלא הוקמו לפי תנאי ההיתר, שלדעתו של התברואן הם לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;

)7( אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויידת במחסום, או שהמחסום אינו מסוג מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;

)8( סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מסוג מאושר;

)9( בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מכל מים, בית כסא, אסלה, משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר, שהם במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, הם עלולים להזיק לבריאות;

)10( באר, בור מים, מכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, שלדעת התברואן מצבו עלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות יתושים בהם;

)11( תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצוייד במכסה ברזל או בטון לא חדירים ומסוג מאושר, ועלול לגרום להתפתחות יתושים בהם;

)12( צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא בקרה, כוך או ביב, שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם;

)13( מחבר או חיבור לקוי של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או אסלה, או של צינור או מחסום במיתקן תברואה;

)14( שימוש בצינור גשם לצינור שפכים דלוחים, או שפיכת נוזל אחר דרך צינור גשם;

)15( צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין או בעקיפין, אל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים;

)16( הצטברות חומר כלשהו, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, שלדעת התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך;

)17( הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות מתכת, חלקי רכב, זבל או פסולת אחרת שלדעת התברואן, הם מזיקים או עלולים להזיק לבריאות;

)18( העדר מעשנה שלדעת התברואן היא דרושה בבנין או מעשנה בבנין שלדעת התברואן מזיקה לבריאות;

)19( תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת, שלדעת התברואן אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם בכך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות;

)20( ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים, בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן שלדעת התברואן מזיק לבריאות;

)21( בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מסוג כלשהו, המוחזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לדעת התברואן לגרום נזק לבריאות;

)22( אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית מלאכה או במקום עבודה מסוג כלשהו, הגורמים או העלולים לדעת התברואן לגרום נזק לבריאות;

)23( החזקת בעל חיים באופן שלדעת התברואן מזיק או עלול להזיק לבריאות;

)24( מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות או עלול לשמש להצטברות אשפה או פסולת;

)26( עצים, שיחים, שיחי צבר או עצים אחרים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים;

)27( גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה;

)28( הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני אספקת מים, או הפרעה כלשהי לאחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית;

)29( שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים להשקאה;

)30( דבר אשר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו כדין.

"נכס"  -מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי;

"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן  או מקצתן;

"תברואן"  -רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של המועצה או פקיד אחר של המועצה שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן;

"תעלת שפכים"  -לרבות סעיף תעלת שפכים ותא בקרה.

מזבלה

2. )א( המועצה רשאית בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית, ולפי דרישת המפקח כאמור היא חייבת, לקבוע מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת, דומן וזבל )להלן - מזבלה(.

)ב( אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

סמכויות התברואן

3. )א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה לבין שקיעתה לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

)ב( התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך בכך, רשאי הוא לגלות כל ביב, או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין בידי עובדי המועצה, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו 24 שעות לפחות לפני ביצוע העבודה, ובתנאי שאם לא נמצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה, יכסה התברואן מחדש על חשבון המועצה את החפירה  ויתקן על חשבון המועצה כל נזק שנגרם מפעולת התברואן כאמור; נמצא פגם כלשהו במיתקן התברואה כאמור, תינתן לבעל הנכס או למחזיק, לפי הענין, התראה בכתב שבה יידרש לתקן את הפגם במועד שייקבע בהתראה.

אחריות לסילוק מפגע

4. )א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך בלי לפגוע בזכותו של המחזיק לדרוש סעד כדין נגד אדם אחר, חייב המחזיק לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי אפשר למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכס, לפי דרישת התברואן, לסלק את המפגע.

)ב( מפגע שלדעת התברואן נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני התברואה שבו או מדבר כלשהו בנכס או בסביבתו אשר משתמשים בו או נהנים ממנו רוב דיירי הנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכס נעדר, חייב המחזיק לפי דרישת התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

)ג( היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם, כולם יחד וכל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

הודעה לסילוק מפגע

5. )א( התברואן רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

)ב( ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן )א(.

)ג( הבעל או המחזיק שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

סילוק מפגע בידי המועצה

6. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים החייבים לסלקו, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

קביעת התברואן

7. קביעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות והחמרים הדרושים לסילוקו ולמניעת הישנותו, תהא מכרעת וסופית.

הצגת העתק חוק העזר

8. בעל בנין שבו דירות אחדות, חייב לפי דרישת התברואן, להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק חוק עזר זה או חלק ממנו.

שמירה על נקיון בנכס

9. בעל נכס והמחזיק חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולהעביר למזבלה כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה אחרת, שנצטברו בנכס או בסביבתו.

סידורים לעובדים ארעיים

10. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים בית כסא ארעי לשימוש העובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

כלי זבל

11. )א( המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין, לתקנו או להחליפו באחר לפי הוראות התברואן ובזמן שיקבע.

)ב( לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו כלי קיבול.

בור זבל

12. )א( המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

)ב( המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או לפי דרישת התברואן.

הוצאת זבל

13. )א( המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום, והוא רשאי להעבירו אל בור סמוך לאורווה או אל שדה שברצונו לזבלו.

)ב( המחזיק באורווה, שלא העביר את הזבל לבור או לשדה כאמור בסעיף קטן )א(, חייב להעבירו למזבלה.

צינורות מוהל

14. )א( המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, פרט לתעלה המיועדת למי הגשם.

)ב( המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת בטון סגורה להולכת המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר לתעלת מי הגשם שברחוב, להנחת דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.

)ג( המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם, לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

מסירת הודעות

15. )א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים  את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

)ב( הודעה שיש למסור לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו, יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אל הבעל או המחזיק של הנכס, ללא שם או תיאור נוסף.

עבירות עונשין

16. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:

)1( הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

)2( הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;

)3( הניח ברחוב כלי קיבול לאשפה;

)4( עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה;

)5( ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;

)6( הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין ציבורי;

)7( שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים אחרים לנזול מרשותו לרשות הרבים;

)8( שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכות או חרס, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות, חומר בניה כלשהו, שברי כלים או חלקי מכונות או רכב;

)9( השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעל חיים או חלקיהם או פסולת מזון כלשהי;

)10( רחץ רכב ברשות הרבים;

)11( נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;

)12( האכיל בעל חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;

)13( חלב בהמת בית ברחוב;

)14( שחט בעל חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצרו בחדר מדרגות או על גג מבנה;

)15( לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ואם עבר על הוראה מהוראות סעיף 5)ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה והעבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

כ"ז בסיון התשנ"ב )29 ביוני 1992(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית

ינוח-ג'ת

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00