חוק עזר לינוח ­ג'ת (שווקים), התשנ"ב 1992­

חוק עזר לינוח ­ג'ת (שווקים), התשנ"ב 1992­
חוק עזר לינוח ­ג'ת (שווקים), התשנ"ב 1992­
 
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23­ לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח­ג‘ת חוק עזר זה:
 
1. בחוק עזר זה ­
 
"המועצה" – המועצה המקומית ינוח­ג‘ת;
 
"ראש המועצה" ­לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 
"תוצרת חקלאית" – זרעים, גרעינים, מספוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו, שמן, זיתים וטבק;
 
"מכירה בסיטונות" – מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כפי שהיא ובין לאחר עיבודה;
 
"שוק" ­ כל אחד מהשווקים הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה;
 
"בהמה" – בקר, צאן, גמלים, תואים, חמורים, פרדים, סוסים וחזירים;
 
"מוכר" ­לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה;
 
"פקח" ­אדם שראש המועצה מינהו בכתב לפקח לענין חוק עזר זה;
 
"מכירה בקמעונות" ­ מכירת סחורה או בהמה שאינה מכירה בסיטונות.
 
מכירת סחורה
 
2. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.
 
(ב) האגרות ישולמו –
 
(1) במכירה בקמעונות – בידי המוכר;
 
(2) במכירה בסיטונות – בידי הקונה.
 
שמירה על נקיון
 
3. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי, להנחת דעתו של הפקח.
 
העלאת אש
 
4. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע הפקח.
 
סמכויות הפקח
 
5. (א) פקח רשאי לחקור כל אדם, לבדוק כל דבר ולהיכנס לכל מקום בשוק, כדי להבטיח מילוי אחר הוראות חוק עזר זה.
 
(ב) אדם הנמצא בשוק חייב למלא אחר הוראות הפקח.
 
6. פקח רשאי להרחיק, או להורות להרחיק, מן השוק אדם או דבר, העלול לדעתו, לפגוע בבריאות הציבור, או אדם החולה במחלה מידבקת או הנראה
 
הרחקה מן השוק
 
לו חולה כאמור.
 
7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה או המפריע לפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה, דינו – קנס 900 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה
 
נמשכת, דינו – קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הרשעתו בדין או לאחר שנמסרה לו הודעה על כך מראש המועצה.
 
המקומות המפורטים להלן ישמשו כשווקים:
 
בכפר ינוח – בחצר, מזרחית לביתו של סלימאן חמדאן.
 
בכפר ג'ת – בחצר, דרומית לבית הספר.
 
1. בעד מכירת תוצרת חקלאית, פרט לזיתים, שמן, טבק ותבואות­
 
(א) לכל משא הנישא בסל או ביד 2.00
 
2. בעד מכירת זרעים וגרעינים %3 ממחיר המכירה
 
(ב) לכל משא על בהמת משא 3.00
 
(ג) לכל משא על מכונית 15.00
 
3. בעד מכירת זיתים, טריים או כבושים, לכל ק"ג 0.50
 
4. בעד מכירת שמן, לכל ק"ג 0.10
 
5. בעד מכירת טבק, לכל ק"ג 1.00
 
6. בעד מכירת בהמה %3 ממחיר המכירה
 
7. בעד מכירת סחורות שלא פורטו בפריטים 1 עד 3% 6 ממחיר המכירה
 
כ"ז בסיון התשנ"ב (29 ביוני 1992)
 
1 www.machshavot.co.il ,03­6160466 ,"מחשבות" קבוצת ©
 
עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00