חוק עזר לינוח-ג'ת (רוכלות), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (רוכלות), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (רוכלות), התשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 473, תשנ"ב )12.1.1992(, עמ' 201

בתוקף סמכותה לפי סעיפיס 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1.       "דוכן" - שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;

"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח1948-, תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסיומם עם צאת הכוכבים במוצאי ימי המנוחה;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"המפקח"  -מי שהמועצה הסמיכה בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה;

"עגלה"  -כלי הובלה הנסחב או נדחף בכוח מכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים;

"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

שטחים אסורים לרוכלות

2. לא יעסוק רוכל בעסקו, בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת, ברחוב או במקום ציבורי אחר, באופן העלול לגרום מכשול לתנועה או לעוברי אורח.

איסור העמדת עגלה ליד מקומות מסויימים

3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה לאחר ולא יגרום שאחר יעמיד או יניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין, בתחום 20 מטרים מגן ילדים, מבית ספר, מגרש משחקים, מגינה או מגן.

איסור העמדת עגלה שלא בשעת ההתעסקות

4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה לאחר ולא יגרום שאחר יעמיד או יניח ברחוב או במקום ציבורי אחר, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין, בעת שאינו עוסק ברוכלות או כשאיננו נמצא באותו מקום.

איסור קשירה למבנה

5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בצורה כלשהי לגדר, לעמוד או למבנה אחר.

מקום החזקת עגלה

6. רוכל יחזיק את עגלתו או מכוניתו בצידו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

איסור גרימת רעש

7. לא יכריז רוכל על טובין שלו או על אומנותו באופן העשוי לגרום רעש.

נקיון

8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שאחר ילכלך את השטח של מקום עסקו.

שעות הרוכלות

9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 21.00.

היתר עיסוק

10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו גם לאחר השעה 21.00.

 

איסור רוכלות בימי מנוחה

11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

חובת רשיון

12. לא ישתמש רוכל בעגלה או במכונית לצורך עסקו, אלא לפי רשיון )להלן - רשיון(.

תוקף הרשיון

13. תוקפו של רשיון לרוכלות בעגלה או במכונית, לפי חוק עזר זה, הוא עד 31 בדצמבר של שנת הוצאתו או חידושו, לפי הענין, אלא אם כן נקבע בו מועד אחר.

אגרת רשיון

14. בעד מתן רשיון לרוכלות בעגלה או במכונית, ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעורים אלה:

תקופת הרשיון      בשקלים חדשים

)1( שנה או חלק ממנה 700

)2( חודש או חלק ממנו 100

)3( יום 10

תחולה

15. הוראות סעיף 12 לא יחולו לגבי רוכל המשתמש בעגלה או במכונית שלגביה ניתן רשיון לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה.

מתן רשיון

16. בקשה למתן רשיון לעגלה תוגש לראש המועצה בכתב; ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו או להתנותו בתנאים, וכן רשאי הוא לכלול בו תנאים, להוסיף תנאים ברשיון, לשנותם או לבטלם.

תבניתן של עגלות

17. בכפוף להוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, התשכ"א1961-, רשאי ראש המועצה לדרוש ממבקש רשיון או חידושו, להתאים את העגלה או המכונית המשמשת לעיסוקו, לתבנית שאושרה בידו והוצגה במשרדי המועצה.

לוחית-מספר לעגלה

18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין, לוחית-מספר שנתן לו ראש המועצה; הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם משפחתו של הרוכל, מענו ומספר תעודת הזהות שלו; בעד לוחית-מספר ישלם הרוכל למועצה אגרה בשיעור של 100 שקלים חדשים.

סידור טובין על עגלה

19. רוכל המשתמש בעגלה או מכונית לצורך עסקו, יסדר עליה את הטובין באופן שימנע את בליטתם מקצות העגלה בכל עבר או בחזית העגלה או מאחוריה; הרוכל יעמוד בצדה האחורי של העגלה בשעת עיסוקו.

דרישה לסילוק

20. ראש המועצה, מפקח או שוטר רשאי לצוות על רוכל לסלק את מכוניתו, עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין שברשותו ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק עגלות בידי המועצה

21. לא סילק רוכל את מכוניתו, עגלתו, דוכנו או תבניתו, מגשו, או הטובין שברשותו, לאחר שנצטווה לעשות כן בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר, לסלק את המכונית, העגלה, הדוכן, התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

תפיסת כלים

22. ראש המועצה או המפקח, רשאי לתפום ולהחרים מכונית, עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם למכירת טובין.

איסור הפרעה למפקח

23. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

עונשים

24. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף של 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

א' בטבת התשנ"א )8 בדצמבר 1991(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית

ינוח-ג'ת

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00