חוק עזר לינוח-ג'ת (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), התשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 490, תשנ"ב )8.9.1992(, עמ' 564

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"בעל בנין"  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה של למעלה מעשר שנים;

"תכנית"  -תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה לפי חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים(, התשל"ב1972-;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

שלטים לסימון רחובות

2.     )א( ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב בהתאם לתכנית.

דרישה להתקין לוחית-מספר

3. )א( ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

)1( להתקין לוחית-מספר על גבי בנין;

)2( לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית-מספר.

)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה לביצועה.

)ג( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ד( לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן )א( אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

)1( הוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה;

)2( לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

התקנת לוחית-מספר בידי ראש המועצה

4. לא ביצע בעל בנין את העבודות האמורות בסעיף 3, רשאי ראש המועצה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות כאמור ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שמונה שקלים חדשים, לפי הסכום הגדול יותר.

מספרים לבנינים חדשים

5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית-מספר לפי התנאים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית.

החזקה תקינה של שלטים ולוחיות-מספר

6. בעל בנין חייב -

)1( להחזיק כל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין;

)2( למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו.

איסור פגיעה בשלטים או בלוחיות-מספר

7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית-מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית-מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

איסור הפרעה

8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעה

9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עונשין

10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

כ"ז בסיון התשנ"ב )29 ביוני 1992(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית ינוח-ג'ת

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00