חוק עזר לינוח-ג'ת (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), התשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 475, תשנ"ב )23.1.1992( עמ' 239

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו24- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"נכס"  -בנין או מגרש;

"בעל"  -אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה העולה על שלוש שנים;

"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"בנין"  -מבנה בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או דבר המחובר אליו או כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי, וכולל את השטח שמשתמשים בו יחד עם המבנה כחצר או כגינה או ככניסה או לצורך  אחר של אותו מבנה;

"שטח בנוי"  -שטח שהמועצה הכריזה עליו כעל שטח בנוי לענין חוק עזר זה;

"מגרש"  -קרקע פנויה בשטח בנוי;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מפקח"  -אדם שמינתה המועצה למפקח לענין חוק עזר זה, לרבות אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

דרישה לניקוי

2. )א( ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל מגרש לנקות את המגרש, ומבעל בנין או מהמחזיק בו, לנקות את החצר או את הכניסה לבנין.

)ב( ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת מועד ביצועו.

חובה למלא אחר ההודעה

3. בעל נכס או המחזיק בו, שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

ניקוי בידי המועצה

4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחר הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 2 או ביצע את הניקוי, אולם לא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

אגרת ניקוי

5. )א( אגרת ניקוי בעד ניקוי בידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ב( תשלום האגרה למועצה בעד ניקוי מגרש יחול על בעל המגרש; תשלום האגרה למועצה בעד ניקוי של בנין חצר יחול בשיעור של 1/3 על בעל הבנין ובשיעור של 2/3 על המחזיק בו, שיחולק בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים בידי כל אחד מהם; לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

רשות כניסה

6. )א( המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, למגרש או לחצר, כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע ממנו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

מסירת הודעה

7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר  לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עונשין

8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

תוספת

)סעיף 5(

אגרת ניקוי

    בשקלים חדשים

בעד ניקוי מגרש או חצר ששטחם עד 500 מ"ר 250

לכל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם 200

בעד ניקוי כניסה לבנין משותף למספר דיירים 150

 

י"ח בכסלו התשנ"ב )25 בנובמבר 1991(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית

ינוח-ג'ת

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00