חוק עזר לינוח­ ג'ת (הריסת מבנים מסוכנים), התשנ"ב 1992

חוק עזר לינוח­ ג'ת (הריסת מבנים מסוכנים), התשנ"ב 1992
 
חוק עזר לינוח­ ג'ת (הריסת מבנים מסוכנים), התשנ"ב 1992­
 
פורסם: חש"ם 488, תשנ"ב (4.8.1992), עמ' 531
 
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 23 ,22 ו24­ לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח­ג'ת חוק עזר זה:
 
1. בחוק עזר זה ­
 
"בנין" ­ מבנה בנוי אבן, בטון, ברזל, עצים או כל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר
 
"בעל" ­לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין, או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל
 
אליו, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח;
 
הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;
 
"מחזיק" ­אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;
 
"מהנדס" ­ כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1958­, שנתמנה בידי המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 
עזר זה, כולן או מקצתן;
 
"המועצה" ­המועצה המקומית ינוח­ג'ת;
 
"ראש המועצה" ­לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
 
עריכת בדיקה
 
2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.
 
(ב) חושש בעל בנין או המחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש המועצה.
 
(ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ואם קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) מיד אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה
 
כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס שערך את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.
 
3. (א) סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב
 
מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה בתקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 
(ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את
 
(ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 
העבודות ולגבות מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
 
ביצוע עבודות בידי ראש המועצה
 
4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על
 
המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
 
אישור סכום ההוצאות
 
5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה לדבר.
 
סמכות ראש המועצה והמהנדס להיכנס לבנין
 
6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות
 
חוק עזר זה.
 
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).
 
מסירת הודעה
 
7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או
 
הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען
 
מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד
 
המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 
8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו ­ קנס 900 שקלים חדשים, היתה העבירה נמשכת, דינו ­ קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל
 
יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
 
כ"ז בסיון התשנ"ב (28 ביוני 1992)
 
ראש המועצה המקומית
 
חיים משה שפירא
 
שר הפנים
 
1 www.machshavot.co.il ,03­6160466 ,"מחשבות" קבוצת ©
 
עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00