חוק עזר לינוח-ג'ת (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ג - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ג - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"ג - 1992

פורסם: חש"ם 495, תשנ"ג )19.11.1992(, עמ' 57

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"אוטובוס"  -כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות בתקנות התעבורה, התשכ"א1961- )להלן - תקנות התעבורה(;

"מונית"  -כמשמעותה בפקודת התעבורה;

"מפקד המשטרה"  -מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מפקח על התעבורה"  -לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2;

"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3;

"מקום חניה פרטי"  -מקום חניה המתנהל בידי אדם - פרט למועצה - לשם הפקת רווח;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"פקח"  -אדם שנתמנה בכתב בידי ראש המועצה לפקח, לענין חוק עזר זה;

"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב"  -כמשמעות דרך בפקודת התעבורה, הנמצא בתחום המועצה, לרבות חלק מרחוב;

"רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"תמרור"  -כמשמעותו בתקנות התעבורה.

סמכות להסדיר חניית רכב

2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש המועצה

לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת באותו מקום.

מקום חניה מוסדר

3. )א( ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, לקבוע מקום חניה כמקום

חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו בידי סדרן.

)ב( סודרה החניה בידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה, לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

)ג( הותקנו במקום חניה תמרורים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום, להעמידו בתוך אחד מהשטחים שנועדו לכך, בהתאם להוראות שעל התמרורים, הסימנים וכיוצא באלה.

מקום חניה פרטי

4. )א( לא ינהל אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

)ב( מבקש רשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתיתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

)ג( תקופת תוקף הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

)ד( משהוחלט לתת רשיון כאמור, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת לפי שיעור של 200 שקלים חדשים לשנה לדונם משטח מקום החניה.

)ה( ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

איסור חניה

5. )א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה בידי ראש המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן על ידי תמרור בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התש"ל1970- )להלן - ההודעה(, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא -

)1( אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה בידי ראש המועצה;

)2( בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר - אם יש שטחים מסומנים כאלה;

)3( בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;

)4( כשאין מקום החניה תפוס ברכב, במספר שנקבע כמותר לחניה בבת אחת.

רכב שנתקלקל

6. לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות

7. )א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ב( מבקש היתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם לשנותם או לבטלם.

)ג( היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש המועצה בהסכמת המפקח על התעבורה.

)ד( היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר בשנת נתינתו.

)ה( משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך 15 שקלים חדשים לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם מחצית האגרה בלבד.

)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח על פי דרישתו.

)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא -

)1( אם המונית מוזמנת בידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע, או

)2( אם לא הוצעה הסעה במונית.

אוטובוסים

8. )א( לא יעמיד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

)ב( לא יעמיד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש להורדה או להעלאה של נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

)ג( לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה במספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

תמרורים

9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבע לפי סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

ריתוק רכב למקום חניה

10. )א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, במקום חניה או בלוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסויים.

)ב( ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה, רכב שהעמדתו שם אינה מותרת.

סמכויות פקח

11. )א( פקח רשאי בכל עת להיכנס למקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

עונשין

12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר, דינו - קנס 900 שקלים חדשים.

י"א בתשרי התשמ"ג )8 באוקטובר 1992(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית ינוח-ג'ת

אני מסכים.

אני מסכים.

ישראל קיסר

שר התחבורה אריה דרעי

שר הפנים

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00