חוק עזר לינוח-ג'ת (החזקת בעלי חיים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (החזקת בעלי חיים), התשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (החזקת בעלי חיים), התשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 475, תשנ"ב )23.1.1992(, עמ' 237

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו24- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"בעלי חיים"  -בהמות עבודה ורכיבה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, ובעלי חיים שמגדלים אותם למטרות חקלאות, אילוף, ניסויים או תחביב, למעט עופות ויונים;

"מחזיק"  -לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף, וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה, וכן אדם שיש לו שליטה בדרך כלשהי על בעלי חיים;

"היתר"  -היתר לפי חוק עזר זה;

"הרופא"  -הרופא הוטרינר של המועצה, לרבות אדם שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"חצר"  -כולל קרקע חקלאית או קרקע אחרת המשמשת למרעה.

איסור החזקה ללא היתר

2. )א( לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום המועצה אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת הרופא.

)ב( בקשה להיתר או לחידושו תוגש לרופא בכתב, ויצורף אליה כל מסמך שידרוש הרופא לצורך הדיון וההחלטה בבקשה.

)ג( הרופא רשאי לתת היתר, לחדשו, לסרב לתיתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו וכן להתנות בו תנאים.

)ד( תוקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו, אם לא נקבעה בו תקופה אחרת.

)ה( בעד מתן היתר לא ישלם המחזיק אגרה למועצה, ויתמלאו לגביו תנאים אלה:

)1( היתר ייערך לפי הטופס שבתוספת וייחתם בידי הרופא;

)2( ההיתר יוחזק בידי המחזיק בעל החיים ויוצג לפי בקשת אדם שהמועצה הסמיכה לכך;

)3( עותק של כל היתר יישמר במשרדי המועצה.

היתר כללי

3. ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לתת היתר כללי להחזקת סוג מסויים של בעלי חיים; תוקפו של היתר כללי יהיה לתקופה שאינה עולה על שנה אחת מיום הוצאתו, ולגבי אותו סוג בעלי חיים המוחזקים לפי היתר כללי, לא יחולו הוראות סעיף 2.

מניעת מטרד או מפגע ואיסור שוטטות

4. )א( המחזיק בעל חיים בתחום המועצה, יחזיקו בתוך חצר מגודרת, באופן שלא יהווה מפגע, מטרד או סכנה לציבור.

)ב( מחזיק בעל חיים ישמור על נקיון בעל החיים ועל נקיון מקום החזקתו וינקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת מחלות או נגעים בבעלי חיים שבאחזקתו ולמניעת התפשטותם.

)ג( מחזיק בעל חיים אחראי לכך שבעל החיים לא יצא משליטתו, לא ישוטט חופשי בתחום המועצה ובדרכים, לא יכנס לגן או לקרקע שיש עליה גידולים או המוכנה לצרכי גידולים ולא יכנס לכל שטח שאיננו בחזקתו החוקית.

)ד( נמצא בעל חיים בתחום המועצה כשהוא אינו בשליטת המחזיק או כשהוא משוטט חופשי בתחום המועצה או כשהוא נמצא בגן או על קרקע כאמור בסעיף קטן )ג(, רשאי ראש המועצה או הרופא לתופסו לאלתר בכל מקום שיימצא, בכל דרך מתאימה, להעבירו למכלאה, לאחסנו או למוכרו, לפי שיקול דעתו.

)ה( הוראות סעיף 6)ב( לחוק עזר זה יחולו גם לגבי האמור בסעיף זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

דרישת ביצוע מאת המחזיק

5. )א( ראש המועצה או הרופא רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאת מחזיק לבצע עבודה או לעשות פעולה הדרושה, לדעת הרופא, למניעת מפגע, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם, וכן רשאי הוא לתת הוראות בדבר החזקת בעלי חיים, סידורים להבטחת נקיונם ובריאותם, ורשאי הוא להורות בדבר המבנה, המיתקנים והחצר, המשמשים להחזקת בעל החיים, למניעת ריחות רעים, ושאר  הסידורים הדרושים למניעת פגיעה בבריאותו או בבטחונו של הציבור.

)ב( בהודעה יצויין המועד לביצוע הדרישה או לקיום ההוראות כאמור בסעיף קטן )א(.

)ג( מחזיק בעל חיים בתחום המועצה, חייב למלא אחר הודעה שניתנה לו לפי סעיף קטן )א(.

ביצוע בידי ראש המועצה או הרופא

6. )א( לא מילא מחזיק בעל חיים אחר דרישת ראש המועצה או הרופא בזמן שנקבע בהודעה בכתב כאמור בסעיף 5, או אם ראה ראש המועצה או הרופא כי בעל חיים מוחזק בתחומי המועצה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או בניגוד להוראות חוק עזר זה, רשאי ראש המועצה או הרופא-

)1( לבצע את הנדרש מאת המחזיק בהודעה בכתב;

)2( לתפוס את בעל החיים, להעבירו למכלאה, לאחסנו או למכרו, לפי שיקול דעתו, ולשם כך להיכנס לאלתר לחצר המחזיק.

)ב( ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן )א( יחולו על המחזיק ואם נמכר בעל החיים, ינוכו ההוצאות מדמי המכר.

קביעת סכום ההוצאות

7. חשבון המועצה בדבר הוצאותיה לפי סעיפים 4 או 6, חתום בידי ראש המועצה או הרופא, ישמש ראיה לאמור בו.

סמכות ראש המועצה או הרופא

8. )א( ראש המועצה או הרופא רשאי להיכנס לכל מקום בתחום המועצה כדי לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי לנקוט אמצעים הדרושים לקיומו.

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או לרופא להשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות

9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים  את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עונשין

10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, קנס נוסף - 36 שקלם חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש המועצה או הרופא או אחרי הרשעתו.

תוספת

)סעיף 2)ה)(1((

המועצה המקומית ינוח-ג'ת

היתר מס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  תיק מס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בעל ההיתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ת"ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ספר בעלי החיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  תנאי ההיתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תקפו של היתר זה יפקע בתום שנה אחת מיום נתינתו.

 

. . . . . . . . . .

תאריך

כ"ח בחשון התשנ"ב )5 בנובמבר 1991(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית ינוח-ג'ת

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00