חוק עזר לינוח-ג'ת (הוצאת אשפה), תשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (הוצאת אשפה), תשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (הוצאת אשפה), תשנ"ב - 1992

פורסם: חש"ם 474, תשנ"ב )13.1.1992(, עמ' 221

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"בנין"  -בית, צריף, מחסן, חצר מקורה, או חלק מהם, לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר, למעט בית מלאכה או אורווה;

"בית מלאכה"  -לרבות בית חרושת, מוסך, עסק סיטונאי או מחסן סיטונאי;

"אורווה"  -לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן מקום שמחזיקים בו סוסים, חמורים, פרות או בהמות אחרות ומשתמשים בו יחד עם האורווה;

"נכסים"  -בנין, בית מלאכה ואורווה;

"אשפה"  -לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, אפר, פירות או ירקות ופסולתם, קליפות, קופסאות, פחים, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין;

"זבל"  -גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה;

"חומרי בנין"  -לרבות החומרים שמשתמשים בהם לבנין, תיקונו, שינויו, הגדלתו או הריסתו או בקשר עם אותן עבודות;

"בעל"  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר נכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים;

"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"מועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"מפקח"  -אדם שהמועצה מינתה אותו למפקח לענין חוק עזר זה וכן אדם שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;.

"פסולת"  -פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל;

"פסולת בנין"  -פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בנין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של בנין, אבנים, סלעים, אפר, אדמה, עפר וכיוצא בהם.

כלי אשפה

2. )א( מחזיק בבנין חייב להתקין בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח לענין הצורה, הגודל, החומר, המספר, ושאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים, לפי דרישת המפקח ובמועד שקבע.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בבנין המוחזק בידי ארבעה מחזיקים או יותר יתקין בעלו את כלי האשפה ויחזיקם במצב תקין או יחליפם באחרים, כאמור בסעיף קטן )א(.

)ג( לא התקין המחזיק או בעל הבנין כלי אשפה כנדרש לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית המועצה לרכוש ולהתקין במקומו כלי אשפה ולגבות את הוצאות המועצה מאת המחזיק או בעל הבנין, לפי הענין.

)ד( לא ישים אדם אשפה אלא בתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

)ה( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

זבל ופסולת

3. )א( המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לאשפה לפי הוראות המפקח לענין הצורה, הגודל, החומר, המספר, המקום ושאר התנאים שקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים, לפי דרישת המפקח ומועד שקבע.

)ב( לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

)ג( לא ישים אדם לתוך כלי קיבול, אשפה או חמרי בנין.

העברת אשפה

4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בדרך כלשהי, אשפה, זבל או פסולת מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר, אלא לפי אישור מראש המועצה ולפי תנאי האישור.

פינוי פסולת בנין

5. )א( כל אחד מאלה חייבים בפינוי פסולת בנין: בעל הנכס, המחזיק בנכס, האחראי לביצוע הבניה או ההריסה.

)ב( פינוי פסולת בנין ייעשה לפי אישור מראש המועצה ובהתאם לתנאים שיקבע.

רשות כניסה

6. )א( פועלי המועצה רשאים להיכנס לנכס כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או פסולת, לפי הרשאת המפקח ובשעות שקבע.

)ב( בעל נכס או המחזיק בו, יאפשר לפועלי המועצה גישה נוחה לכלי אשפה או לכלי קיבול, ויאפשר להם לאסוף ולהוציא מהנכס אשפה, זבל או פסולת ללא הפרעה.

סמכויות המפקח

7. )א( המפקח רשאי להיכנס לנכס כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

)ב( לא מילא הבעל או המחזיק בהם אחר הוראות המפקח לפי סעיפים 3,2 או 5, רשאי המפקח לבצע את העבודות המפורטות בסעיפים כאמור ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מחזיק, לפי הענין.

מסירת הודעות

8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, או אם הוצגה ההודעה  במקום בולט על הנכס שבו היא דנה.

עונשים

9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזה זה, דינו - קנס בסך 900 שקלים חדשים, ואם עבר על הוראות הסעיפים 2, 3 או 5, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7)ב( והיתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף בסך 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין.

א' בטבת תשנ"ב )8 בדצמבר 1991(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומית ינוח-ג'ת

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00