חוק עזר לינוח-ג'ת (הגנה על הצומח), התשנ"ג - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (הגנה על הצומח), התשנ"ג - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (הגנה על הצומח), התשנ"ג - 1992

פורסם: חש"ם 493, תשנ"ג )5.10.1992(, עמ' 6

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת;

"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"צמח"  -עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או כל חלק ממנו;

"ממונה על ילד"  -אדם שילד בגיל פחות מ18- שנים נמצא בפיקוחו או בהשגחתו;

"גן"  -גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור;

"רחוב"  -רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים בתחום המועצה.

פגיעה בצמחים ברשות הרבים

2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא יגדעו, לא ישמידו, לא ישרשו ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים, לא ידרוך עליו ולא יזיק לו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

כניסה למקום סגור

3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

משחקים

4. לא ישחק אדם בכדור -

)1( בגן, אלא במקומות שקבע לכך ראש המועצה;

)2( ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

טיפוס על עצים

5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג, שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

מרעה

6. )א( לא ירעה אדם בעלי חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך בידי המועצה ולפי הסדר שקבעה.

)ב( הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי חיים בתחום קרקע שבהחזקתו, אם היא מגודרת.

הכנסת בעלי חיים

7. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור היטב ועל פיו מחסום.

נהיגת בעלי חיים

8. בעלי חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם האחראי על שמירתם מפגיעה בצמח.

קשירת בעלי חיים

9. לא יקשור אדם בעל חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או גדר, משוכה, שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד לידם בעל חיים ולא יניחנו לעמוד לידם.

השגחה על בעלי חיים

10. )א( לא יניח אדם בעל חיים שבהחזקתו, להלך ברחוב בלי השגחה.

)ב( מצא ראש המועצה בעל חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו עליו ולהחזיקו במקום שקבע לכך; וחייב הוא להודיע על כך לבעלו לשם החזרתו לידו.

הוצאות החזקה

11. בעל חיים שראש המועצה שם את ידו עליו ומחזיק בו לפי הוראות סעיף 10, לא יוחזר לבעליו, אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של חמישים שקלים חדשים לכל יום מימי החזקתו.

ילדים

12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

שימוש בסמכויות

13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

עונשין

14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 36 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו.

נתאשר.

כ"ז בסיון התשנ"ב )29 ביוני 1992(

מחמוד סיף

ראש המועצה המקומיתינוח-ג'ת

 
שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00