חוק עזר לינוח-ג'ת (אגרת תעודת אישור), תשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (אגרת תעודת אישור), תשנ"ב - 1992

חוק עזר לינוח-ג'ת (אגרת תעודת אישור), תשנ"ב - 1992

 

פורסם: חש"ם 481, תשנ"ב )5.5.1992(, עמ' 380

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ינוח-ג'ת חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -

"תעודה"  -אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

"המועצה"  -המועצה המקומית ינוח-ג'ת.

מתן תעודה

2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

אגרה

3. )א( המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

)ב( המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

שינוי

4. חוק עזר למרכז-הגליל )אגרת תעודת אישור(, התש"ל1969-, לגבי תחום המועצה - בטל.

תוספת

)סעיף 3(

     

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

א.

תעודה -

 
   

בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות

30

   

בכל ענין אחר

10

ב.

העתק תעודה

5

כ' באדר ב' התשנ"ב )25 במרס 1992(

מחמוד סיף

ראש המועצה האזורית ינוח-ג'ת


שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00