טיוטת צו המסים לשנת 2017 ותיקון החקיקה בעניין צו ארנונה ואישורי השרים

yanuh-jatt
לכל התושבים מצ"ב : -תיקון החקיקה בעניין צו המסים -טיוטת צו המסים לשנת 2017 -לכל מי שיש הערות השגות נא להגיש למחלקת הגביה תוך 10 ימים
 

תיקון חקיקה בעניין צו ארנונה ואישורי השרים

פורסם ב- 27/03/2014 מאת dinmekomi

ביום 26/03/2014 פורסם תיקון 136 לפקודת העיריות העוסק בשינוי המועד לאישור צו הארנונה במליאת המועצה וכן בחובת פרסום הצו ועוד קודם לכך, פרסום טיוטה שלו. עוד עוסק התיקון בשינוי מועדים של אישור השרים להעלאה/הפחתה חריגה בשיעור הארנונה ולקביעת כללים מיוחדים לארנונה לשנת מס מסויימת. התיקון יחול משנת הכספים 2015 והלאה.

תיקון מבורך זה מסדיר נושא שאכן היה טעון תיקון ואשר גרם לאישורים בדיעבד ולהחלטות ברגע האחרון בלא יכולת להעביר ביקורת ציבורית על התהליך.

תיקונים בפקודת העיריות (חלים גם על מועצה מקומית לפי סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות):

 • מועד אישור צו הארנונה ע"י המועצה – החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה במקום ה-1 בדצמבר לפני התיקון (תיקון ס' 276(א) לפקודה).

 • מועד אישור הצו במקרה של בחירות – במקרה שמתקיימות בחירות בשנה שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת ארנונה, תידחה קבלת ההחלטה למועד של לא יותר מ-3 חודשים לאחר הבחירות, אם אלה התקיימו בתקופה שחלה מה-1 למאי שלפני שנת הכספים עד ל-1 בינואר של שנת הכספים, במקום מ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר לפני התיקון (סעיף 276(ב) לפקודה)

 • חובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישורו במועצה  – התיקון הוסיף חובה לפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעת העירייה בדבר הטלת ארנונה (צו הארנונה), בצירוף דברי הסבר, 10 ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת הארנונה הכללית , וכן להעמיד את טיוטת ההצעה לעיון הציבור במשרדי העירייה (הוספת סעיף 276(ד) לפקודה). תיקון זה ייכנס לתוקפו שנתיים לאחר פרסום תיקון 136, דהיינו החל ביום 26/03/2016.

 • מועד פרסום צו הארנונה – החובה לפרסם בתחום העיריה ובאתר האינטרנט של העירייה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה תבוצע בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה על אישור הצו, במקום עד ה-15 בדצמבר לפני התיקון (סעיף 277 לפקודה).

 תיקונים בחוק הסדרים משק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992:

 • עדכון מדדים לפי חודש מאי – תוקן המועד לעניין ההגדרות של "שיעור עדכון המדד" ו-"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" לחודש מאי במקום אוקטובר (סעיף 7).

 • שיעור עדכון הארנונה בשנת 2015 – במקום  ההגדרה של  "שיעור העדכון" הקובעת עדכון בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי, נקבע כי בשנת 2015 יהיה שיעור עדכון הארנונה 0.75% (סעיף 7 וכן סעיף 9(ב)).

 • מועד אישור השרים להעלאה/הפחתה חריגה בארנונה – הסעיף שעוסק באישור השרים להעלאה או הפחתה חריגה של ארנונה תוקן כך שאישור זה יינתן עד ה-15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, ובמקרה של בחירות כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העירייות, עד תום 6 חודשים מיום שהתקבלה ההחלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה (אישור צו הארנונה) (סעיף 9(ב)(2))

 • מועד קביעת כללים מיוחדים לשנת כספים מיוחדת ע"י השרים  – המועד לקביעת כללים כאלה הוגבל עד ה-30 במאי של שנת הכספים הקודמת לזו שיחולו בה הכללים במקום ה-30 באוקטובר לפני התיקון (סעיף 9(ב1)).

התיקון פורסם בס"ח 2445 מיום 26/03/2014 בעמ' 413.

הצעת החוק פורסמה ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 853 עמ' 428.

מועצה מקומית יאנוח-ג'ת C:Usersמשתמש 12Desktopסמל_1.jpg المجلس المحلي يانوح - جث

                                         Yanouh – Jat Local Council

 

 

                        תאריך: 26/05/2016

 

טיוטה צוו המסים לשנת 2017


 

מצ"ב טיוטת צוו המסים לשנת 2017

 

הצוו אין בו שינוי מהצוו של שנת 2016 למעט העלאת המחיר ב- 1.77 %

 

על פי החוק ועל פי מה שנקבע על ידי משרד הפנים.

 

אם יש לכם הערות השגות נא להעביר למחלקת גביה במועצה לפי הבאתו

 

לאישור המליאה על פי מה שנקבע בחוק  . 

בברכה

עואד קטימה

מ.מ. גביה

 

 

מועצה מקומית יאנוח-ג'ת C:Usersמשתמש 12Desktopסמל_1.jpg المجلس المحلي يانوح - جث

                                         Yanouh – Jat Local Council

 

מספר:4-2006


טיוטה צוו מסים לשנת 2017בתוקף סמכותה , לפי סעיפים 8 (ב) ו – 12 (א) מחוק ההסדרים במשק המדינה (תקוני חקיקה להשגת יעד התקציב ) התשנ"ג 1992 (להלן החוק ) ולפי סעיף 9 (א) לחוק, החליטה המועצה מקומית יאנוח – ג'ת להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת המס 2015 שתשולם ע"י הבעלים או המחזקים בנכסים כמפורט להל"ן:


פרק – 1 – הגדרות :

1 . הגדרות :

1 .1 - "מטר מרובע " – פירושו כל מטר מרובע משטח הבנין (כל חלק של מטר מרובע  

        יחשב לצורך הארנונה , כמטר מרובע שלם ) .

1.2 – "שטח הבניין" כולל כל שטח דיור , לפי המידות החיצוניות שלו , בכל הקומות

        כולל השטח מתחת לקירות החיצונים וכן שטח מקורה אחר הצמוד או שאינו

        צמוד לו והמשמש את המחזיק בו לצורכי מגורים בלבד : חדרי כניסה , חדרי

        מדרגות , פרוזדורים , מטבח , הול , חדרי אמבטיה , מקלחות , שירותים ,

        מרפסות מקורות , מחסנים ומרתפים בגובה 1.70 מטר לפחות וכיוצא בזה ,

        למעט מחסן תבואה , דיר או רפת וקומת עמודים ללא קירות

       חיצונים , מרפסות פתוחות , חדר מדרגות חיצוני , כבעל או כשוכר , או בכל

       אופן אחר , בין אם גרים בנכס ובין אם לא גרים בו .


1.3 – " קרקע תפוסה " – כל קרקע שאינה אדמה חקלאית ומשתמשים ומחזיקים

       בה ביחד עם הבניין , כלומר – קרקע שליד בית מגורים , שכלל שטחו 750 מטר

       מרובע , כולל השטח הבנוי – תחויב בארנונה .


1.4 – "אדמה חקלאית " – כל קרקע המשומשת למטע , משתלה , משק לגידול בעלי

       חיים , פרחים או גידול חקלאי אחר .


1.5 – "מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכס , או בכל אופן אחר .


1.6 – כל מחזיק בנכס , בתחום השיפוט של המועצה , ישלם ארנונה כללית

        בשיעורים המפורטים בפרק 2 , לפי סוג הנכס המחוזק על ידיו ובתנאים

        המפורטים בפרק 3 .


1.7 – "מחסן תבואה או רפת" – פירושו מבנה לשימוש חקלאי / או אחר .


_________________________________________________________

__________________________________________________________פרק – 2 – שיעורי – ארנונה

                                                                                         סכום בש"ח או חלק ממנו

2.1 – נכסים המשמשים - למגורים                                                             34.08

        לכל מטר מרובע או חלק ממנו

 

2.2 – בנינים המשמשים לבתי עסק ,


- מחסנים , מסעדות , ומזנונים .        

- קונדיטוריות ודברי מאפיה                                                                      169.67

בית מרקחת                                                                                               135.15

- חנות למכירה בסיטונאות                                                                        95.31

- חנות לצורפות (לכל חלק או עסק) יחידת מבנה                                       4291.85  

- משרדיםחנויות                                                                                        66.52

- מזנון                                                                                                        62.03


2.3 – בנינים המשמשים משרדים וסוכניות

- עסקים המנוהלים בדירה באיזור מגורים, ומעדוני מפלגות                     152.32

- מרפאה או מועדון והסתדרות                                                                  156.23

- משרד להובלה , להסעה , או משרד מוניות (לכל ספק או משרד)             14965.78


2.4 – בנינים המשמשים בתי מלון ואולמי שמחות                                      1280.91

- עבור כל חדר של בתי מלון כולל חדר שרותים                               

- אולם שמחות                                                                                            46.43

2.5 – בנינים המשמשים בתי מלאכה או בתי חרוש או תעשיה

        או לכל מטרה אחרת או שירותים                

- השטח עד 100 מטר מרובע                                                                         4987.22

- השטח מעל 100 מטר ועד 250 מ"ר                                                            42.82

- השטח מעל 250 מ"ר ועד 600 מ"ר                                                             35.83

- השטח מעל 600 מ"ר ועד 1200 מ"ר                                                           45.57

- עבור כל מ"ר מעל 1200 מ"ר                                                                      27.32

- לכל מטר קרקע תפוסה                                                                              14.56                        


2.6 – קרקע תפוסה

- שטח קרקע לא מקורה (שאין לו תקרה ) המחוזק ביחד עם

 מבנה מגורים , מעל 750 מ"ר לכל מטר או חלק ממנו .                              80.01

- עבור בריכות מים למתקני שאיבה

 לבריכת מים יחידה                                                                                    9221.94

- למתקן שאיבה                                                                                           15579.81

- למתקן מגופים                                                                                           1297.78

- מרכזיית טלפון בבעלות "בזק" למ"ר                                                        42.70

- עמודי חשמל מתח גבוה או טרנספורטר ותחנת בזק ליחידה                    491.90


- קו מים של חברת מקורות , כבלים לטלויזיה , או לחוטי

 חשמל מתח גבוה , או כבלים לקווי טלפונים , בין שהם


 על פני הקרקע ובין שהם בצינורות תת – קרקעים , לכל מטר – אורך       13.00


2.7 – תחנת דלק סיכה ורחיצה מוסכים

- תחנת תדלוק סולר ונפט לשנה                                                                  2010.07

- שטח פנוי לכל מ"ר                                                                                    324.49

- קרקע תפוסה לכל שימוש למ"ר                                                                12.99


2.8 – אדמה חקלאית

- לכל דונם השקיה או מטע                                                                         24.57

- דונם חקלאי רגיל (ללא השקיה)                                                                16.72


2.9 – תשלום לפינוי אשפה (במקום ארנונה)

- כל בעל או מחזיק בנכס אשר הינו פטור מתשלום ארנונה,

  על פי פקודת מס' העירייה ומסי הממשלה (פטורים) 1938 ,

  ישלם עבור פינוי 1/3 (שליש) מגובה הארנונה הכללית (1983)

  שהייתה חלה עליו אלמלא הפטור האמור .


2.10 – מחסן תבואה , דיר או רפת

- לכל מ"ר או חלק ממנו אך לא פחות מ – 94.94 ש"ח לשנה                      1.27

 למחסן תבואה , דיר או רפת


2.11 – תחנת ביטון או מחצבה או מגרש חומרי בנין לשנה                         4006.24


___________________________________________________________________________________________________________________פרק – 3 – תשלומים והנחות

3.1 – מועד התשלום

        המועד לתשלום הארנונה הכללית הינו 1 ינואר 2017


3.2 – הנחות למשלמים מראש

        המשלמים את מלוא הארנונה לכל שנת המס מראש עד ליום 31.1.17יקבלו  

        הנחה של 2%  מסכום החיוב השנתי .


3.3 -  הנחות למשלמים בהוראת קבע

        המצטרפים לגביה באמצעות הוראת קבע לבנק , יזכו בהנחה של 2%

        מהארנונה הכללית .


3.4 – הסדרי תשלומים

        המועצה מאפשרת לשלם את הארנונה הכללית ב – 6 תשלומים שווים , שזמני  פרעונם הם :

10/02/17 ,10/04/17, 10/06/17, 10/08/17 , 10/10/17 , 10/12/17 ע"י תשלום בבנק בקופת הרשות המקומית או באמצעות הוראת קבע לבנק , התשלומים ישאו בהפרשי הצמדה על פי החוק .

אי תשלום במועד של 2 תשלומים , ע"פ הסדר התשלומים , מבטל את ההסדר , והרשות רשאית לגבות דרך עיקול את מלוא הארנונה .


3.5 – ארנונה אשר לא תשולם במועד , תישא תוספת תשלומי פיגורים , באותם

        השיעורים הקבועים בחוק הרשויות המקומיות ( ריבית והפרשי הצמדה על

        תשלומי חובה ) התש"מ – 1980 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת .


פרק 4 הנחות ושחרורים מארנונה כללית הגדרות


4.1 מחזיקים זכאיים לפנות לועדת ההנחות של המועצה בבקשה להפחתת מיסים ,

     

     בקשות מחזיקים שלא הסדירו חובות העבר לא תובאנה לדיון .


4.2 – הבטחת הכנסה:- אדם הנמצא בטיפול המוסד לאומי ומקבל קיצבה חודשית

                                      מליאה לקיומו המלא .


4.3 – מקבל קיצבת זיקנה ושאירים :- האדם המקבל קיצבת זיקנה מהמוסד לבטוח

        לאומי עם השלמת הכנסה או הכנסתו אינה עולה על קיצבת זיקנה + השלמת

        הכנסה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי ( נתמך) .


4.4 -  נכה : בעל הנכס ובן זוגו , שאחד מהם או שניהם הינם נכים לצמיתות בלבד

         ובאחוזי נכות המזכים בגמלת נכות חודשית מהמוסד לביטוח לאומי

        ושהכנסתם החודשית המשותפת מכל מקור שהוא ולרבות גמלת/ות הנכות ,

        לא תעלה על כפל שכר המינימום החודשי לפי חוק שכר מינימום .


4.5 עיוור: מחזיק תעודת עיוור והוא בעל דירה המשמשת לו למגורים .


4.6 נכה צה"ל ומשטרה : כמשמעתו בחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי

                                          מלחמה ושוטרים מארנונה ) תש"ג 1953 .


4.7 הכנסה חודשית : הנחה לפי גודל הכנסה חודשית וע"פ חוזר משרד הפנים אשר יופץ בהמשך :-

"הכנסה חודשית ממוצעת "

1) כשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושה החודשים – אוקטובר , נובמבר ,     

                  דצמבר לשנת 2016 ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 5.16 ב' .

2) כעצמאי – ממוצע כאמור בפסקת משנה שנקבעה בשומת מס הכנסה השנתית

                    האחרונה שבידו כשהיא מחולקת ל 12 חודשים ומותאמת למדד

                    הממוצע של החודשים אוקטובר נובמבר דצמבר 2016 בתוספת הכנסה  

                    ממוצעת לחודשים האמורים כמפורט בסעיף 5.16 א' + ב' .


4.8 הנחות לבנין ריק:

א) מחזיק בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת כמפורט להלן:

1- עד 6 חודשים עד 100% .

2 – מהחודש 7 עד החודש 12 עד 66% .

3 – מהחודש 13 עד החודש 36 – עד 50% .

ב) הנחה כאמור בסעיף משנה א' לעיל תינתן לבנין ריק פעם אחת בלבד כל עוד לא

   שונתה הבעלות בו .


4.9 בנין שנהרס או שניזוק ע"פ פקודת עריות 330 :


נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין  לעירייה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוב או ניזוק –


(1) עם מסירת ההודעה בכתב  לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);(2) חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);(3) חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;


(4) התקופות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;

אין האמור גורע מחובתו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה.


4.10 חייל סדיר בשרות חובה : לפי חוק שירות הביטחון .


4.11 בןבת נכה  :- לפי חוק הבטוח הלאומי .


_________________________________________________________

__________________________________________________________פרק – 5 הנחות ושחרורים:

5.1 הנחה או שחרור מארנונה תינתן ע"פ תביעה שתוגש ע"י הנישום בכתב מלווה ב:

א) – מסמכים לביסוס הבקשה .

ב) – תצהיר המאמת את העובדות העומדות ביסוד בקשת הנחה או השחרור .

ג) – כתב הרשאה ופטור על סודיות וחסיון (ע"פ הנוסח המצורף לצו המסים להלן נספח א') המאפשר למועצה או למי שנתנה לכך לבדוק את אמיתות הנתונים המופעים בתצהיר בכל מוסד רשות או גורם מנהלי , רפואי פרטי או אחר .


5.2 לא יהנה נישום אלה מאחת ההנחות בלבד :-

במקרה של הנישום זכאי ע"פ ההגדרות ליותר מהנחה אחת יקבל את ההנחה הגדולה מביניהן .

המועצה תבטל הנחה או שחרור מארנונה שניתן על יסוד פרטים כוזבים ותנקוט בצעדים משפטיים נגד מוסר הפרטים האלה .


5.3 מקבלי קצבת זיקנה או שאירים עם הבטחת הכנסה – הנחה בשיעור 100% עד

     100 מ"ר ראשונים בלבד משטח הנכס .


5.4 מקבלי קיצבת זיקנה עם הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי יקבלו הנחה של

     25% מהחיוב בארנונה עד 100 מ"ר ראשונים בלבד משטח הנכס .


5.5 הבטחת הכנסה , לפי מבחן הכנסה .

     

5.6אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי                  (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 ( להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה , התשמ"א – 1980 .


אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה  מביני


5.7 הורים שכולים ואלמנות של חללי צה"ל יקבלו הנחה של 66% מהארנונה עד 90   

     מ"ר ראשונים בלבד משטח הנכס .


5.8 מועדני מפלגות מוכרות בחוק , משרדים ממשלתיים , מועדונים של מוסדות מרכזיים וקופות חולים יהיו משוחררים מתשלום ארנונה , יוחייבו בעד פינוי האשפה , בשיעור של שליש מסכום הארנונה הכללית שהיה עליהם לשלם אמלא השחרור האמור .


5.9 מוסדות דת יהיו משוחררים מתשלום ארנונה .


5.10 עיוור : הנחה 90% .


5.11 נכה צה"ל ומשטרה : ראשונים זכאי להנחה בשיעור של 66% ממס הארנונה עד  

       90 מ"ר .


5.12 מי שמשרת שירות סדיר חובה בצה"ל לפי חוק שירות הביטחון יהיה מושחרר  

       מארנונה כל עוד הוא חייל ועד תום ארבעה חודשים מיום שוחררו .

       (חוק רשויות מקומיות , פטור חיילים ונפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה ,

       התש"ג 1953 ) .

       אם החייל מתגורר עם הוריו או עם משפחתו , לא ישוחרר מתשלום ארנונה ,

      לפי החוק האמור .


5.13 בתי – ספר מוכרים שחרור מלא מארנונה .


5.14 נכה הזכאי לקיצבה חודשית מליאה כמשמעותה כסעיף 127 לחוק הביטוח ,

       אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה הנחה שאינה

       עולה על 80 אחוזים .

- נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת עפ"י כל דין היא בשיעור 90 אחוזים

 ומעלה הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים .

- בעל הנכס ובן זוגו נכים – תינתן הנחה אחת בלבד לבעלי אחוזי הנכות הגבוהים

  מבין שניהם .


5.15 הנחות לפי גודל הכנסה ובהסתמך על חוזר המנכ"ל אשר ישלח בנדון:

 1. בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה לתקנות ההסדרים

     במשק המדינה לפי מספר הנפשות המתגוררים איתו בנכס + הנחה בשיעור

     שנקבע לפי טורי הכנסה האמורה .

 1. התקנה זו : "הכנסה" – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים

     איתו , מכל מקור הכנסה שהוא למעט :-

 1. מחצית מהכנסתם החודשית של בת הזוג ושל בן או בת המתגוררים עם המחזיק

    בנכס .

 1. דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי

    השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו .


5.16  בכל משפחה שבנה/ בתה נכה 100% לצמיתות נכות בטוח לאומי  

        ואין בבעלותם או באחזקתם דירה זכאית להנחה 33% ע"פ

       תקנות עד 100 מ"ר ראשונים .

5.17 הנחה בארנונה לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים:

        בהתאם לפסיקת בית המשפט 259/05 דוד שי ז"ל  נ' עריית נצרת עילית מיום

        6.11.11 הוראת סעיף 6א לחוק הרשויות מקומיות  (פטור חיילים, נפגעי      

        מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג 1953 המתייחסת לפטור הנחה זהה

        של 66% עד 90 מר לעסק אם הוא בתוך בית או מחוץ לו בבניין נפרד

5.18 מתן אישורים ותעודות :

       תושב המבקש אישור למס הכנסה או למס רכוש או כל אישור אחר , ישלם את

       כל החוב עד 31.12.16 לפני קבלת האישור .

                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                          מעדא חאסבאני

                                                                                                          ראש המועצה


העתקים:

1 – הממונה על מחוז הצפון מש"פ – נצרת עילית .

2 – היועץ המשפטי – ג'ת הגלילית .

מועצה מקומית יאנוח –ג'ת טל' 04-9979072 -049973782 פקס' 04-9973335 מ

المجلس انمحلي يانوح – جث  يانوح 25145 اسرائيل  yanouh – jat local council  YANOUH  יקוד 25145 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

על מנת לראות שיעורי העדכון בשנים 2007-2017 לחץ כאן

 

שתף באמצעות:    

  החזון

מתקדמים מדעית ותרבותית , משגשגים כלכלית , מובילים תיירותית , מאורגנים תכנונית ושומרים על אדמותיהם , מורשתם וערכיהם הדתיים והאנושיים

  תמונות אחרונות
  צור קשר
  מועצה מקומית ינוח ג׳ת

טלפון : 04-9979072
דוא״ל : moked@yanuh-jat.org.il
שעות קבלת קהל : א-ה 16:00 - 8:00